Największa i najbardziej rentowna firma ubezpieczeniowa w Europie Środkowej i Wschodniej

Przewiń aby zobaczyć więcej

Wiadomości od Zarządu

 • List Prezesa Zarządu
 • List Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Szanowni Państwo,

w imieniu Zarządów spółek Grupy PZU przekazuję na Państwa ręce raport roczny za 2013 rok.

Za Grupą PZU kolejny udany rok. W krótkim czasie dokonaliśmy wielu zmian i kontynuujemy budowę nowej jakości organizacji w oparciu o długookresową Strategię Spółki. Zmiany te ugruntowały wysoką pozycję rynkową firmy w branży ubezpieczeń w Europie Środkowo-Wschodniej oraz pozwoliły na otwarcie na nowe rynki i obszary biznesowe. Celem Grupy PZU niezmiennie pozostaje utrzymanie rentownego wzrostu oraz wiodącej pozycji na polskim rynku usług ubezpieczeniowych.

Pod koniec 2013 roku rozpoczęliśmy pilotaż platformy Everest - jednego z najnowocześniejszych na świecie systemów informatycznych do obsługi polis. Jest to najlepszy dowód ewolucji modelu operacyjnego Grupy PZU z organizacji działającej według linii produktowych na organizację zorientowaną na klienta. To z pewnością najważniejsza zmiana, jaką udało nam się wdrożyć w tym roku. Będzie ona miała wpływ na działalność oraz pozycję konkurencyjną Spółki przez wiele kolejnych lat.

Zorientowanie na klienta oraz wysoka efektywność operacyjna pozwolą na utrzymanie pozycji lidera – Grupa PZU pozostanie największą i najbardziej rentowną firmą ubezpieczeniową w Europie Środkowo-Wschodniej.

PZU rozwija także swoje zagraniczne filie. W 2012 roku rozpoczęliśmy sprzedaż ubezpieczeń na Łotwie i w Estonii. Zagraniczna działalność PZU staje się coraz bardziej rentowna i z roku na rok jest coraz istotniejszym elementem naszego bilansu finansowego.

Pobierz List Prezesa Zarządu

Zobacz więcej

Szanowni Państwo,

Rok 2013 jest kolejnym, który zakończył się dla PZU najlepszym wynikiem finansowym od czasu debiutu giełdowego oraz utrzymaniem najwyższego ratingu dla polskich spółek. Mimo trudnej sytuacji zewnętrznej i znaczącego spowolnienia gospodarczego spółka wzmocniła swoją pozycję rynkową i z sukcesem kontynuuje realizację strategii.

Na początku 2013 roku wciąż widoczna byłą negatywna tendencja w gospodarce, która trwała od 2011 roku. Wyhamowaniu wzrostu konsumpcji indywidualnej oraz spadkowi inwestycji, zarówno w Polsce jak i zagranicą, towarzyszyło dalsze zaostrzenie kryzysu zadłużeniowego w strefie euro. Ten niekorzystny wpływ czynników zewnętrznych dało się zauważyć w wielu segmentach działalności ubezpieczeniowej, w szczególności w segmencie ubezpieczeń masowych, w tym komunikacyjnych, a także w segmencie ubezpieczeń korporacyjnych.

Niemniej, w tak niekorzystnych warunkach, Grupie PZU kolejny rok z rzędu udało się osiągnąć poprawę wyników finansowych. Wzrost zysku netto wynikał przede wszystkim z wyższej składki, mniejszych szkód w rolnictwie oraz poprawy rentowności niektórych produktów. Paradoksalnie, z uwagi na ubiegłoroczne załamanie się rynku branży budowlanej i wynikającej z tego zmiany w procesie akceptacji i wyceny ryzyka, udało się poprawić rentowność w segmencie ubezpieczeń finansowych. Znaczenie miało także zachowanie dyscypliny kosztowej. Warto podkreślić także konsekwentnie rosnącą od kilku lat rentowność PZU na rynkach wschodnich.

Pobierz List Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Zobacz więcej

Biznes

Pierwsza pozycja na rynku ubezpieczeń majątkowych z
31,1%
udziałem w rynku

Pierwsze miejsce na rynku ubezpieczeń na życie w składce regularnej z
43,3%
udziałem w rynku

Numer jeden w rankingu towarzystw funduszy inwestycyjnych z
11,8%
udziałem w aktywach funduszy

Trzecia pozycja na rynku otwartych funduszy emerytalnych z
13,4%
udziałem w aktywach netto

Wyniki finansowe

Konsekwentnie realizujemy strategię, która kładzie nacisk na całkowity zwrot dla akcjonariuszy. Stabilnie rośnie zysk netto przypadający na jedną akcję. Pod względem stopy dywidendy za 2013 rok jesteśmy w ścisłej czołówce wśród europejskich ubezpieczycieli i reasekuratorów. Od czasu debiutu giełdowego do końca 2013 roku akcje PZU dały zarobić 78,6%, w tym skumulowana dywidenda wypłacona na jedną akcję wyniosła 109,04 zł.

Przemysław Dąbrowski, Członek Zarządu PZU/PZU Życie, CFO Grupy PZU

Zobacz więcej

Składka przypisana brutto

 

Wypłacalność wg Solvency Ⅰ

Składka przypisana brutto

Składka przyrastała średnio o
3,5%
rocznie w latach 2009-2013

 

Zysk netto

na rekordowym poziomie od debiutu
3 295 mln zł

 

ROE na poziomie

24,1%
potwierdza, że Grupa PZU jest jedną z najbardziej rentownych instytucji finansowych w Polsce.

Działalność

 • Ubezpieczenia majątkowe

  PZU oferuje szeroki zakres ubezpieczeniowych produktów majątkowych i osobowych, w tym ubezpieczenia komunikacyjne, majątkowe, osobowe, rolne oraz ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej.

  Zobacz więcej

 • Ubezpieczenie na życie

  PZU Życie oferuje szeroki zakres ubezpieczeniowych produktów na życie, m.in.: grupowe i indywidualne ubezpieczenia ochronne, ubezpieczenia inwestycyjne oraz produkty emerytalne.

  Zobacz więcej

 • Fundusze emerytalne

  Otwarty Fundusz Emerytalny PZU Złota Jesień, którym zarządza PTE PZU należy do największych uczestników rynku funduszy emerytalnych w Polsce. 

  Zobacz więcej

 • Fundusze inwestycyjne

  TFI PZU oferuje produkty i usługi zarówno dla klientów indywidualnych, jak i instytucjonalnych, w tym dodatkowe programy inwestycyjno-oszczędnościowe w ramach III filaru:

  • indywidualne konta emerytalne (IKE)
  • wyspecjalizowane programy inwestycyjne
  • pracownicze programy emerytalne (PPE)
  • zakładowe programy inwestycyjne (ZPI).

  Zobacz więcej

 • Działalność za granicą

  Obecność w regionie Morza Bałtyckiego i na Ukrainie.

  Zobacz więcej

 • Działalność za granicą

  Obecność w regionie Morza Bałtyckiego i na Ukrainie.

  Zobacz więcej

 • Nasza działalność

  PZU jest zaangażowane w wiele obszarów codziennego życia swoich klientów. Zobacz szczegóły.

  Zobacz więcej

 • Struktura Grupy

  PZU to duża grupa kapitałowa, składająca się z wielu spółek.

  Zobacz więcej

Ład korporacyjny

 • Zarząd
 • Rada Nadzorcza

Andrzej
Klesyk

Prezes Zarządu PZU

Read more

Dariusz Krzewina

Dariusz
Krzewina

Prezes Zarządu PZU Życie, Członek Zarządu PZU

Read more

Barbara Smalska

Barbara
Smalska

Członek Zarządu PZU / PZU Życie

Read more

Przemysław Dąbrowski

Przemysław
Dąbrowski

Członek Zarządu PZU / PZU Życie

Read more

Rafał Grodzicki

Rafał
Grodzicki

Członek Zarządu PZU Życie, Dyrektor Grupy PZU

Read more

Przemysław Henschke

Przemysław
Henschke

Członek Zarządu PZU Życie, Dyrektor Grupy PZU

Read more

Sławomir Niemierka

Sławomir
Niemierka

Członek Zarządu PZU Życie, Dyrektor Grupy PZU

Read more

Bogusław Skuza

Bogusław
Skuza

Członek Zarządu PZU do dnia 31 grudnia 2013 roku

Read more

Tomasz Tarkowski

Tomasz
Tarkowski

Członek Zarządu PZU / PZU Życie

Read more

Ryszard Trepczyński

Ryszard
Trepczyński

Członek Zarządu PZU / PZU Życie

Read more

Tobiasz Bury

Tobiasz
Bury

Członek Zarządu PZU Życie, Dyrektor Grupy PZU

Read more

Waldemar
Maj

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Read more

Tomasz
Zganiacz

Sekretarz Rady Nadzorczej

Read more

Zbigniew
Ćwiąkalski

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Read more

Dariusz
Daniluk

Członek Rady Nadzorczej

Read more

Zbigniew
Derdziuk

Członek Rady Nadzorczej

Read more

Dariusz
Filar

Członek Rady Nadzorczej

Read more

Włodzimierz
Kiciński

Członek Rady Nadzorczej

Read more

Alojzy Zbigniew
Nowak

Członek Rady Nadzorczej

Read more

Maciej
Piotrowski

Członek Rady Nadzorczej

Read more

Akcjonariusze i Inwestorzy

Zobacz pełną wersję interaktywnego wykresu

+78,6%
całkowita stopa zwrotu dla akcjonariuszy od IPO
10,5%
stopa dywidendy w 2013 roku
54 zł
dywidenda na akcję za 2013 rok
100 345 mln zł
aktywa w zarządzaniu
3 295 mln zł
zysk skonsolidowany w 2013 roku