Rynek litewski

Według danych banku centralnego Litwy w 2013 roku składka przypisana brutto zakładów ubezpieczeń majątkowych i pozostałych osobowych wyniosła 1,3 mld litów litewskich i wzrosła o 8,7% w porównaniu z poprzednim rokiem. Przyrost rynku nastąpił przede wszystkim w wyniku:

  • wzrostu składki w OC komunikacyjnym o 10,4%;
  • przyrostu przypisu w ubezpieczeniu AC o 7,1%;
  • wzrostu składki w ubezpieczeniach wypadkowych i zdrowotnych o 9,0%.

Wzrost wartości ubezpieczeń komunikacyjnych wynikał głównie z wyższych cen polis oraz powiększania parku samochodowego przez firmy (ze względu na ożywienie w gospodarce). Natomiast rozwój rynku ubezpieczeń wypadkowych i zdrowotnych był związany ze wzrostem zainteresowania tymi rodzajami ubezpieczeń.

W strukturze ubezpieczeń majątkowych i pozostałych osobowych w 2013 roku dominowały ubezpieczenia komunikacyjne, na które przypadało 58,8% składki przypisanej brutto, przy czym udział ubezpieczeń OC posiadaczy pojazdów mechanicznych wynosił 35,5%. Drugą pozycję zajmowały ubezpieczenia majątkowe z udziałem w składce wynoszącym 19,3%.

Na koniec 2013 roku na Litwie funkcjonowało 12 zakładów ubezpieczeń prowadzących działalność w obszarze ubezpieczeń majątkowych i pozostałych osobowych (w tym 9 oddziałów zakładów ubezpieczeń zarejestrowanych w innym państwie członkowskim UE). Największym zakładem ubezpieczeń na Litwie pod względem łącznej składki przypisanej brutto dla ubezpieczeń majątkowych i pozostałych osobowych jest Lietuvos Draudimas. W 2013 roku posiadał on 31,1% rynku. Kolejne miejsca zajmowały: BTA – 14,2% oraz PZU Lietuva – 13,6%.

Według danych banku centralnego Litwy, w 2013 roku składka przypisana brutto zakładów ubezpieczeń na życie wyniosła 626,0 mln litów litewskich, co stanowiło wzrost o 8,9% w porównaniu z 2012 rokiem. Wzrost rynku wynikał przede wszystkim ze zwiększenia składki w ubezpieczeniach ze składką jednorazową (23,8%) podczas gdy ubezpieczenia ze składką regularną były wyższe o 6,8%.

W strukturze ubezpieczeń na życie przeważały ubezpieczenia typu unit-linked – przedstawiały 70,1% wartości składki. Tradycyjne ubezpieczenia na życie stanowiły 23,7% łącznej składki.

Na koniec 2013 roku, w sektorze ubezpieczeń na życie działalność prowadziło dziewięć zakładów (w tym 4 oddziały zakładów ubezpieczeń zarejestrowanych w innym państwie członkowskim). Litewski rynek ubezpieczeń na życie charakteryzuje się wysokim stopniem koncentracji. Według stanu na koniec grudnia 2013 roku udział w składce przypisanej brutto ogółem trzech największych zakładów ubezpieczeń na życie wynosił 62,5%.

Największym zakładem ubezpieczeń na życie na Litwie pod względem łącznej składki przypisanej brutto dla ubezpieczeń na życie był Swedbank, którego udział w rynku wynosił 21,9%. Kolejne miejsca zajmowały Aviva (20,3%) oraz SEB (20,3%).