Pozostałe obszary działalności

PZU AM

Zgodnie ze Statutem przedmiotem działalności PZU Asset Management SA (PZU AM) jest:

 • prowadzenie działalności maklerskiej w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (w tym zarządzanie portfelami inwestycyjnymi funduszy inwestycyjnych);
 • świadczenie usług zarządzania portfelami.

Do końca grudnia 2012 roku PZU AM zarządzał wybranymi portfelami aktywów spółek PZU, PZU Życie a także świadczył usługi zarządzania portfelami inwestycyjnymi funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez TFI PZU i aktywami Pracowniczego Funduszu Emerytalnego Słoneczna Jesień zarządzanego przez Międzyzakładowe Pracownicze Towarzystwo Emerytalne PZU. W wyniku działań reorganizacyjnych w obszarze inwestycji Grupy PZU, polegających na ustanowieniu TFI PZU głównym zarządzającym aktywami, z dniem 1 stycznia 2013 roku rola PZU AM w zakresie zarządzania portfelami aktywów spółek PZU, PZU Życie oraz portfelami inwestycyjnymi funduszy inwestycyjnych, została ograniczona.

W trakcie 2013 roku działalność PZU AM polegała na zarządzaniu funduszami inwestycyjnymi zamkniętymi sektora nieruchomości oraz zarządzaniu aktywami Pracowniczego Funduszu Emerytalnego Słoneczna Jesień.

Z dniem 1 stycznia 2014 roku zarządzanie funduszami inwestycyjnymi zamkniętymi sektora nieruchomości zostało przeniesione do TFI PZU, tym samym od tego dnia PZU AM nie świadczy już usługi zarządzania portfelami aktywów funduszy inwestycyjnych sektora nieruchomości TFI PZU.

Z dniem 1 lutego 2014 roku w wyniku zawarcia porozumienia rozwiązującego umowę o zarządzanie aktywami Pracowniczego Funduszu Emerytalnego Słoneczna Jesień i wejściu w życie zmian statutu Pracowniczego Funduszu Emerytalnego Słoneczna Jesień, na mocy której fundusz zarządza aktywami samodzielnie, PZU AM zaprzestał świadczyć usługi zarządzania aktywami tego funduszu.

Na wniosek PZU AM o stwierdzenie wygaśnięcia decyzji administracyjnej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd z dnia 28 maja 2002 roku w sprawie udzielenia zezwolenia na prowadzenie działalności maklerskiej, w dniu 4 marca 2014 roku odbyło się posiedzenie Komisji, na którym podjęta została decyzja stwierdzająca wygaśniecie decyzji administracyjnej zezwalającej PZU AM na prowadzenie działalności maklerskiej. Obecnie spółka nie prowadzi działalności.

PZU Pomoc

Przedmiotem działalności PZU Pomoc SA (PZU Pomoc) jest w szczególności:

 • organizacja usług typu assistance polegających na udzielaniu pomocy klientowi;
 • wynajem i dzierżawa pojazdów samochodowych;
 • prowadzenie aukcji internetowych oraz handlu internetowego;
 • zarządzanie programami lojalnościowymi;
 • zarządzanie mieniem powypadkowym;
 • działalność w zakresie obsługi medycznej.

Na koniec 2013 roku spółka współpracowała z ponad 1 000 placówek medycznych na terenie całego kraju oraz posiadała wiodącą pozycję na rynku pośrednictwa sprzedaży pojazdów uszkodzonych z zastosowaniem platformy aukcyjnej online (platforma ta ma znaeźć zastosowanie w kolejnych procesach likwidacji szkód w Grupie PZU).
Od czerwca 2012 roku PZU Pomoc posiada 30% udziałów w GSU Pomoc Górniczy Klub Ubezpieczonych. W ramach tego podmiotu rozwijane są programy rabatowe, motywacyjne i lojalnościowe kierowane do branży górniczej.

Ogrodowa-Inwestycje

Ogrodowa-Inwestycje Sp. z o.o. (Ogrodowa-Inwestycje) jest właścicielem biurowca City Gate (Ogrodowa 58, Warszawa) oraz dzierżawi trzy ośrodki wypoczynkowe od PZU (Pensjonat Albatros, Hotel Polanica, Hotel Karłów).
Ogrodowa-Inwestycje realizuje zadania zarówno na rzecz spółek z Grupy PZU jak i klientów zewnętrznych.

PZU CO

Działalność statutowa PZU CO obejmuje prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie świadczenia usług:

 • pomocniczych związanych z ubezpieczeniami i funduszami emerytalno-rentowymi;
 • stałego pośredniczenia przy zawieraniu umów ubezpieczenia, umów finansowych i inwestycyjnych oraz umów assistance;
 • contact center;
 • data center;
 • poligraficznych;
 • informatycznych.

Grupa Armatura

Grupa PZU jest zaangażowana kapitałowo w spółkę Armatura Kraków SA (Armatura Kraków) od października 1999 roku. Od 1 stycznia 2011 roku Armatura Kraków podlega konsolidacji w skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych Grupy PZU. Decyzję o rozpoczęciu konsolidacji Spółki podjął Zarząd PZU wyłącznie z uwagi na przekroczenie progów istotności.

Armatura Kraków jest spółką dominującą w Grupie Kapitałowej Armatura i od 2007 roku jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych SA w Warszawie. W skład Grupy Armatura wchodzą: Armatura Kraków SA, Armatoora SA, Armatoora SA i wspólnicy sp. k., Armagor SA, Armadimp SA oraz Armatura Tower Sp. z o.o. Grupa Armatura prowadzi swoją działalność poza obszarem usług finansowych i ubezpieczeniowych. Jest wiodącym producentem w branży sanitarnej i grzewczej w Polsce. Spółki tworzące Grupę Armatura specjalizują się w produkcji baterii łazienkowych i kuchennych, aluminiowych grzejników centralnego ogrzewania, szerokiej gamy zaworów oraz ceramiki sanitarnej.

Od dnia 27 sierpnia 2013 roku właścicielem akcji Armatura Kraków jest fundusz inwestycyjny zarządzany przez TFI PZU – PZU FIZ AN BIS 2 – w wyniku wniesienia akcji w zamian za przydział certyfikatów inwestycyjnych na rzecz PZU Życie.

Fundusz PZU FIZ AN BIS 2 w 2013 roku nabył:

 • 15 229 960 akcji Armatura Kraków w wyniku wezwania ogłoszonego w dniu 30 sierpnia 2013 roku; po rozliczeniu tej transakcji w dniu 28 października 2013 Grupa PZU posiadała 66 829 960 akcji, stanowiących 82,51% kapitału zakładowego;
 • 1 217 197 akcji poprzez transakcje giełdowe z datą rozliczenia 31 października 2013 roku;
 • 7 078 381 akcji w ramach wezwania ogłoszonego w dniu 6 listopada 2013 roku; po rozliczeniu tej transakcji w dniu 18 grudnia 2013 roku Grupa PZU posiadała 75 125 538 akcji Armatury Kraków, stanowiących 92,75% kapitału zakładowego;
 • 5 816 287 akcji w wyniku transakcji przymusowego wykupu akcji od akcjonariuszy mniejszościowych (squeeze out) ogłoszonego w dniu 16 stycznia 2014 roku; po rozliczeniu od dnia 23 stycznia 2014 roku Grupa PZU posiada 80 941 825 akcji Armatury Kraków, stanowiących 99,93% kapitału zakładowego. Pozostałe 58 175 akcji posiada sama spółka.

Notowania akcji Armatury Kraków zostały zawieszone przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie z dniem 16 stycznia 2014 roku.

W dniu 18 lutego 2014 roku Komisja Nadzoru Finansowego wyraziła zgodę na przywrócenie akcjom spółki formy dokumentu (zniesienie dematerializacji akcji) z dniem 10 marca 2014 roku.

MPTE PZU

Międzyzakładowe Pracownicze Towarzystwo Emerytalne SA (MPTE PZU) prowadzi programy emerytalne III filaru dla pracowników PZU i PZU CO. Są to programy określonych składek, opłacanych dodatkowo przez pracodawcę ponad wynagrodzenie ustalone w umowie o pracę, stanowiących 7% wynagrodzenia za pracę brutto.

Tower Inwestycje

Tower Inwestycje Sp. z o.o. (dawniej PZU Tower) został utworzony w 1998 roku jako spółka celowa Grupy PZU. Udziałowcami w spółce są PZU i PZU Życie.

Obecnie prowadzona działalność Tower Inwestycje obejmuje głównie lokowanie wolnych środków finansowych. Od 2013 roku spółka podjęła działalność w zakresie obsługi księgowej oraz kadrowo-płacowej dla spółek Grupy PZU (PZU AM, PZU TFI).