Sytuacja na rynku

Rynek ubezpieczeń majątkowych i pozostałych osobowych w Polsce liczony składką przypisaną brutto w okresie ostatnich 4 lat średniorocznie rósł o 6,0%.
W 2013 roku rynek urósł łącznie o 348,6 mln zł w porównaniu do roku poprzedniego. Stało się to głównie za sprawą większej sprzedaży ubezpieczeń od szkód spowodowanych żywiołami oraz pozostałych szkód rzeczowych (o 531,7 mln zł, +9,8% w porównaniu do roku poprzedniego) w szczególności jako efekt odnowienia wieloletnich umów dla klientów korporacyjnych.

Składka przypisana brutto zakładów ubezpieczeń majątkowych i pozostałych osobowych w Polsce (w mln zł)

cagr_eng.pngPonadto na wzrost całego rynku ubezpieczeń majątkowych i pozostałych osobowych pozytywny wpływ miała wyraźnie wyższa sprzedaż ubezpieczeń od różnych ryzyk finansowych (o 294,0 mln zł, +39,8% w porównaniu rok do roku). Wzrost składki dla całego rynku był możliwy pomimo spadku sprzedaży ubezpieczeń OC komunikacyjnych (o 494,5 mln zł, -5,4% w porównaniu rok do roku) oraz ubezpieczeń AC komunikacyjnych (o 340,9 mln zł, -6,0% w porównaniu rok do roku). Zmiany te wynikały głównie ze spadku cen ubezpieczeń komunikacyjnych na polskim rynku w 2013 roku oraz spadku wartości ubezpieczanych pojazdów.

Zakłady ubezpieczeń majątkowych i pozostałych osobowych - udział w składce przypisanej brutto w 2013 roku (w %)Cały rynek ubezpieczeń majątkowych i pozostałych osobowych w 2013 roku wypracował wynik netto na poziomie 6,1 mld zł (+84,3% w porównaniu do roku poprzedniego). Bez uwzględnienia dywidendy od PZU Życie wypłaconej w roku 2013 i 2012 (która stanowi zysk wygenerowany przez sektor ubezpieczeń na życie) zysk netto rynku ubezpieczeń majątkowych i pozostałych osobowych wzrósł o 0,14 mld zł (+6,6%). Wynik techniczny rynku ubezpieczeń majątkowych i pozostałych osobowych, który w większości nie uwzględnia dochodów z lokat, wzrósł o 665,5 mln zł, tj. o 100,1% w porównaniu rok do roku - do poziomu 1,3 mld zł. Największy wpływ na tę zmianę miał wzrost wyniku technicznego w ubezpieczeniach od szkód spowodowanych żywiołami oraz pozostałych szkód rzeczowych (o 413,8 mln zł w porównaniu do roku poprzedniego), wzrost w gwarancjach ubezpieczeniowych (o 209,1 mln zł, wyłącznie dla działalności bezpośredniej w ujęciu rok do roku) oraz w ubezpieczeniach OC komunikacyjne (o 203,7 mln zł, w ujęciu rok do roku). Lepszy wynik w porównaniu do poprzedniego roku był rezultatem dowiązania w 2012 roku rezerw z tytułu gwarancji kontraktowych wystawionych dla sektora budowlanego ze względu na zgłoszenie upadłości wybranych firm.

Rynek ubezpieczeń majątkowych - składka przypisana brutto (w mln zł)

 Składka przypisana brutto20132012
PZURynekRynek bez PZUPZURynekRynek bez PZU
AC 2 028 5 340 3 312 2 142 5 681 3 539
OC komunikacyjne 2 827 8 605 5 778 2 961 9 099 6 138
Inne produkty 3 418 12 654 9 236 3 351 11 470 8 119
RAZEM 8 273 26 599 18 325 8 454 26 250 17 797

Źródło: KNF (www.knf.gov.pl). Biuletyn Kwartalny. Rynek ubezpieczeń 4/2013, dane PZU

Poza opisaną powyżej wyższą sprzedażą, dodatkowym czynnikiem powodującym dobre wyniki w 2013 roku była niższa wartość wypłaconych odszkodowań z tytułu ubezpieczeń OC komunikacyjnych o 244,4 mln zł tj. o 5,0% oraz od szkód wywołanych żywiołami o 223,4 mln zł tj. o 12,4% w porównaniu z rokiem poprzednim.

Łączna wartość lokat zakładów ubezpieczeń pozostałych osobowych i majątkowych na koniec 2013 roku (bez uwzględnienia lokat w jednostkach podporządkowanych) wyniosła 46,3 mld zł i wzrosła od końca 2012 roku o 9,2%. 48,9% tych lokat na koniec 2013 roku stanowiły papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa i jednostki samorządu terytorialnego. Rosnące rentowności obligacji skarbowych w 2013 roku miały negatywny wpływ na wycenę tych instrumentów w portfelach ubezpieczycieli. Jednocześnie spadł udział innych dłużnych papierów wartościowych o stałej kwocie dochodu (w tym obligacji korporacyjnych) z 7,4% do 5,8% (z 3,1 mld zł do poziomu 2,7 mld zł).

Zakłady ubezpieczeń majątkowych i pozostałych osobowych łącznie oszacowały wartość rezerw techniczno – ubezpieczeniowych na poziomie 37,3 mld zł, co stanowiło wzrost o 8,6% względem końca 2012 roku.

Rynek ubezpieczeń majątkowych i pozostałych osobowych – wyniki techniczne (w mln zł)

Wyniki techniczne20132012
PZURynekRynek bez PZUPZURynekRynek bez PZU
AC 274 484 210 408 734 326
OC komunikacyjne 95 (316) (411) (3) (519) (516)
Inne produkty 693 1 162  469 235 450 215
RAZEM 1 062  1 330  268 640 665 25

Źródło: KNF (www.knf.gov.pl). Biuletyn Kwartalny. Rynek ubezpieczeń 4/2013, dane PZU

Rynek ubezpieczeń majątkowych - składka przypisana brutto (w mln zł)