Działalność PZU

W ramach Grupy PZU działalność na rynku ubezpieczeń majątkowych i pozostałych osobowych w Polsce prowadzi podmiot dominujący Grupy, tj. PZU.

Na przestrzeni ostatnich lat PZU zarządzał około 1/3 rynku ubezpieczeń majątkowych i pozostałych osobowych. Na koniec 2013 roku jego udział w rynku ubezpieczeń majątkowych i pozostałych osobowych wyniósł 31,1% (wobec 32,2% w 2012 roku). Relatywnie mocną pozycję rynkową zakład zajmował w zakresie ubezpieczeń komunikacyjnych AC (z udziałem na poziomie 38,0%). Przy czym w zakresie ubezpieczeń komunikacyjnych dla klientów korporacyjnych udział ten był jeszcze wyższy i wynosił: 49,2% dla OC komunikacyjnego i 43,6% dla AC.

Od kilku lat w celu utrzymania rentowności PZU prowadzi program restrukturyzacji portfela ubezpieczeń korporacyjnych. Dzięki tym działaniom wyniki techniczne PZU w segmencie klienta korporacyjnego w ubezpieczeniach OC komunikacyjnych znacznie się poprawiły (wskaźnik mieszany spadł o 7,9 p.p. w 2013 roku w porównaniu do 2012 roku) przy wzroście udziałów rynkowych. Łącznie wynik techniczny w ubezpieczeniach majątkowych i pozostałych wzrósł o 665,5 mln zł, tj. 100,1%, z czego wynik samego PZU był wyższy o 421,7 mln zł, tj. o 65,9%.

W 2013 roku udział wyniku netto PZU w wyniku netto rynku (bez uwzględnienia dywidendy od PZU Życie) wyniósł 55,0%, co przy udziale rynkowym 31,1% liczonym składką przypisaną brutto potwierdza wysoką rentowność ubezpieczeń oraz efektywne zarządzanie kapitałem.

PZU oferuje szeroki zakres ubezpieczeniowych produktów majątkowych i osobowych, w tym ubezpieczenia komunikacyjne, majątkowe, osobowe, rolne oraz ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej. Na koniec 2013 roku oferta PZU obejmowała ponad 200 produktów ubezpieczeniowych. Ubezpieczenia komunikacyjne stanowią najistotniejszą grupę produktów oferowanych przez PZU, pod względem zarówno liczby obowiązujących umów ubezpieczenia, jak i udziału składki w łącznej wartości składki przypisanej brutto.

Z myślą o potrzebach klientów, w ciągu 2013 roku PZU wprowadził zmiany w ofercie, które objęły podstawowe kategorie produktów ubezpieczeniowych skierowanych do wszystkich segmentów klientów.

W 2013 roku zmiany w ofercie dedykowanej klientowi masowemu polegały na:

 • wprowadzeniu, z dniem 1 maja 2013 roku, zmiany taryf ubezpieczeń komunikacyjnych OC  i AC dla klienta indywidualnego oraz małego lub średniego przedsiębiorcy celem dostosowania do warunków rynkowych;
 • ustaleniu OWU ubezpieczeń komunikacyjnych i szerokiego zakresu taryfy składek dla ubezpieczeń komunikacyjnych dla klienta indywidualnego i przedsiębiorcy posiadającego małą flotę oraz dla ubezpieczeń majątkowych (PZU Dom), na potrzeby umów ubezpieczenia, które będą rejestrowane w nowym systemie informatycznym odpowiednio od IV kwartału 2013 roku oraz I kwartału 2014 roku;
 • uruchomieniu nowej aplikacji ,,Przeglądarka UFG” pozwalającej na weryfikację, przy sprzedaży ubezpieczeń komunikacyjnych, oświadczeń Klientów o dotychczasowej szkodowości w ramach tych ubezpieczeń;
 • wprowadzeniu w sezonie wiosennym zmian w ofercie obowiązkowych dotowanych ubezpieczeń upraw rolnych, mających na celu poprawę rentowności. (Zmiany te podyktowane były wysoką szkodowością w latach 2011-2012);
 • wycofaniu produktu różnicującego składkę w zależności od płci – indywidualne ubezpieczenie dziennego świadczenia szpitalnego, zgodnie z wytycznymi Komisji Europejskiej do Dyrektywy Unii Europejskiej ws. Równości Płci.

Doskonaląc w 2013 roku ofertę dla klientów korporacyjnych, PZU brał jednocześnie pod uwagę potrzebę podniesienia rentowności współpracy z tym segmentem klientów. PZU przede wszystkim:

 • zmodyfikował obowiązujące taryfy składek za ubezpieczenie auto-casco i OC. Zmiana ta wynikała z nasilającej się konkurencji w ubezpieczeniach komunikacyjnych dla klientów korporacyjnych i polegała na dostosowaniu składek do warunków rynkowych przy zachowaniu bezpiecznego wyniku technicznego w tych produktach. Ponadto zmienił limit liczby pojazdów wyznaczający wielkość floty pojazdów, od którego m.in. zależy poziom składki. Przyjęto, że mała flota obejmuje do 40 pojazdów, a duża składa się z co najmniej 40 pojazdów;
 • utrzymał istotną rolę underwritingu w obszarze ubezpieczeń majątkowych poprzez: selektywną sprzedaż ubezpieczeń, w tym podmiotom z branż o wysokiej szkodowości, bieżące usprawnianie procesu zarządzania ryzykiem oraz powszechne stosowanie klauzul dodatkowych i innych ograniczeń techniczno-ubezpieczeniowych zmieniających zakres ubezpieczenia;
 • w ubezpieczeniach odpowiedzialności cywilnej: konsekwentnie wykorzystywał narzędzia do oceny ryzyka oraz dostosowywał warunki ubezpieczenia i zasady kwotowania do poziomu ryzyka przyjmowanego do ubezpieczenia. Natomiast w ubezpieczeniach OC medycznych częściej wykorzystywał medyczne oceny ryzyka (wizyty w szpitalach, ankiety).

W zakresie ubezpieczeń finansowych dla klientów korporacyjnych PZU przede wszystkim:

 • utrzymał w pierwszych miesiącach 2013 roku moratorium na sprzedaż gwarancji dla firm realizujących kontrakty budowlane. Dopiero w kwietniu 2013 roku odblokował sprzedaż gwarancji dla firm z branży budowlanej o przychodach powyżej 30 mln zł, przy jednocześnie zaostrzonych kryteriach oceny ryzyka. Nadal silnym ograniczeniom podlegała sprzedaż gwarancji dla mniejszych firm działających w branży okołobudowlanej;
 • podpisał umowę ubezpieczenia niskiego wkładu własnego z mBankiem Hipotecznym S.A.

PZU kontynuował ponadto prace nad wprowadzeniem do oferty nowych produktów przeznaczonych dla klientów korporacyjnych, takich jak: ubezpieczenie ryzyka spłaty leasingu do momentu ustanowienia hipoteki, ubezpieczenie ryzyka spłaty leasingu w zakresie brakującego wkładu własnego leasingodawcy oraz portfelowe ubezpieczenie nieruchomości.

W 2013 roku PZU zacieśnił także współpracę z kontrahentami posiadającymi duże bazy klientów lub obsługującymi płatności masowe (m.in. zakładami energetycznymi oraz dużymi sieciami handlowymi). I tak, w ramach partnerstwa strategicznego, wprowadził nowe rodzaje ubezpieczeń, takie jak: ubezpieczenie sprzętu elektronicznego (telefonu, laptopa), wyposażenia domu, na wypadek hospitalizacji, OC w życiu prywatnym oraz Dom Assistance.

W obszarze ubezpieczeń bankowych, PZU kontynuował współpracę z wiodącymi bankami działającymi na polskim rynku (m.in. PKO Bankiem Polskim, ING Bankiem Śląskim, Bankiem Millennium, BGŻ). Klientom tych banków PZU oferuje m.in. programy ochronne do kart płatniczych oraz ubezpieczenia budynków i lokali dodawane do kredytów i pożyczek hipotecznych. W 2013 roku sprzedaż produktów PZU oferowanych we współpracy z bankami została rozszerzona na nowe kanały, tj. na bankowość elektroniczną i telemarketing.

Z badań PZU wynika, że obok ceny, kluczowe znaczenie dla lojalności klientów ma przebieg procesu likwidacji szkód i wypłaty świadczeń. Wprowadzenie udoskonalonych procedur likwidacji szkód majątkowych i OC skróciło średni czas likwidacji świadczeń w PZU. W 2013 roku wynosił on 16,8 dnia i był o 3,4 dnia krótszy niż 2011 roku, oraz dłuższy o 1,2 dnia w porównaniu do 2012 roku.

Składka przypisana brutto PZU (w mln zł)

W 2013 roku PZU zgromadził składkę przypisaną brutto w wysokości 8 273,9 mln zł, czyli o 2,1% niższą niż w poprzednim roku. Zmieniła się jednocześnie jej struktura w porównaniu z poprzednim rokiem:

 • wartość OC ubezpieczeń komunikacyjnych wyniosła 2 827,2 mln zł i była o 4,5% niższa niż w poprzednim roku. Stanowiły one 34,2% całości portfela, czyli ich udział utrzymał się na zbliżonym poziomie jak w 2012 roku. Niższa wartość ubezpieczeń OC komunikacyjnych w PZU wynikała przede wszystkim z: niskiej sprzedaży nowych samochodów oraz rosnącej konkurencji na rynku, która doprowadziła do spadku cen polis. Wzrost liczby ubezpieczeń komunikacyjnych dla klientów korporacyjnych nie zapełnił luki po spadku cen polis;
 • PZU z tytułu ubezpieczeń AC, zebrał 2 028,2 mln zł, czyli o 5,3% mniej niż w poprzednim roku. Nieznaczny wzrost liczby ubezpieczeń nie zrekompensował skutków spadku średniej składki, do której przyczyniła się rosnąca konkurencja, starzenie się portfela oraz wzrost zniżek za bezszkodową jazdę. W rezultacie, udział ubezpieczeń AC w całości składki zmniejszył się z 25,3% w 2012 roku do 24,5% w 2013 roku;
 • dynamiczny wzrost sprzedaży ubezpieczeń, takich jak: PZU DOM Plus, PZU Doradca, rolnych, przyczynił się do 2-procentowego wzrostu przypisu z tytułu pozostałych produktów. W rezultacie, udział składki brutto z tytułu ubezpieczeń pozakomunikacyjnych w całości składki wzrósł do poziomu 41,3% (wobec 39,6% w 2012 roku).

W 2013 roku PZU wypłacił odszkodowania i świadczenia brutto w wysokości 4 301,9 mln zł, czyli o 5,0% mniej niż w poprzednim roku.

W 2013 roku PZU wypracował zysk netto w wysokości 5 106,3 mln zł, z czego z tytułu dywidendy od PZU Życie 3 842,9 mln zł.