Czynniki wpływające na działalność w 2014 roku

Na sytuację na rynku ubezpieczeń na życie w 2014 roku wpływ będą mieć przede wszystkim:

  • przewidywane przyśpieszenie tempa wzrostu gospodarczego w Polsce, wpływające na kondycję finansową zarówno gospodarstw domowych jak i podmiotów gospodarczych;
  • trudna do przewidzenia koniunktura na rynkach kapitałowych, która decyduje o atrakcyjności produktów z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym;
  • ewentualne wprowadzenie opodatkowania zysków od polisolokat i produktów strukturyzowanych, które zmniejszy zainteresowanie klientów tymi produktami;
  • wzrost podstawowych stóp procentowych i oprocentowania depozytów, obniżające atrakcyjność produktów strukturyzowanych;
  • zmiany w uregulowaniach prawnych, w szczególności dotyczących dobrowolnych ubezpieczeń zdrowotnych oraz Karty Produktu (zgodnie z Rekomendacją PIU);
  • zmiany na rynku pośrednictwa finansowego, wpływające na popularność niezależnego doradztwa finansowego i ograniczające liczbę kanałów dystrybucji produktów ubezpieczeniowych.