Działalność PZU Życie

W ramach Grupy PZU działalnością na polskim rynku ubezpieczeń na życie zajmuje się PZU Życie SA (PZU Życie). Spółka oferuje szeroki zakres ubezpieczeniowych produktów na życie, m.in.: grupowe i indywidualne ubezpieczenia ochronne, ubezpieczenia inwestycyjne oraz produkty emerytalne.

Składka przypisana brutto PZU Życie (w mln zł)

W ciągu 2013 roku PZU Życie zebrał 28,3% składki przypisanej brutto zakładów ubezpieczeń na życie. Dla porównania, w 2012 roku spółka dysponowała udziałem w rynku w wysokości 25,6%. Jednocześnie, PZU Życie nadal pozostawał wyraźnym liderem w segmencie składki płaconej regularnie. W 2013 roku pozyskał 43,3% tego rodzaju składek firm ubezpieczeniowych.

Wynik techniczny PZU Życie stanowił większość wyniku uzyskiwanego przez wszystkie towarzystwa ubezpieczeń na życie. Świadczy to o wysokiej rentowności oferowanych produktów. Marża wyniku technicznego PZU Życie na składce przypisanej blisko czterokrotnie przekraczała marżę uzyskiwaną łącznie przez resztę towarzystw oferujących ubezpieczenia na życie (20,6% wobec 5,3%).

W 2013 roku PZU Życie dostosowywał swoją ofertę produktową do coraz większych wymagań klientów, działań podejmowanych przez konkurencję oraz zmieniającej się sytuacji prawnej.

Wśród zmian w ofercie ubezpieczeń grupowych i indywidualnie kontynuowanych wprowadzonych w 2013 roku możemy wyróżnić:

  • ubezpieczenia ochronne - wprowadzono zmiany w ogólnych warunkach ubezpieczenia oraz materiałach marketingowych w celu uproszczenia języka, usunięcia zapisów mogących budzić wątpliwości interpretacyjne oraz dostosowania ich do zmieniających się przepisów prawnych;
  • bankowe ubezpieczenia ochronne - skoncentrowano się na utrzymaniu portfela ubezpieczeń i pracach związanych z planowanymi wdrożeniami ubezpieczeń dla klientów consumer finance oraz bankowości hipotecznej;
  • ubezpieczenia lekowe - uelastyczniono ofertę, dzięki wprowadzeniu możliwości tworzenia różnych wariantów ze zmienną sumą ubezpieczenia oraz wysokością współpłacenia przez pacjenta. Ponadto wprowadzono nowy produkt PZU - zakres Antybiotyk do grupowego ubezpieczenia lekowego;
  • grupowe ubezpieczenia zdrowotne - oferowane na podstawie modelu rozliczeń fee for service (dostawcą usług medycznych jest PZU Pomoc). Oferta została poszerzona o szereg dodatkowych konsultacji lekarskich i badań diagnostycznych. Wprowadzono do niej ponadto dodatkowe opcje właściwe dla produktów sponsorowanych, np. pakiety rodzinne oraz refundację usług zrealizowanych poza siecią własną ubezpieczyciela. Pod koniec 2013 roku PZU Pomoc współpracował z 1 050 placówkami (w porównaniu do 800 na koniec 2012 roku).

Jednocześnie, PZU Życie aktywnie działał na rzecz pozyskania nowych klientów w zakresie ubezpieczeń grupowych. Ponieważ wzrasta liczba zakładów pracy z sektora publicznego składających zamówienia na usługi ubezpieczeniowe w trybie przetargowym, PZU Życie przystępował do wielu – zakończonych sukcesem – przetargów na ubezpieczenia grupowe.

Z uwagi na utrzymującą się niepewność na rynkach finansowych klienci nadal interesowali się tradycyjnymi ubezpieczeniami na życie o charakterze ochronnym lub ochronno-oszczędnościowym. Zainteresowaniem ze strony klientów cieszyła się przede wszystkim sprzedaż klasycznych ubezpieczeń, takich jak PZU Ochrona Życia lub PZU Twoja Ochrona. Jednocześnie zakład prowadził intensywne prace nad dostosowaniem aktualnej oferty do niskich rentowności obligacji skarbowych.

W 2013 roku PZU Życie oferował indywidualne ubezpieczenie na życie z funduszem kapitałowym Plan na Życie. Jednakże z powodu niekorzystnej prasy, wypowiedzi nadzoru i dyskusji dotyczących konstrukcji tych produktów, klienci wykazywali ograniczone zainteresowanie tym produktem.

Istotnym elementem oferty inwestycyjnej PZU Życie był produkt strukturyzowany Świat Zysków. W celu dostosowania tej oferty do oczekiwań klientów, zakład oferuje produkty o zróżnicowanych strategiach inwestycyjnych, pozwalających dywersyfikować ryzyko portfela. W związku ze znacznym spadkiem oprocentowania depozytów i rentowności obligacji, w 2013 roku PZU Życie podjął decyzję o wydłużeniu okresu odpowiedzialności w produkcie z 3 do 5 lat. Ponadto zmienił podejście do wyboru instrumentów, na bazie których oferowany jest produkt i od czerwca 2013 roku rozpoczął sprzedaż Świata Zysków bazującego na indeksie inwestującym w fundusze zarządzane przez TFI PZU. Celem tych zmian było utrzymanie atrakcyjności produktu, w tym zachowanie 100-procentowej gwarancji zwrotu zainwestowanego kapitału w przypadku niekorzystnych zmian warunków rynkowych. W ciągu 2013 roku PZU Życie przeprowadził 11 kolejnych subskrypcji ubezpieczenia strukturyzowanego Świat Zysków. W związku z obserwowanym niesłabnącym zainteresowaniem klientów produktami strukturyzowanymi, planowane są kolejne emisje tego produktu.