Struktura Grupy

Grupa PZU prowadzi różnorodną działalność w dziedzinie ubezpieczeń i finansów. Spółki Grupy oferują usługi w zakresie ubezpieczeń na życie, pozostałych ubezpieczeń osobowych i ubezpieczeń majątkowych oraz zarządzają aktywami klientów w ramach otwartego funduszu emerytalnego i funduszy inwestycyjnych.

Struktura Grupy Kapitałowej PZU (stan na 31 grudnia 2013 roku)

PZU – jako jednostka dominująca – poprzez pełnienie funkcji kontrolnych w organach nadzoru spółek podejmuje kluczowe decyzje dotyczące zarówno zakresu działalności, jak i finansów podmiotów tworzących Grupę. Powiązania kapitałowe PZU ze spółkami wzmacniają ponadto więzi o charakterze biznesowym, przy czym transakcje te odbywają się na zasadach rynkowych.

W 2013 roku zaszły następujące zmiany strukturze Grupy Kapitałowej PZU:

  • w dniu 30 października 2013 roku została zawiązana nowa spółka PZU Finanse Sp. z o.o. Kapitał nowej spółki wynosi 50 tys. zł i dzieli się na 100 udziałów po 500 zł każdy. Wszystkie udziały zostały objęte przez PZU. W dniu 8 listopada 2013 roku spółka została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym;
  • Grupa PZU poprzez PZU FIZ AN BIS 2 w 2013 roku zwiększyła udział w kapitale EMC Instytut Medyczny SA (EMC) (z poziomu 25,31% głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy na początku 2013 roku do poziomu 29,87% na koniec 2013 roku) skupując dodatkowe akcje w transakcjach giełdowych. Od dnia 30 czerwca 2013 roku spółka jest wyceniana metodą praw własności w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym grupy PZU;
  • w dniu 23 grudnia 2013 roku PZU FIZ AN BIS 2 zawarł umowę przyrzeczoną objęcia 948.370 nowej emisji akcji EMC o wartości nominalnej   4 zł za akcję i cenie emisyjnej 19,50 zł za akcję. Łączna cena nabycia akcji nowej emisji wyniosła 18.493 tys. zł. Ze względu na fakt, że podwyższenie kapitału nie zostało zarejestrowane do dnia 31 grudnia 2013, w sprawozdaniu z sytuacji finansowej kwota została wykazana jako należności;
  • w dniu 24 września 2013 roku PZU FIZ Aktywów Niepublicznych BIS 2 sprzedał 310 620 akcji spółki stowarzyszonej Kolejki Gondolowej Jaworzyna Krynicka (KGJK), stanowiących 37,525% jej kapitału zakładowego za kwotę 24 850 tys. zł. W wyniku rozliczenia tej transakcji, jednostki Grupy PZU nie posiadają żadnych akcji KGJK, która przestała być jednostką stowarzyszoną z Grupą PZU. Na transakcji zrealizowano wynik ze sprzedaży akcji KGJK w kwocie 8 263 tys. zł;
  • w dniu 26 marca 2013 roku Walne Zgromadzenie Sigma Investments w likwidacji podjęło uchwałę w sprawie zakończenia likwidacji spółki. W dniu 11 maja 2013 roku spółka została wykreślona z rejestru;
  • w dniu 23 kwietnia 2013 roku Walne Zgromadzenie ICH Center w likwidacji podjęło uchwałę w sprawie zakończenia likwidacji spółki. W dniu 20 maja 2013 roku spółka została wykreślona z rejestru.