Sytuacja na rynku

2013 rok był dobry dla rynku funduszy inwestycyjnych, choć statystyczny wzrost aktywów wynikał w znacznej mierze z tworzenia specjalnych funduszy, przeznaczonych niekiedy dla pojedynczych inwestorów, działających na rynku niepublicznym. Na koniec 2013 roku TFI zarządzały aktywami o wartości 189,0 mld zł, czyli o 29,6% wyższymi niż rok wcześniej. Był to poziom najwyższy w historii. Wzrost ten wynikał m.in. z:

  • dodatniego salda przepływu środków do TFI – wyniosło ono 21,5 mld zł, przy czym był to głównie napływ środków do funduszy rynku niepublicznego związany z przenoszeniem znaczących środków finansowych do funduszy dedykowanych w ramach grup kapitałowych;
  • wzrostu wartości jednostki funduszy – w 2013 roku średnia stopa zwrotu funduszy inwestujących na polskim rynku wahała się od 1,5% (w przypadku funduszy lokujących środki w polskie obligacje skarbowe) do 31,1%% (dla funduszy akcji małych i średnich spółek). Należy jednak odnotować, że na tym tle negatywnie wyróżniły się czasami wyraźne ujemne stopy zwrotu funduszy przeznaczonych na rynki wschodzące oraz bardzo słabe wyniki inwestycyjne części funduszy obligacyjnych.

W wyniku opisanych wcześniej tendencji, w 2013 roku zmieniła się struktura aktywów na polskim rynku TFI. Zwiększył sie przede wszystkim udział funduszy aktywów niepublicznych w ogólnej wartości aktywów (do 19,7%) kosztem funduszy papierów dłużnych (spadek do poziomu 23,1%).

Towarzystwa funduszy inwestycyjnych - udział w aktywach stan na 31.12.2013 roku (w %)