Działalność TFI PZU

W ramach Grupy PZU, działalność na rynku funduszy inwestycyjnych prowadzi TFI PZU SA (TFI PZU, Towarzystwo). Oferuje ono produkty i usługi dla klientów zarówno indywidualnych, jak i instytucjonalnych, w tym dodatkowe programy inwestycyjno-oszczędnościowe w ramach III filaru systemu ubezpieczeń społecznych, a wśród nich: indywidualne konta emerytalne (IKE), wyspecjalizowane programy inwestycyjne, pracownicze programy emerytalne (PPE) oraz zakładowe programy inwestycyjne (ZPI).

Stopy zwrotu z funduszy inwestycyjnych TFI PZU w 2013 roku (w %)

Na koniec 2013 roku TFI PZU posiadało w swej ofercie 25 funduszy i subfunduszy, z czego 16 było oferowane również klientom spoza Grupy PZU.

Na koniec 2013 roku TFI PZU zgromadziło aktywa netto o wartości 22 216,6 mln zł, co oznacza wzrost o 44,6% w stosunku do stanu na koniec 2012 roku. Tym samym, utrzymało ono pierwsze miejsce na rynku funduszy inwestycyjnych z udziałem na poziomie 11,8% (wobec 10,5% w grudniu 2012 roku). Towarzystwo pozostało liderem w segmencie pracowniczych programów emerytalnych wśród wszystkich instytucji działających na tym rynku (nie tylko TFI), gromadząc aktywa o wartości ponad 2,2 mld zł (1,8 mld zł na koniec 2012 roku).

Wzrost aktywów TFI PZU w 2013 roku wynikał przede wszystkim z:

  • kontynuacji strategii inwestycyjnej w ramach Grupy PZU i przekazania przez niektóre jej spółki (głównie PZU i PZU Życie) części środków w zarządzanie TFI PZU;
  • aktywnej sprzedaży funduszy zamkniętych i przeprowadzenia emisji certyfikatów;
  • dalszego rozszerzenia sieci dystrybucji - w 2013 roku TFI PZU pozyskało do współpracy nowych dystrybutorów, tj. DM BOŚ, DM BPS, Dom Inwestycyjny Xelion oraz CDM Pekao; natomiast w zakresie przyjmowania zapisów na certyfikaty inwestycyjne fundusz rozpoczął współpracę z ING Bankiem Śląskim, Alior Bankiem, Domem Inwestycyjnym Xelion, Domem Maklerskim Banku Handlowego, Deutsche Bankiem PBC oraz CDM Pekao;
  • nawiązania współpracy w zakresie lokowania środków w fundusze inwestycyjne zarządzane przez TFI PZU z: TUnŻ Europa, TU Allianz Życie Polska, Natixis oraz Aviva TUnŻ;
  • zarejestrowania ośmiu nowych Pracowniczych Programów Emerytalnych oraz przejęcia dwóch PPE w zarządzanie;
  • wyników inwestycyjnych wypracowywanych przez zarządzających funduszami.

Aktywa netto TFI PZU (w mln zł)

W 2013 roku Towarzystwo wprowadziło na rynek (przez sieć oddziałów PZU) nowy produkt bazujący na funduszach TFI – Portfel PZU Święty Spokój – oraz program lojalnościowy PZU Inwestor. Ponadto pracowano m.in. nad uruchomieniem publicznego funduszu inwestycyjnego zamkniętego – PZU FIZ Akord – i zainicjowano prace nad stworzeniem internetowych aplikacji mobilnych przeznaczonych dla klientów PZU Inwestycje.

Działalność TFI PZU została doceniona przez rynek. W 2013 roku Towarzystwo:

  • uzyskało bardzo dobrą ocenę niezależnej firmy analitycznej Analizy Online dla PZU Stabilnego Wzrostu Mazurek, PZU Akcji Małych i Średnich Spółek i PZU Zrównoważony oraz utrzymało tę ocenę dla PZU Energia Medycyna Ekologia (4* w opracowanym ratingu);
  • zarządzający funduszem PZU Zrównoważony – Konrad Augustyński, Kamil Gaworecki i Paweł Kowalski – otrzymali nagrodę Gazety Giełdy "PARKIET" Złoty Portfel za bardzo dobre wyniki inwestycyjne w 2012 roku.