Kapitał zakładowy i akcjonariusze PZU

Kapitał zakładowy PZU dzieli się na 86 352 300 akcji zwykłych o wartości nominalnej 1 zł każda dających prawo do 86 352 300 głosów na walnym zgromadzeniu.

Na dzień 31 grudnia 2013 roku jedynym akcjonariuszem posiadającym znaczny pakiet akcji był Skarb Państwa, który posiadał 30 385 253 akcje, co stanowiło 35,19% kapitału zakładowego PZU, i uprawniało do 30 385 253 głosów na walnym zgromadzeniu.

Struktura akcjonariatu – stan na 31 grudnia 2013 roku

AkcjonariuszeLiczba akcjiUdział w kapitale zakładowymUdział w głosach na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy
Skarb Państwa 30 385 253 35,19% 35,19%
Pozostali akcjonariusze 55 967 047 64,81% 64,81%
Razem 86 352 300 100,00% 100,00%

W ciągu 2013 roku struktura akcjonariatu PZU nie uległa zmianie. Zarząd PZU nie posiada żadnych informacji o zawartych umowach, w wyniku których mogą w przyszłości nastąpić zmiany w proporcjach posiadanych akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy.

PZU nie dokonywał emisji, wykupów ani spłat dłużnych i kapitałowych papierów wartościowych oraz nie wyemitował papierów wartościowych dających akcjonariuszom specjalne uprawnienia kontrolne.

W latach 2012-2013 w PZU nie występowały programy akcji pracowniczych.

Zgodnie ze Statutem prawo głosowania akcjonariuszy zostało ograniczone w ten sposób, że żaden z nich nie może wykonywać na walnym zgromadzeniu więcej niż 10% ogólnej liczby głosów istniejących w PZU w dniu odbywania walnego zgromadzenia, z zastrzeżeniem, że dla potrzeb ustalania obowiązków nabywców znacznych pakietów akcji przewidzianych w ustawie o ofercie publicznej oraz w ustawie o działalności ubezpieczeniowej, takie ograniczenie prawa głosowania uważane będzie za nieistniejące. Ograniczenie prawa głosowania nie dotyczy:

  • akcjonariuszy, którzy w dniu powzięcia uchwały walnego zgromadzenia wprowadzającej ograniczenie, byli uprawnieni z akcji reprezentujących więcej niż 10% ogólnej liczby głosów;
  • akcjonariuszy działających z akcjonariuszami określonymi w pkt 1 na podstawie zawartych porozumień dotyczących wspólnego wykonywania prawa głosu z akcji.

Aby ograniczyć prawa do głosowania, głosy akcjonariuszy, między którymi istnieje stosunek dominacji lub zależności, są sumowane zgodnie z zasadami opisanymi w Statucie. W przypadku wątpliwości wykładni postanowień dotyczących ograniczenia prawa do głosowania należy dokonywać zgodnie z art. 65 § 2 Kodeksu cywilnego.

Zgodnie ze Statutem PZU, wyżej wymienione ograniczenia prawa głosowania akcjonariuszy wygasną od momentu, gdy udział akcjonariusza, który w dniu powzięcia uchwały walnego zgromadzenia wprowadzającej ograniczenie był uprawniony z akcji reprezentujących więcej niż 10% ogólnej liczby głosów istniejących w PZU, spadnie w kapitale zakładowym spółki poniżej poziomu 5%.

Struktura akcjonariatu PZU na 31.12.2011 roku

Struktura akcjonariatu PZU na 31.12.2012 roku

Struktura akcjonariatu PZU na 31.12.2013 roku

Akcje lub uprawnienia do nich posiadane przez osoby zarządzające i nadzorujące oraz Dyrektorów Grupy PZU

Lp.Organ / Imię i nazwisko  Liczba akcji posiadanych na dzień 13 marca 2013 roku  Liczba akcji posiadanych na dzień 12 marca 2014 roku  Wynikająca zmiana w okresie pomiędzy tymi datami
  Zarząd      
1 Andrzej Klesyk 0 0 X
2 Przemysław Dąbrowski 0 0 X
3 Bogusław Skuza (Członek Zarządu do 31 grudnia 2013 roku) 500 500 X
4 Ryszard Trepczyński 0 0 X
5 Tomasz Tarkowski 80 80 X
6 Dariusz Krzewina(Członek Zarządu od dnia 15 marca 2013 roku) 0 0 X
67 Barbara Smalska (Członek Zarządu od dnia 15 marca 2013 roku) 0 0 X
  Dyrektorzy Grupy      
1 Rafał Grodzicki 0 0 X
2 Dariusz Krzewina (Dyrektor Grupy do dnia 14 marca  2013 roku) 0 0 X
3 Przemysław Henschke  0 0 X
4 Sławomir Niemierka  0 0 X
5 Barbara Smalska (Dyrektor Grupy PZU do dnia 14 marca 2013 roku) 0 0 X
6 Tobiasz Bury (Dyrektor Grupy PZU od dnia 16 stycznia 2014 roku) 50 50 X
  Rada Nadzorcza      
2 Waldemar Maj 30 30 X
3 Zbigniew Ćwiąkalski 0 0 X
4 Tomasz Zganiacz  0 0 X
5 Dariusz Daniluk 0 0 X
6 Zbigniew Derdziuk  0 X
8 Dariusz Filar 0 0 X
9 Włodzimierz Kiciński  30 30 X
10 Alojzy Nowak  0 0 X
11 Maciej Piotrowski  0 0 X
Razem 690 690 X