Wynagrodzenia członków władz

Umowy o pracę zawierane z Prezesem i członkami Zarządu przyjęte uchwałą Rady Nadzorczej nie zawierają postanowień przewidujących rekompensatę w przypadku rezygnacji lub zwolnienia członków Zarządu z zajmowanego stanowiska bez ważnej przyczyny lub gdy ich odwołanie lub zwolnienie następuje z powodu połączenia emitenta przez przejęcie.

Wynagrodzenia i inne krótkoterminowe świadczenia pracownicze wypłacone przez PZU

1 stycznia – 31 grudnia 20131 stycznia – 31 grudnia 2012
    w tym premie i nagrody
specjalne:
  w tym premie:
Zarząd, z czego: 9 503 3 024 7 012 1 600
Andrzej Klesyk 2 780 980 1 691 480
Przemysław Dąbrowski 1 135 336 1 092 252
Dariusz Krzewina 642 - - -
Barbara Smalska 593 - - -
Tomasz Tarkowski 1 102 336 1 100 259
Ryszard Trepczyński 1 535 736 945 105
Witold Jaworski - - 1 176 336
Bogusław Skuza  1 716 636 1 008 168
Umowy zawarte z osobami zarządzającymi i osoby zarządzające wyższego szczebla
(Dyrektorzy Grupy PZU), z czego:
3 263 1 122 2 283 337
Rafał Grodzicki 874 250 709 179
Przemysław Henschke 804 180 435 -
Dariusz Krzewina  291 180 616 86
Sławomir Niemierka 863 200 523 72
Barbara Smalska  431 312 - -
Rada Nadzorcza, z czego: 1 224 - 1 126 -
Waldemar Maj 192 - 162 -
Zbigniew Ćwiąkalski 168 - 168 -
Tomasz Zganiacz 144 - 85 -
Dariusz Daniluk 120 - 120 -
Zbigniew Derdziuk 120 - 120 -
Dariusz Filar 120 - 120 -
Włodzimierz Kiciński 120 - 71 -
Alojzy Nowak 120 - 71 -
Maciej Piotrowski 120 - 71 -
Marzena Piszczek - - 79 -
Krzysztof Dresler - - 59 -

Odrębnie zawierane są umowy o zakazie prowadzenia działalności konkurencyjnej, które regulują m.in. kwestie powstrzymania się od prowadzenia działalności konkurencyjnej wobec PZU po zakończeniu stosunku pracy w zamian za wypłacane odszkodowanie.

W latach 2012-2013 spółki Grupy PZU objęte konsolidacją nie udzieliły pożyczek ani żadnych podobnych świadczeń członkom Zarządów, osobom zarządzającym wyższego szczebla ani członkom swoich Rad Nadzorczych.