Skład

Skład

Zgodnie ze Statutem PZU, w skład Zarządu wchodzi od trzech do siedmiu członków, powoływanych na okres wspólnej kadencji, która obejmuje trzy kolejne pełne lata obrotowe.

Członkowie Zarządu, w tym Prezes Zarządu, są powoływani i odwoływani przez Radę Nadzorczą, przy czym członkowie Zarządu są powoływani i odwoływani przez Radę na wniosek Prezesa Zarządu. Prezes Zarządu nowej kadencji powołany przed upływem bieżącej kadencji może złożyć wniosek do Rady Nadzorczej o powołanie pozostałych członków Zarządu nowej kadencji przed upływem kadencji bieżącej.

Na dzień 1 stycznia 2013 roku skład Zarządu PZU przedstawiał się następująco:

 • Andrzej Klesyk  – Prezes Zarządu;
 • Przemysław Dąbrowski  – Członek Zarządu;
 • Tomasz Tarkowski  – Członek Zarządu;
 • Bogusław Skuza – Członek Zarządu;
 • Ryszard Trepczyński – Członek Zarządu.

W dniu 12 marca 2013 roku, Rada Nadzorcza PZU powołała z dniem 15 marca 2013 roku Dariusza Krzewinę oraz Barbarę Smalską w skład Zarządu PZU. W związku z powyższym skład Zarządu przedstawiał się następująco:

 • Andrzej Klesyk – Prezes Zarządu;
 • Przemysław Dąbrowski – Członek Zarządu;
 • Dariusz Krzewina – Członek Zarządu;
 • Barbara Smalska – Członek Zarządu;
 • Bogusław Skuza – Członek Zarzadu;
 • Tomasz Tarkowski – Członek Zarzadu;
 • Ryszard Trepczyński – Członek Zarządu.

W dniu 27 grudnia 2013 roku Bogusław Skuza złożył rezygnację z dniem 31 grudnia 2013 roku z funkcji członka Zarządu PZU.

W związku z powyższym od dnia 1 stycznia 2014 roku skład Zarządu przedstawia się następująco:

 • Andrzej Klesyk  – Prezes Zarządu;
 • Przemysław Dąbrowski – Członek Zarządu;
 • Dariusz Krzewina – Członek Zarządu;
 • Barbara Smalska – Członek Zarządu;
 • Tomasz Tarkowski – Członek Zarządu;
 • Ryszard Trepczyński – Członek Zarządu.

Obecna kadencja Zarządu PZU rozpoczęła się z dniem 1 lipca 2011 roku i obejmuje trzy kolejne pełne lata obrotowe. Mandaty członków Zarządu wygasną najpóźniej z dniem odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia przez nich funkcji.