Zbiory zasad ładu korporacyjnego

PZU od dnia dopuszczenia akcji do obrotu na rynku regulowanym stosuje się do zasad ładu korporacyjnego wyrażonych w dokumencie "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW".

Dokument ten został przyjęty przez Radę Giełdy Papierów Wartościowych w dniu 4 lipca 2007 roku i w ostatnich latach był kilkukrotnie zmieniany. Treść "Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW" jest dostępna na stronie internetowej poświęconej zasadom ładu korporacyjnego spółek notowanych na GPW (www.corp-gov.gpw.pl), jak również na korporacyjnej stronie internetowej PZU (www.pzu.pl), w sekcji przeznaczonej dla akcjonariuszy PZU – „Relacje inwestorskie”.

Sposób prowadzenia działalności gospodarczej oraz kształtowania relacji z interesariuszami PZU jest określony również przez zbiór zasad wyrażony w "Zasadach Dobrych Praktyk Ubezpieczeniowych" uchwalonych w dniu 8 czerwca 2009 roku przez Walne Zgromadzenie Polskiej Izby Ubezpieczeniowej, zrzeszającej zakłady ubezpieczeń funkcjonujące na polskim rynku. Dokument dostępny jest na stronie internetowej.

Ponadto zasady kształtowania relacji z interesariuszami ustala nasz własny kodeks "Dobrych Praktyk w PZU". Dokument dostępny jest na stronie internetowej.