List Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Waldemar Maj
przewodniczacy_sp.jpg

Rok 2013 jest kolejnym, który zakończył się dla PZU najlepszym wynikiem finansowym od czasu debiutu giełdowego oraz utrzymaniem najwyższego ratingu dla polskich spółek. Mimo trudnej sytuacji zewnętrznej i znaczącego spowolnienia gospodarczego spółka wzmocniła swoją pozycję rynkową i z sukcesem kontynuuje realizację strategii.

Na początku 2013 roku wciąż widoczna była negatywna tendencja w gospodarce, która trwała od 2011 roku. Wyhamowaniu wzrostu konsumpcji indywidualnej oraz spadkowi inwestycji, zarówno w Polsce jak i zagranicą, towarzyszyło dalsze zaostrzenie kryzysu zadłużeniowego w strefie euro. Ten niekorzystny wpływ czynników zewnętrznych dało się zauważyć w wielu segmentach działalności ubezpieczeniowej, w szczególności w segmancie ubezpieczeń masowych, w tym komunikacyjnych, a także w segmencie ubezpieczeń korporacyjnych.

Niemniej, w tak niekorzystnych warunkach, Grupie PZU kolejny rok z rzędu udało się osiągnąć poprawę wyników finansowych. Wzrost zysku netto wynikał przede wszystkim z wyższej składki, mniejszych szkód w rolnictwie oraz poprawy rentowności niektórych produktów. Paradoksalnie, z uwagi na ubiegłoroczne załamanie się rynku branży budowlanej i wynikającej z tego zmiany w procesie akceptacji i wyceny ryzyka, udało się poprawić rentowność w segmencie ubezpieczeń finansowych. Znaczenie miało także zachowanie dyscypliny kosztowej. Warto podkreślić także konsekwentnie rosnącą od kilku lat rentowność PZU na rynkach wschodnich.

PZU utrzymał wysoki rating. Standard & Poor’s potwierdził siłę finansową PZU i PZU Życie na poziomie „A” ze stabilną perspektywą ratingową dla obu spółek, co świadczy o bardzo silnej pozycji kapłowej PZU i zaufaniu rynku do realizowanej przez spółkę strategii.

Dziękuję Zarządom oraz pracownikom Grupy PZU za wizję, zaangażowanie oraz wytężoną pracę, bez których osiągnięcie tak dobrego wyniku byłoby niemożliwe.

Z nadzieją spoglądamy na wyraźne ożywienie gospodarki, w drugiej połowie 2013 roku. Dotyczy to zarówno wzrostu PKB, jak i produkcji przemysłowej czy sprzedaży detalicznej. Daje to szansę na szybszy rozwój i dalszą poprawę wyników Grupy PZU. Jestem pewien, że Spółka będzie potrafiła tę szansę wykorzystać i że ambitne plany na 2014 rok zostaną zrealizowane z korzyścią dla akcjonariuszy, klientów i pracowników Grupy PZU.

Z poważaniem,

Waldemar Maj

Waldemar Maj

Przewodniczący Rady Nadzorczej PZU