Całkowite dochody

Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodówNota1 stycznia - 31 grudnia 20131 stycznia - 31 grudnia 2012
Zysk (strata) netto   3 295 113 3 253 826
Inne całkowite dochody 48 (104 510) 88 660
Podlegające późniejszemu przeniesieniu do rachunku zysków i strat   (104 510) 88 660
Wycena instrumentów finansowych dostępnych do sprzedaży   (120 129) 77 654
Zyski i straty aktuarialne dotyczące rezerw pracowniczych   902 -
Różnice kursowe z przeliczenia   292 (5 751)
Inne całkowite dochody jednostek wycenianych MPW   (20) -
Reklasyfikacja nieruchomości z rzeczowych aktywów trwałych do inwestycyjnych   14 445 16 757
Niepodlegające późniejszemu przeniesieniu do rachunku zysków i strat   - -
Dochody całkowite netto, razem   3 190 603 3 342 486
- dochody całkowite przypisywane właścicielom kapitału własnego jednostki dominującej   3 189 139 3 343 851
- dochody całkowite przypisywane właścicielom udziałów niekontrolujących   1 464 (1 365)