10. Wartość firmy

Wartość firmy31 grudnia 201331 grudnia 2012
Wartość firmy - jednostki zależne 8 519 8 474
- PZU CO 5 415 5 415
- PZU Życie 60 60
- PZU Lietuva 3 044 2 999
Wartość firmy, razem 8 519 8 474

Zmiana stanu wartości firmy1 stycznia - 31 grudnia 20131 stycznia - 31 grudnia 2012
Wartość firmy brutto na początek okresu 20 451 22 039
Zmiany z tytułu różnic kursowych (328) (1 588)
Wartość firmy brutto na koniec okresu 20 123 20 451
Odpisy z tytułu utraty wartości na początek okresu (11 977) (13 323)
Zmiany odpisów z tytułu utraty wartości z tytułu różnic kursowych 373 1 346
Odpisy z tytułu utraty wartości na koniec okresu (11 604) (11 977)
Wartość firmy netto na koniec okresu 8 519 8 474

Test na utratę wartości

Test na utratę wartości firmy oparty jest na ocenie wartości odzyskiwalnej poszczególnych spółek. Po przeprowadzeniu ww. testu stwierdzono, że wartości odzyskiwalne dotyczące wartości firmy PZU CO i PZU Lietuva nie są niższe niż ich wartości księgowe i tym samym utrata wartości nie występuje.

Wartość odzyskiwalna została ustalona w oparciu o wartość użytkową, oszacowaną na podstawie najbardziej aktualnych planów finansowych przy wykorzystaniu poniższych założeń:

 • stopa dyskontowa:
  - dla PZU CO – 4,17% - będącą stopą rentowności 10-letnich obligacji Skarbu Państwa; ze względu na fakt, iż przepływy pieniężne tej spółki pochodzą od innych jednostek Grupy PZU nie zastosowano korekty z tytułu premii za ryzyko;
  - dla PZU Lietuva – 6,12%, z czego 3,62% - to stopa oprocentowania pożyczek dłuższych niż 5-letnie udzielanych jednostkom niefinansowym, powiększona o premię za ryzyko w wysokości 2,5%;
 • okres, na jaki kierownictwo spółki opracowało prognozy finansowe – 1 rok dla PZU CO i 2 lata (2014-2015) dla PZU Lietuva;
 • wysokość przepływów pieniężnych po ostatnim okresie objętym planem finansowym spółki przyjęto na poziomie równym przepływom z ostatniego roku objętego planem finansowym.

Przy przyjętych założeniach nadwyżki wartości odzyskiwalnej nad wartością bilansową ośrodka wypracowującego środki pieniężne wynoszą:

 • 82.412 tys. zł dla PZU CO;
 • 24.465 tys. LTL dla PZU Lietuva.

Zwiększenie założonej stopy dyskontowej o 0,5 p.p. spowoduje zmniejszenie wykazanych nadwyżek odpowiednio o:

 • 15.092 tys. zł dla PZU CO;
 • 6.440 tys. LTL dla PZU Lietuva.

Maksymalne stopy dyskontowe, niepowodujące powstania nadwyżki wartości bilansowej inwestycji nad ich wartością odzyskiwalną wynoszą 10,02% dla PZU CO, 8,58% dla PZU Lietuva.