11. Rzeczowe aktywa trwałe

Zmiana stanu rzeczowych aktywów trwałych (wg grup rodzajowych) w roku zakończonym 31 grudnia 2013

 Urządzenia techniczne i maszynyŚrodki transportuRzeczowe aktywa trwałe w budowieNierucho-mości 1Inne rzeczowe aktywa trwałeRzeczowe aktywa trwałe, razem
Wartość brutto na początek okresu 604 403 104 430 44 258 1 110 039 137 027 2 000 157
Zwiększenia (z tytułu): 40 362 31 501 38 404 56 147 19 996 186 410
- zakup 15 469 1 474 38 167 6 379 12 939 74 428
- zmiana składu grupy 3 525 11 581 220 689 2 221 18 236
- przeniesienie z kategorii nieruchomości inwestycyjnych - - - 46 966 - 46 966
- przeniesienia z aktywów w budowie 20 947 18 226 - 200 2 666 42 039
- pozostałe 421 220 17 1 913 2 170 4 741
Zmniejszenia (z tytułu): (62 037) (19 429) (59 708) (85 201) (17 397) (243 772)
- sprzedaż (7 999) (19 205) (2) - (271) (27 477)
- likwidacja (50 185) (224) (12 257) (2 904) (16 876) (82 446)
- przeniesienie do kategorii   przeznaczonych do sprzedaży wg MSSF 5 - - - (25 001) - (25 001)
- przeniesienie do kategorii nieruchomości inwestycyjnych - - - (57 296) - (57 296)
- przeniesienia z aktywów w budowie - - (42 039) - - (42 039)
- pozostałe (3 853) - (5 410) - (250) (9 513)
Różnice kursowe (124) (84) - 50 (77) (235)
Wartość brutto na koniec okresu 582 604 116 418 22 954 1 081 035 139 549 1 942 560
Skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu (523 810) (53 521) - (308 816) (84 730) (970 877)
Zmiany (z tytułu): 29 511 545 - (13 714) (1 320) 15 022
- amortyzacja za okres (28 691) (12 726) - (26 649) (13 481) (81 547)
- sprzedaż 7 362 18 286 - - 276 25 924
- likwidacja 50 002 123 - 2 046 16 234 68 405
- zmiana składu grupy (2 301) (4 975) - (255) (1 807) (9 338)
- przeniesienie do kategorii przeznaczonych do sprzedaży wg MSSF 5 - - - 5 468 - 5 468
- przeniesienie do kategorii nieruchomości inwestycyjnych - - - 5 873 - 5 873
- różnice kursowe 87 50 - 21 73 231
- pozostałe 3 052 (213) - (218) (2 615) 6
Skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu (494 299) (52 976) - (322 530) (86 050) (955 855)
Odpisy z tytułu utraty wartości na początek okresu - - (12 238) (24 725) - (36 963)
Zmiany odniesione na wynik finansowy okresu, w tym odniesione na: - - - (37 441) - (37 441)
- pozostałe koszty operacyjne - - - (52 129) - (52 129)
- pozostałe przychody operacyjne - - - 14 688 - 14 688
Inne zmiany: - - 12 238 2 742 - 14 980
- zmiana składu grupy - - - (124) - (124)
- przeniesienie do kategorii przeznaczonych do sprzedaży wg MSSF 5 - - - 2 873 - 2 873
- różnice kursowe - - - (7) - (7)
- likwidacja inwestycji w obcych obiektach - - 12 238 - - 12 238
Odpisy z tytułu utraty wartości na koniec okresu - - - (59 424) - (59 424)
Wartość netto rzeczowych aktywów trwałych na koniec okresu 88 305 63 442 22 954 699 081 53 499 927 281

1) w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu

Zmiana stanu rzeczowych aktywów trwałych (wg grup rodzajowych) w roku zakończonym 31 grudnia 2012

 Urządzenia techniczne i maszynyŚrodki transportuRzeczowe aktywa trwałe w budowieNierucho-mości 1Inne rzeczowe aktywa trwałeRzeczowe aktywa trwałe, razem
Wartość brutto na początek okresu 669 581 101 018 39 448 1 212 417 147 110 2 169 574
Zwiększenia (z tytułu): 22 445 24 193 53 114 59 563 15 318 174 633
- zakup 4 803 555 34 906 16 685 3 513 60 462
- przeniesienie z kategorii nieruchomości inwestycyjnych  - - - 33 990 - 33 990
- przeniesienia z aktywów w budowie 17 253 22 543 - 6 274 9 114 55 184
- pozostałe 389 1 095 18 208 2 614 2 691 24 997
Zmniejszenia (z tytułu): (86 767) (20 578) (48 304) (161 157) (25 025) (341 831)
- sprzedaż (510) (20 578) (3 110) (447) (357) (25 002)
- likwidacja (77 077) - (30) (2 826) (50 363) (130 296)
- przeniesienie do kategorii   przeznaczonych do sprzedaży wg MSSF 5 (3 566) - - (54 347) - (57 913)
- przeniesienie do kategorii nieruchomości inwestycyjnych - - - (68 517) - (68 517)
- przeniesienia z aktywów w budowie - - (55 184) - - (55 184)
- pozostałe (5 614) - 10 020 (35 020) 25 695 (4 919)
Różnice kursowe (856) (203) - (784) (376) (2 219)
Wartość brutto na koniec okresu 604 403 104 430 44 258 1 110 039 137 027 2 000 157
Skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu (573 431) (58 877) - (322 649) (109 206) (1 064 163)
Zmiany (z tytułu): 49 621 5 356 - 13 833 24 476 93 286
- amortyzacja za okres (33 885) (13 406) - (30 336) (13 195) (90 822)
- sprzedaż 379 19 718 - 345 311 20 753
- likwidacja 76 827 - - 1 265 47 804 125 896
- przeniesienie do kategorii przeznaczonych do sprzedaży wg MSSF 5 644 - - 14 775 - 15 419
- przeniesienie do kategorii nieruchomości inwestycyjnych - - - 18 318 - 18 318
- różnice kursowe 626 117 - 129 277 1 149
- pozostałe 5 030 (1 073) - 9 337 (10 721) 2 573
Skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu (523 810) (53 521) - (308 816) (84 730) (970 877)
Odpisy z tytułu utraty wartości na początek okresu (750) - (11 140) (38 140) - (50 030)
Zmiany odniesione na wynik finansowy okresu, w tym odniesione na: 750 - - 2 618 - 3 368
- pozostałe przychody operacyjne 750 - - 2 618 - 3 368
Inne zmiany: - - (1 098) 10 797 - 9 699
- przeniesienie do kategorii przeznaczonych do sprzedaży wg MSSF 5 - - - 2 - 2
- przeniesienie do kategorii nieruchomości inwestycyjnych  - - - 9 635 - 9 635
- różnice kursowe - - - 62 - 62
- pozostałe - - (1 098) 1 098 - -
Odpisy z tytułu utraty wartości na koniec okresu - - (12 238) (24 725) - (36 963)
Wartość netto rzeczowych aktywów trwałych na koniec okresu 80 593 50 909 32 020 776 498 52 297 992 317

1) w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu

W pozycjach „przeniesienia do kategorii nieruchomości inwestycyjnych” przedstawiono analogiczne wartości wyjaśnione w punkcie 12.