12. Nieruchomości inwestycyjne

Nieruchomości inwestycyjne31 grudnia 201331 grudnia 2012
Grunty własne 176 730 187 963
Prawo wieczystego użytkowania gruntu 32 210 54 672
Budynki i budowle 1 259 223 303 066
Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu 6 607 18 703
Nieruchomości inwestycyjne, razem 1 474 770 564 404

Zmiana stanu nieruchomości inwestycyjnych1 stycznia - 31 grudnia 20131 stycznia - 31 grudnia 2012
Wartość księgowa netto na początek okresu 564 404 534 222
Zwiększenia (z tytułu): 1 190 779 40 590
- zakup 321 498 26
- zmiana składu grupy 817 858 -
- przeniesienia z nieruchomości przeznaczonych na potrzeby własne 51 423 40 564
Zmniejszenia (z tytułu): (198 754) (38 460)
- sprzedaż i likwidacja (28 677) -
- przeniesienia do nieruchomości przeznaczonych na potrzeby własne (46 966) (33 990)
- przeniesienie do kategorii przeznaczonych do sprzedaży wg MSSF 5 (123 111) (4 470)
Zysk (strata) z tytułu aktualizacji wyceny do wartości godziwej (81 586) 28 200
- odniesiony na wynik finansowy (99 206) 7 514
- odniesiony na inne całkowite dochody 17 620 20 686
Różnice kursowe (73) (148)
Wartość księgowa netto na koniec okresu 1 474 770 564 404

Pozycja „Prawo wieczystego użytkowania gruntu” zawiera funkcjonujące w Polsce prawo do odpłatnego wykorzystywania gruntu przez okres do 99 lat. Prawo takie może być przedmiotem obrotu handlowego.

W pozycji „przeniesienia z nieruchomości przeznaczonych na potrzeby własne” przedstawiono wartości wyceny nieruchomości wg wartości bilansowej (koszt historyczny pomniejszony o skumulowane umorzenie oraz odpisy z tytułu utraty wartości) na dzień przeniesienia, czyli zmiany sposobu użytkowania. Efekt rewaluacji tych nieruchomości do wartości godziwej na dzień przeniesienia przedstawiono w pozycji „Zysk (strata) z tytułu aktualizacji wyceny do wartości godziwej - odniesiony na inne całkowite dochody” powyżej.

Wartość godziwa nieruchomości inwestycyjnych wynika z wycen niezależnych rzeczoznawców, posiadających odpowiednie wymagane prawem uprawnienia, przy zastosowaniu metody porównawczej lub metody dochodowej z wykorzystaniem aktualnych wskaźników rynkowych, przeprowadzonych głównie w 2013 roku.