13. Jednostki wyceniane metodą praw własności

Jednostki wyceniane metodą praw własności31 grudnia 201331 grudnia 2012
EMC 47 954 -
GSU Pomoc 616 -
Armatura Tower 25 -
Jednostki wyceniane metodą praw własności, razem 48 595 -

Zmiana stanu udziałów w aktywach netto jednostek stowarzyszonych1 stycznia - 31 grudnia 20131 stycznia - 31 grudnia 2012
Stan na początek okresu - -
Zmiana zakresu jednostek wycenianych metodą praw własności 685  
Zakup akcji EMC 19 176  
Objęcie udziałów Armatury Tower sp. z o.o. 25 -
Udział w zysku netto (428) -
Dywidendy 1) (104)  
Udział w innych całkowitych dochodach (20) -
Stan na koniec okresu 19 334 -

1) Dywidenda wypłacona przez GSU Pomoc Górniczy Klub Ubezpieczonych SA

Zmiana stanu wartości firmy dotyczącej jednostek stowarzyszonych1 stycznia - 31 grudnia 20131 stycznia - 31 grudnia 2012
Stan na początek okresu - -
Nabycie jednostki stowarzyszonej 29 261 -
Stan na koniec okresu 29 261 -

Całość salda wartości firmy dotyczącej jednostek stowarzyszonych dotyczy EMC.