13.1 Rozliczenie nabycia akcji EMC

Objęcie znaczącego wpływu na EMC dokonano przez połączenie jednostek realizowane etapami, o którym mowa w punktach 41 i 42 MSSF 3. Jednostki Grupy PZU posiadały akcje EMC przed dniem przejęcia. Zgodnie z zapisami punktu 42 przyjęto wartość godziwą akcji EMC należących do konsolidowanych jednostek Grupy PZU za podstawę do rozliczenia przejęcia EMC.

W przypadku uzyskania nowych informacji o faktach i okolicznościach, które istniały na dzień przejęcia oraz, jeśli byłyby znane, wpłynęłyby na wycenę kwot ujętych na ten dzień zaprezentowane poniżej kwoty dotyczące rozliczenia księgowego nabycia akcji EMC mogą ulec zmianie. Zgodnie z MSSF 3 okres wyceny nie powinien przekraczać jednego roku od dnia przejęcia.

Rozliczenie nabycia akcji EMCNabycie INabycie IINabycie IIIRazem
Liczba akcji obejmowanych wyceną metodą praw własności 1 296 636 617 745 572 887 2 487 268
Łączna liczba akcji EMC 8 327 214 8 327 214 8 327 214 8 327 214
Udział w łącznej liczbie akcji EMC 15,57% 7,42% 6,88% 29,87%
Wartość godziwa akcji EMC obejmowanych wyceną metodą praw własności (wycena giełdowa) 24 519 12 414 11 504 48 437
Aktywa netto EMC 65 266 65 266 65 646  
- w tym wartość firmy w księgach EMC 1 151 1 151 1 151  
Skorygowane aktywa netto 64 115 64 115 64 495  
Udział w skorygowanych aktywach netto 9 983 4 756 4 437 19 176
Wartość firmy 14 536 7 658 7 067 29 261