13.2 Test na utratę wartości

Test na utratę wartości oparty jest na ocenie wartości odzyskiwalnej EMC. Po przeprowadzeniu testu stwierdzono, że wartość odzyskiwalna nie jest niższa niż wartość księgowa i tym samym nie występuje utrata wartości.

Wartość odzyskiwalna została ustalona w oparciu o wartość godziwą, oszacowaną na podstawie najbardziej aktualnych planów finansowych przy wykorzystaniu poniższych założeń:

  • Stopa dyskontowa – 9,33% - uwzględniającą m. in. stopę wolną od ryzyka na poziomie 4,17% (rentowność 10-letnich obligacji Skarbu Państwa), premię za ryzyko, dźwignię finansową i koszt zadłużenia;
  • Okres za jaki sporządzono plany finansowe – 8 lat od daty bilansowej (do 2021 roku) – przyjęcie tak długiego okresu wynika z planowanych nakładów inwestycyjnych i czasu, w jakim oczekuje się zwrotu poniesionych nakładów;
  • Wzrost przepływów pieniężnych po ostatnim okresie objętym planem finansowym, uwzględniający także wzrost nakładów inwestycyjnych – na poziomie 0,6%.

Przy przyjętych założeniach nadwyżka wartości odzyskiwalnej nad wartością bilansową wynosi 27.916 tys. zł. Zwiększenie założonej stopy dyskonta o 0,5 p.p. spowoduje zmniejszenie tej nadwyżki o 16.727 tys. zł.

Maksymalna stopa dyskontowa, niepowodująca powstania nadwyżki wartości bilansowej nad wartością odzyskiwalną wynosi 10,19%.