14.1 Instrumenty finansowe utrzymywane do terminu wymagalności

Instrumenty finansowe utrzymywane do terminu wymagalności31 grudnia 201331 grudnia 2012
Wycena bilansowaWycena wg zamorty-zowanego kosztuWycena w wartości godziwejWycena bilansowaWycena wg zamorty-zowanego kosztuWycena w wartości godziwej
Instrumenty, dla których można określić wartość godziwą 18 859 902 18 859 902 19 789 486 21 117 559 21 117 559 22 788 354
Dłużne papiery wartościowe 18 859 902 18 859 902 19 789 486 21 117 559 21 117 559 22 788 354
Rządowe 18 633 511 18 633 511 19 559 211 20 906 285 20 906 285 22 572 525
Oprocentowanie stałe 17 589 984 17 589 984 18 545 453 20 460 298 20 460 298 22 117 355
Oprocentowanie zmienne 1 043 527 1 043 527 1 013 758 445 987 445 987 455 170
Pozostałe 226 391 226 391 230 275 211 274 211 274 215 829
Notowane na rynku regulowanym 105 509 105 509 109 393 91 256 91 256 95 811
Oprocentowanie stałe 105 509 105 509 109 393 91 256 91 256 95 811
Nienotowane na rynku regulowanym 120 882 120 882 120 882 120 018 120 018 120 018
Oprocentowanie zmienne 120 882 120 882 120 882 120 018 120 018 120 018
Instrumenty finansowe utrzymywane do terminu wymagalności, razem 18 859 902 18 859 902 19 789 486 21 117 559 21 117 559 22 788 354

Instrumenty finansowe utrzymywane do terminu wymagalności31 grudnia 201331 grudnia 2012
Krótkoterminowe 1 551 593 7 063 026
Długoterminowe 17 308 309 14 054 533
Instrumenty finansowe utrzymywane do terminu wymagalności, razem 18 859 902 21 117 559

Wartość bilansowa instrumentów dłużnych utrzymywanych do terminu wymagalności wg daty wykupu na dzień 31 grudnia 2013do 1 rokupowyżej 1 roku do 2 latpowyżej 2 lat do 3 latpowyżej 3 lat do 4 latpowyżej 4 lat do 5 latpowyżej 5 latRazem
Dłużne papiery wartościowe 1 551 593 3 223 920 306 849 2 578 452 114 528 11 084 560 18 859 902
Rządowe 1 551 021 3 211 485 271 753 2 554 990 59 603 10 984 659 18 633 511
Oprocentowanie stałe 1 551 021 3 211 485 110 506 2 287 248 34 460 10 395 264 17 589 984
Oprocentowanie zmienne - - 161 247 267 742 25 143 589 395 1 043 527
Pozostałe 572 12 435 35 096 23 462 54 925 99 901 226 391
Notowane na rynku regulowanym 572 12 435 35 096 - 31 466 25 940 105 509
Oprocentowanie stałe 572 12 435 35 096 - 31 466 25 940 105 509
Nienotowane na rynku regulowanym - - - 23 462 23 459 73 961 120 882
Oprocentowanie zmienne - - - 23 462 23 459 73 961 120 882
Razem 1 551 593 3 223 920 306 849 2 578 452 114 528 11 084 560 18 859 902

Wartość bilansowa instrumentów dłużnych utrzymywanych do terminu wymagalności wg daty wykupu na dzień 31 grudnia 2012do 1 rokupowyżej 1 roku do 2 latpowyżej 2 lat do 3 latpowyżej 3 lat do 4 latpowyżej 4 lat do 5 latpowyżej 5 latRazem
Dłużne papiery wartościowe 7 063 026 1 478 809 2 642 230 270 715 2 302 606 7 360 173 21 117 559
Rządowe 7 063 026 1 478 809 2 634 417 239 782 2 279 485 7 210 766 20 906 285
Oprocentowanie stałe 7 063 026 1 478 809 2 634 417 79 251 2 279 485 6 925 310 20 460 298
Oprocentowanie zmienne - - - 160 531 - 285 456 445 987
Pozostałe - - 7 813 30 933 23 121 149 407 211 274
Notowane na rynku regulowanym - - 7 813 30 933 - 52 510 91 256
Oprocentowanie stałe - - 7 813 30 933 - 52 510 91 256
Nienotowane na rynku regulowanym - - - - 23 121 96 897 120 018
Oprocentowanie zmienne - - - - 23 121 96 897 120 018
Razem 7 063 026 1 478 809 2 642 230 270 715 2 302 606 7 360 173 21 117 559

Instrumenty finansowe utrzymywane do terminu wymagalności31 grudnia 201331 grudnia 2012
PLNEURLTLRazemPLNEURLTLRazem
Dłużne papiery wartościowe 18 538 279 239 611 82 012 18 859 902 20 833 881 219 697 63 981 21 117 559
Rządowe 18 435 340 116 159 82 012 18 633 511 20 730 779 111 525 63 981 20 906 285
Oprocentowanie stałe 17 391 813 116 159 82 012 17 589 984 20 284 792 111 525 63 981 20 460 298
Oprocentowanie zmienne 1 043 527 - - 1 043 527 445 987 - - 445 987
Pozostałe 102 939 123 452 - 226 391 103 102 108 172 - 211 274
Notowane na rynku regulowanym 52 506 53 003 - 105 509 52 510 38 746 - 91 256
Oprocentowanie stałe 52 506 53 003 - 105 509 52 510 38 746 - 91 256
Nienotowane na rynku regulowanym 50 433 70 449 - 120 882 50 592 69 426 - 120 018
Oprocentowanie zmienne 50 433 70 449 - 120 882 50 592 69 426 - 120 018
Razem 18 538 279 239 611 - 18 859 902 20 833 881 219 697 63 981 21 117 559