14.2 Instrumenty finansowe dostępne do sprzedaży

Instrumenty finansowe dostępne
do sprzedaży
31 grudnia 201331 grudnia 2012
Wycena bilansowaWycena wg zamorty-zowanego kosztuWycena w wartości godziwejWycena bilansowaWycena wg zamorty-zowanego kosztuWycena w wartości godziwej
Instrumenty, dla których można określić wartość godziwą 1 919 045 nd. 1 919 045 3 798 153 nd. 3 798 153
Instrumenty kapitałowe 407 888 nd. 407 888 1 800 137 nd. 1 800 137
Notowane na rynku regulowanym 370 228 nd. 370 228 429 482 nd. 429 482
Nienotowane na rynku regulowanym 37 660 nd. 37 660 1 370 655 nd. 1 370 655
Dłużne papiery wartościowe 1 511 157 1 486 465 1 511 157 1 998 016 1 977 886 1 998 016
Rządowe 1 134 622 1 127 859 1 134 622 1 627 215 1 621 414 1 627 215
Oprocentowanie stałe 1 032 503 1 026 253 1 032 503 1 488 118 1 485 767 1 488 118
Oprocentowanie zmienne 102 119 101 606 102 119 139 097 135 647 139 097
Pozostałe 376 535 358 606 376 535 370 801 356 472 370 801
Notowane na rynku regulowanym 132 570 124 937 132 570 81 061 77 361 81 061
Oprocentowanie stałe 132 570 124 937 132 570 81 061 77 361 81 061
Nienotowane na rynku regulowanym 243 965 233 669 243 965 289 740 279 111 289 740
Oprocentowanie zmienne 243 965 233 669 243 965 289 740 279 111 289 740
Instrumenty, dla których nie można określić wartości godziwej 3 128 nd. nd. 126 348 nd. nd.
Instrumenty kapitałowe 3 128 nd. nd. 126 348 nd. nd.
Nienotowane na rynku regulowanym 3 128 nd. nd. 126 348 1 nd. nd.
Instrumenty finansowe dostępne do sprzedaży, razem 1 922 173 nd. nd. 3 924 501 nd. nd.

1) pozycja zawiera udziały i akcje w niekonsolidowanych spółkach podporządkowanych, których wartość bilansowa na dzień 31 grudnia 2012 roku wyniosła 121.347 tys. zł.

Instrumenty finansowe dostępne do sprzedaży31 grudnia 201331 grudnia 2012
Krótkoterminowe 221 542 141 232
Długoterminowe 1 700 631 3 783 269
Instrumenty finansowe dostępne do sprzedaży, razem 1 922 173 3 924 501

Wartość bilansowa dłużnych instrumentów
finansowych dostępnych do sprzedaży
na dzień 31 grudnia 2013
do 1 rokupowyżej 1 roku
do 2 lat
powyżej 2 lat
do 3 lat
powyżej 3 lat
do 4 lat
powyżej 4 lat
do 5 lat
powyżej
5 lat
Razem
Dłużne papiery wartościowe 158 210 300 090 206 637 169 777 59 452 616 991 1 511 157
Rządowe 158 210 217 568 197 348 156 158 59 452 345 886 1 134 622
Oprocentowanie stałe 158 210 217 568 197 289 103 636 59 452 296 348 1 032 503
Oprocentowanie zmienne - - 59 52 522 - 49 538 102 119
Pozostałe - 82 522 9 289 13 619 - 271 105 376 535
Notowane na rynku regulowanym - 82 522 9 289 13 619 - 27 140 132 570
Oprocentowanie stałe - 82 522 9 289 13 619 - 27 140 132 570
Nienotowane na rynku regulowanym - - - - - 243 965 243 965
Oprocentowanie zmienne - - - - - 243 965 243 965
Razem 158 210 300 090 206 637 169 777 59 452 616 991 1 511 157

Wartość bilansowa dłużnych instrumentów
finansowych dostępnych do sprzedaży
na dzień 31 grudnia 2012
do 1 rokupowyżej 1
roku do 2 lat
powyżej 2 lat
do 3 lat
powyżej 3 lat
do 4 lat
powyżej 4 lat
do 5 lat
powyżej
5 lat
Razem
Dłużne papiery wartościowe 139 317 489 528 324 271 295 640 195 609 553 651 1 998 016
Rządowe 95 345 489 528 283 000 286 760 191 204 281 378 1 627 215
Oprocentowanie stałe 95 345 489 528 283 000 160 026 178 841 281 378 1 488 118
Oprocentowanie zmienne - - - 126 734 12 363 - 139 097
Pozostałe 43 972 - 41 271 8 880 4 405 272 273 370 801
Notowane na rynku regulowanym - - 41 271 8 880 4 405 26 505 81 061
Oprocentowanie stałe - - 41 271 8 880 4 405 26 505 81 061
Nienotowane na rynku regulowanym 43 972 - - - - 245 768 289 740
Oprocentowanie zmienne 43 972 - - - - 245 768 289 740
Razem 139 317 489 528 324 271 295 640 195 609 553 651 1 998 016

Instrumenty finansowe dostępne do sprzedaży31 grudnia 201331 grudnia 2012 
PLNUSDEURUAHRazemPLNUSDEURLTLUAHRazem
Instrumenty kapitałowe 410 839 76 99 2 411 016 1 857 508 77 100 40 235 28 565 1 926 485
Notowane na rynku regulowanym 370 228 - - - 370 228 429 482 - - - - 429 482
Nienotowane na rynku regulowanym 40 611 76 99 2 40 788 1 428 026 77 100 40 235 28 565 1 497 003
Dłużne papiery wartościowe 1 116 963 - 394 194 - 1 511 157 1 884 011 - 114 005 - - 1 998 016
Rządowe 845 858 - 288 764 - 1 134 622 1 567 767 - 59 448 - - 1 627 215
Oprocentowanie stałe 743 739 - 288 764 - 1 032 503 1 428 670 - 59 448 - - 1 488 118
Oprocentowanie zmienne 102 119 - - - 102 119 139 097 - - - - 139 097
Pozostałe 271 105 - 105 430 - 376 535 316 244 - 54 557 - - 370 801
Notowane na rynku regulowanym 27 140 - 105 430 - 132 570 26 504 - 54 557 - - 81 061
Oprocentowanie stałe 27 140 - 105 430 - 132 570 26 504 - 54 557 - - 81 061
Nienotowane na rynku regulowanym 243 965 - - - 243 965 289 740 - - - - 289 740
Oprocentowanie zmienne 243 965 - - - 243 965 289 740 - - - - 289 740
Razem 1 527 802 76 394 293 2 1 922 173 3 741 519 77 114 105 40 235 28 565 3 924 501