14.3 Instrumenty finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy

Na dzień 31 grudnia 2013 roku i na 31 grudnia 2012 roku spółki Grupy PZU nie były stronami umów zawierających wbudowane instrumenty pochodne, których charakter i związane z nimi ryzyka nie byłyby ściśle powiązane z umową zasadniczą.

Instrumenty finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy
- zakwalifikowane do tej kategorii w momencie pierwszego rozpoznania
31 grudnia 201331 grudnia 2012
Instrumenty, dla których można określić wartość godziwą 10 874 841 8 386 949
Instrumenty kapitałowe 751 404 172 252
Notowane na rynku regulowanym 487 287 5 319
Nienotowane na rynku regulowanym 264 117 166 933
Instrumenty dłużne 10 123 437 8 214 697
Rządowe 10 090 090 8 144 078
Oprocentowanie stałe 9 126 878 6 240 183
Oprocentowanie zmienne 963 212 1 903 895
Pozostałe 33 347 70 619
Notowane na rynku regulowanym 33 347 26 647
Oprocentowanie stałe 33 347 26 647
Nienotowane na rynku regulowanym - 43 972
Oprocentowanie zmienne - 43 972
Instrumenty finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy
- zakwalifikowane do tej kategorii w momencie pierwszego rozpoznania, razem
10 874 841 8 386 949

Instrumenty finansowe wyceniane w wartości godziwej
przez wynik finansowy - przeznaczone do obrotu
31 grudnia 201331 grudnia 2012
Instrumenty, dla których można określić wartość godziwą 8 915 261 7 241 452
Instrumenty kapitałowe 5 081 854 4 226 889
Notowane na rynku regulowanym 2 528 806 1 968 840
Nienotowane na rynku regulowanym 2 553 048 2 258 049
Instrumenty dłużne 3 573 400 2 850 493
Rządowe 3 499 207 2 799 572
Oprocentowanie stałe 3 473 888 2 551 501
Oprocentowanie zmienne 25 319 248 071
Pozostałe 74 193 50 921
Nienotowane na rynku regulowanym 74 193 50 921
Oprocentowanie zmienne 74 193 50 921
Instrumenty pochodne 260 007 164 070
Instrumenty finansowe wyceniane w wartości godziwej
przez wynik finansowy - przeznaczone do obrotu, razem
8 915 261 7 241 452

Instrumenty finansowe wyceniane w wartości godziwej
przez wynik finansowy - zakwalifikowane do tej
kategoriiw momencie pierwszego rozpoznania
31 grudnia 201331 grudnia 2012
Krótkoterminowe 4 055 682 292 250
Długoterminowe 6 819 159 8 094 699
Instrumenty finansowe wyceniane w wartości godziwej
przez wynik finansowy - zakwalifikowane do tej kategorii
w momencie pierwszego rozpoznania, razem
10 874 841 8 386 949

Instrumenty kapitałowe klasyfikuje się jako długoterminowe, chyba że planowana jest ich sprzedaż w ciągu dwunastu miesięcy od zakończenia okresu sprawozdawczego lub stanowią element portfela aktywów finansowych przeznaczonych do obrotu.

Wartość bilansowa instrumentów dłużnych wycenianych
w wartości godziwej przez wynik finansowy - zakwalifikowanych
do tej kategorii w momencie pierwszego rozpoznania
wg daty wykupu na dzień 31 grudnia 2013
do 1 rokupowyżej
1 roku
do 2 lat
powyżej
2 lat
do 3 lat
powyżej
3 lat
do 4 lat
powyżej
4 lat
do 5 lat
powyżej
5 lat
Razem
Dłużne papiery wartościowe 527 985 192 344 2 278 299 1 995 778 993 229 4 135 802 10 123 437
Rządowe 527 985 192 344 2 277 469 1 995 627 993 229 4 103 436 10 090 090
Oprocentowanie stałe 527 985 192 344 2 231 404 1 138 457 993 229 4 043 459 9 126 878
Oprocentowanie zmienne - - 46 065 857 170 - 59 977 963 212
Pozostałe - - 830 151 - 32 366 33 347
Notowane na rynku regulowanym - - 830 151 - 32 366 33 347
Oprocentowanie stałe - - 830 151 - 32 366 33 347
Razem 527 985 192 344 2 278 299 1 995 778 993 229 4 135 802 10 123 437

Wartość bilansowa instrumentów dłużnych wycenianych
w wartości godziwej przez wynik finansowy - zakwalifikowanych
do tej kategorii w momencie pierwszego rozpoznania
wg daty wykupu na dzień 31 grudnia 2012
do 1 rokupowyżej
1 roku
do 2 lat
powyżej
2 lat
do 3 lat
powyżej
3 lat
do 4 lat
powyżej
4 lat
do 5 lat
powyżej
5 lat
Razem
Dłużne papiery wartościowe 292 250 759 718 232 408 2 741 699 1 224 974 2 963 648 8 214 697
Rządowe 248 278 759 718 232 408 2 741 557 1 224 974 2 937 143 8 144 078
Oprocentowanie stałe 248 278 759 718 222 152 1 973 584 305 516 2 730 935 6 240 183
Oprocentowanie zmienne - - 10 256 767 973 919 458 206 208 1 903 895
Pozostałe 43 972 - - 142 - 26 505 70 619
Notowane na rynku regulowanym - - - 142 - 26 505 26 647
Oprocentowanie stałe - - - 142 - 26 505 26 647
Nienotowane na rynku regulowanym 43 972 - - - - - 43 972
Oprocentowanie zmienne 43 972 - - - - - 43 972
Razem 292 250 759 718 232 408 2 741 699 1 224 974 2 963 648 8 214 697

Wartość bilansowa instrumentów dłużnych wycenianych
w wartości godziwej przez wynik finansowy - przeznaczonych
do obrotu wg daty wykupu na dzień 31 grudnia 2013
do 1 rokupowyżej
1 roku
do 2 lat
powyżej
2 lat
do 3 lat
powyżej
3 lat
do 4 lat
powyżej
4 lat
do 5 lat
powyżej
5 lat
Razem
Dłużne papiery wartościowe 247 102 247 871 586 852 410 874 364 920 1 715 781 3 573 400
Rządowe 247 102 247 871 586 852 359 838 341 763 1 715 781 3 499 207
Oprocentowanie stałe 247 102 222 552 586 852 359 838 341 763 1 715 781 3 473 888
Oprocentowanie zmienne - 25 319 - - - - 25 319
Pozostałe - - - 51 036 23 157 - 74 193
Nienotowane na rynku regulowanym - - - 51 036 23 157 - 74 193
Oprocentowanie zmienne - - - 51 036 23 157 - 74 193
Razem 247 102 247 871 586 852 410 874 364 920 1 715 781 3 573 400

Wartość bilansowa instrumentów dłużnych wycenianych
w wartości godziwej przez wynik finansowy - przeznaczonych
do obrotu wg daty wykupu na dzień 31 grudnia 2012
do 1 rokupowyżej
1 roku
do 2 lat
powyżej
2 lat
do 3 lat
powyżej
3 lat
do 4 lat
powyżej
4 lat
do 5 lat
powyżej
5 lat
Razem
Dłużne papiery wartościowe 357 910 494 219 440 695 616 364 434 776 506 529 2 850 493
Rządowe 357 910 494 219 440 695 616 364 383 855 506 529 2 799 572
Oprocentowanie stałe 357 910 468 628 440 695 393 884 383 855 506 529 2 551 501
Oprocentowanie zmienne - 25 591 - 222 480 - - 248 071
Pozostałe - - - - 50 921 - 50 921
Nienotowane na rynku regulowanym - - - - 50 921 - 50 921
Oprocentowanie zmienne - - - - 50 921 - 50 921
Razem 357 910 494 219 440 695 616 364 434 776 506 529 2 850 493

Instrumenty finansowe wyceniane w wartości
godziwej przez wynik finansowy - zakwalifikowane
do tej kategorii w momencie pierwszego rozpoznania
31 grudnia 201331 grudnia 2012
PLNUSDEURLTLPozostałeRazemPLNEURLTLRazem
Instrumenty kapitałowe 716 894 10 143 18 971 4 911 485 751 404 169 401 - 2 851 172 252
Notowane na rynku regulowanym 477 812 - 5 429 3 561 485 487 287 2 839 - 2 480 5 319
Nienotowane na rynku regulowanym 239 082 10 143 13 542 1 350 - 264 117 166 562 - 371 166 933
Dłużne papiery wartościowe 9 619 573 192 778 157 086 3 351 150 649 10 123 437 8 195 120 4 597 14 980 8 214 697
Rządowe 9 587 207 192 700 156 183 3 351 150 649 10 090 090 8 124 643 4 455 14 980 8 144 078
Oprocentowanie stałe 8 623 995 192 700 156 183 3 351 150 649 1 9 126 878 6 220 748 4 455 14 980 6 240 183
Oprocentowanie zmienne 963 212 - - - - 963 212 1 903 895 - - 1 903 895
Pozostałe 32 366 78 903 - - 33 347 70 477 142 - 70 619
Notowane na rynku regulowanym 32 366 78 903 - - 33 347 26 505 142 - 26 647
Oprocentowanie stałe 32 366 78 903 - - 33 347 26 505 142 - 26 647
Nienotowane na rynku regulowanym - - - - - - 43 972 - - 43 972
Oprocentowanie zmienne - - - - - - 43 972 - - 43 972
Razem 10 336 467 202 921 176 057 8 262 151 134 10 874 841 8 364 521 4 597 17 831 8 386 949
 

1) w tym 108.686 tys. zł w RON i 41.963 tys. zł w TRL

Instrumenty finansowe wyceniane w wartości godziwej
przez wynik finansowy - przeznaczone do obrotu
31 grudnia 2013
PLNUSDEURPozostałeRazem
Instrumenty kapitałowe 4 377 944 296 739 351 871 55 300 5 081 854
Notowane na rynku regulowanym 1 972 270 229 562 271 674 55 300 2 528 806
Nienotowane na rynku regulowanym 2 405 674 67 177 80 197 - 2 553 048
Dłużne papiery wartościowe 2 583 280 175 132 814 988 - 3 573 400
Rządowe 2 509 087 175 132 814 988 - 3 499 207
Oprocentowanie stałe 2 483 768 175 132 814 988 - 3 473 888
Oprocentowanie zmienne 25 319 - - - 25 319
Pozostałe 74 193 - - - 74 193
Nienotowane na rynku regulowanym 74 193 - - - 74 193
Oprocentowanie zmienne 74 193 - - - 74 193
Instrumenty pochodne 110 263 56 956 27 666 65 122 260 007
Razem 7 071 487 528 827 1 194 525 120 422 8 915 261

Instrumenty finansowe wyceniane w wartości godziwej
przez wynik finansowy - przeznaczone do obrotu
31 grudnia 2012
PLNUSDEURHUFPozostałeRazem
Instrumenty kapitałowe 4 045 273 103 608 61 027 3 933 13 048 4 226 889
Notowane na rynku regulowanym 1 899 802 51 631 426 3 933 13 048 1 968 840
Nienotowane na rynku regulowanym 2 145 471 51 977 60 601 - - 2 258 049
Dłużne papiery wartościowe 1 767 189 309 228 500 774 264 689 8 613 2 850 493
Rządowe 1 716 268 309 228 500 774 264 689 8 613 2 799 572
Oprocentowanie stałe 1 468 197 309 228 500 774 264 689 8 613 2 551 501
Oprocentowanie zmienne 248 071 - - - - 248 071
Pozostałe 50 921 - - - - 50 921
Nienotowane na rynku regulowanym 50 921 - - - - 50 921
Oprocentowanie zmienne 50 921 - - - - 50 921
Instrumenty pochodne 107 938 251 21 900 13 452 20 529 164 070
Razem 5 920 400 413 087 583 701 282 074 42 190 7 241 452