14.4 Pożyczki

Pożyczki31 grudnia 201331 grudnia 2012
Krótkoterminowe 10 066 968 6 622 965
Długoterminowe 4 049 569 3 129 650
Pożyczki, razem 14 116 537 9 752 615

Pożyczki na dzień 31 grudnia 2013 Wartość bilansowa wg daty wykupu
do 1 rokupowyżej 1 roku do 2 latpowyżej 2 lat do 3 latpowyżej 3 lat do 4 latpowyżej 4 lat do 5 latpowyżej 5 latRazem
Dłużne papiery wartościowe 56 997 29 898 291 704 700 816 100 224 909 253 2 088 892
Rządowe 2 142 28 079 - - - - 30 221
Oprocentowanie stałe 2 142 28 079 - - - - 30 221
Pozostałe 54 855 1 819 291 704 700 816 100 224 909 253 2 058 671
Notowane na rynku regulowanym 8 916 1 819 - - - - 10 735
Oprocentowanie stałe 8 916 1 819 - - - - 10 735
Nienotowane na rynku regulowanym 45 939 - 291 704 700 816 100 224 909 253 2 047 936
Oprocentowanie zmienne 45 939 - 291 704 700 816 100 224 909 253 2 047 936
Pozostałe, w tym: 10 009 971 220 941 328 920 583 350 356 072 528 391 12 027 645
- transakcje buy-sell-back 2 918 343 - - - - - 2 918 343
- lokaty terminowe w instytucjach kredytowych 7 091 470 175 671 119 866 - - - 7 387 007 1
- depozyty u cedentów 87 - - - - - 87
- pożyczki 71 45 270 209 054 583 350 356 072 528 391 1 722 208
Razem 10 066 968 250 839 620 624 1 284 166 456 296 1 437 644 14 116 537

1) Dla ponad 88% lokat terminowych w instytucjach kredytowych termin zapadalności przypada przed końcem czerwca 2014 roku.

Pożyczki na dzień 31 grudnia 2012Wartość bilansowa wg daty wykupu
do 1 rokupowyżej 1 roku do 2 latpowyżej 2 lat do 3 latpowyżej 3 lat do 4 latpowyżej 4 lat do 5 latpowyżej 5 latRazem
Dłużne papiery wartościowe 11 775 101 467 9 860 47 086 701 234 877 412 1 748 834
Rządowe 3 205 4 231 9 860 - - - 17 296
Oprocentowanie stałe 3 205 4 231 9 860 - - - 17 296
Pozostałe 8 570 97 236 - 47 086 701 234 877 412 1 731 538
Notowane na rynku regulowanym 8 570 - - - - - 8 570
Oprocentowanie stałe 8 570 - - - - - 8 570
Nienotowane na rynku regulowanym - 97 236 - 47 086 701 234 877 412 1 722 968
Oprocentowanie zmienne - 97 236 - 47 086 701 234 877 412 1 722 968
Pozostałe, w tym: 6 611 190 161 934 216 686 65 065 109 830 839 076 8 003 781
- transakcje buy-sell-back 2 466 157 - - - - - 2 466 157
- lokaty terminowe w instytucjach kredytowych 4 144 704 161 934 171 319 38 217 - - 4 516 174
- depozyty u cedentów 329 - - - - - 329
- pożyczki - - 45 367 26 848 109 830 839 076 1 021 121
Razem 6 622 965 263 401 226 546 112 151 811 064 1 716 488 9 752 615

Zarówno na dzień 31 grudnia 2013 roku, jak i na dzień 31 grudnia 2012 roku wartość godziwa pożyczek nie odbiegała istotnie od ich wartości bilansowej. 

Pożyczki na dzień 31 grudnia 2013PLNUSDEURLTLUAHRazem
Dłużne papiery wartościowe 2 047 936 15 665 - - 25 291 2 088 892
Rządowe - 15 665 - - 14 556 30 221
Oprocentowanie stałe - 15 665 - - 14 556 30 221
Pozostałe 2 047 936 - - - 10 735 2 058 671
Notowane na rynku regulowanym - - - - 10 735 10 735
Oprocentowanie stałe - - - - 10 735 10 735
Nienotowane na rynku regulowanym 2 047 936 - - - - 2 047 936
Oprocentowanie zmienne 2 047 936 - - - - 2 047 936
Pozostałe, w tym: 11 836 422 49 892 17 596 13 874 109 861 12 027 645
- transakcje buy-sell-back 2 918 343 - - - - 2 918 343
- lokaty terminowe w instytucjach kredytowych 7 205 697 49 805 17 596 13 874 100 035 7 387 007
- depozyty u cedentów - 87 - - - 87
- pożyczki 1 712 382 - - - 9 826 1 722 208
Pożyczki, razem 13 884 358 65 557 17 596 13 874 135 152 14 116 537

Pożyczki na dzień 31 grudnia 2012PLNUSDEURLTLUAHRazem
Dłużne papiery wartościowe 1 722 968 3 206 - - 22 660 1 748 834
Rządowe - 3 206 - - 14 090 17 296
Oprocentowanie stałe - 3 206 - - 14 090 17 296
Pozostałe 1 722 968 - - - 8 570 1 731 538
Notowane na rynku regulowanym - - - - 8 570 8 570
Oprocentowanie stałe - - - - 8 570 8 570
Nienotowane na rynku regulowanym 1 722 968 - - - - 1 722 968
Oprocentowanie zmienne 1 722 968 - - - - 1 722 968
Pozostałe, w tym: 7 663 550 15 694 251 027 13 069 60 441 8 003 781
- transakcje buy-sell-back 2 466 157 - - - - 2 466 157
- lokaty terminowe w instytucjach kredytowych 4 179 143 15 596 250 796 13 069 57 570 4 516 174
- depozyty u cedentów - 98 231 - - 329
- pożyczki 1 018 250 - - - 2 871 1 021 121
Pożyczki, razem 9 386 518 18 900 251 027 13 069 83 101 9 752 615

Pozostałe pożyczki

Pozostałe pożyczki31 grudnia 201331 grudnia 2012
Pożyczki hipoteczne - 26 848
Pożyczki zabezpieczone zastawami na akcjach, portfelach wierzytelności, a także na rachunkach bankowych, innych pożyczkach lub w inny sposób 1 712 382 991 402
Pożyczki niezabezpieczone 9 826 2 871
Razem 1 722 208 1 021 121