14.5 Zaangażowanie w dłużne papiery emitowane przez rządy inne niż RP, korporacje i jednostki samorządu terytorialnego

W tabelach poniżej zaprezentowano zaangażowanie spółek Grupy PZU w dłużne papiery emitowane przez rządy inne niż RP, korporacje i jednostki samorządu terytorialnego. Instrumenty finansowe zakwalifikowane do portfeli utrzymywanych do terminu wymagalności oraz pożyczek zostały zaprezentowane jako wyceniane w zamortyzowanym koszcie, natomiast instrumenty finansowe zakwalifikowane jako dostępne do sprzedaży i wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy (zarówno zakwalifikowane do tej kategorii w momencie pierwszego rozpoznania, jak i przeznaczone do obrotu) zaprezentowano jako wyceniane w wartości godziwej.

14.5.1. Dłużne papiery emitowane przez rządy inne niż RP

Na dzień 31 grudnia 2013 rokuWalutaSposób wycenyCena nabyciaWycena bilansowaWycena w wartości godziwejOdpis z tytułu utraty wartości
Chorwacja EUR w wartości godziwej 142 143 143 -
Chorwacja USD w wartości godziwej 37 855 36 590 36 590 -
Islandia USD w wartości godziwej 88 150 84 365 84 365 -
Litwa EUR w wartości godziwej 1 888 1 992 1 992 -
Litwa LTL w wartości godziwej 3 255 3 351 3 351 -
Litwa USD w wartości godziwej 14 354 14 893 14 893 -
Litwa EUR w zamortyzowanym koszcie 74 206 75 835 79 247 -
Litwa LTL w zamortyzowanym koszcie 81 242 82 012 84 393 -
Łotwa USD w wartości godziwej 35 960 33 737 33 737 -
Niemcy EUR w wartości godziwej 129 700 126 939 126 939 -
Rumunia EUR w wartości godziwej 367 476 376 748 376 748 -
Rumunia RON w wartości godziwej 108 132 108 686 108 686 -
Rumunia USD w wartości godziwej 27 985 27 856 27 856 -
Słowenia EUR w wartości godziwej 370 715 422 048 422 048 -
Słowenia USD w wartości godziwej 131 869 127 969 127 969 -
Ukraina USD w wartości godziwej 12 678 10 933 10 933 -
Ukraina UAH w zamortyzowanym koszcie 25 095 14 556 b.d. -
Ukraina USD w zamortyzowanym koszcie 17 070 15 665 b.d. -
Węgry EUR w wartości godziwej 121 054 131 296 131 296 -
Węgry EUR w zamortyzowanym koszcie 5 124 5 324 5 420 -
Turcja TRL w wartości godziwej 45 746 41 963 41 963 -
pozostałe EUR/USD w wartości godziwej 57 363 59 068 59 068 -
Razem     1 757 059 1 801 969 n.d. -

Na dzień 31 grudnia 2012 rokuWalutaSposób wycenyCena nabyciaWycena bilansowaWycena w wartości godziwejOdpis z tytułu utraty wartości
Islandia USD w wartości godziwej 220 577 227 493 227 493 -
Litwa LTL w zamortyzowanym koszcie 57 395 63 981 67 105 -
Litwa EUR w zamortyzowanym koszcie 39 989 39 909 43 200 -
Litwa LTL w wartości godziwej 15 164 14 980 14 980 -
Litwa EUR w wartości godziwej 4 455 4 455 4 455 -
Niemcy EUR w wartości godziwej 62 787 59 448 59 448 -
Rumunia EUR w wartości godziwej 340 284 344 041 344 041 -
Słowenia EUR w wartości godziwej 109 990 115 576 115 576 -
Słowenia USD w wartości godziwej 77 104 81 735 81 735 -
Ukraina UAH w zamortyzowanym koszcie 17 114 14 090 b.d. -
Ukraina USD w zamortyzowanym koszcie 3 344 3 206 3 294 -
Węgry EUR w zamortyzowanym koszcie 2 278 2 430 2 459 -
Węgry CHF w wartości godziwej 8 685 8 613 8 613 -
Węgry EUR w wartości godziwej 37 319 41 157 41 157 -
Węgry HUF w wartości godziwej 270 683 264 689 264 689 -
Razem     1 267 168 1 285 803 nd. -

Wszystkie dłużne papiery wartościowe emitowane przez rządy inne niż RP, które zostały wycenione w wartości godziwej lub dla których zaprezentowano wartość godziwą (zaklasyfikowane do portfela utrzymywanych do terminu wymagalności) znajdują się w Poziomie I hierarchii wartości godziwej.

14.5.2. Dłużne papiery emitowane przez korporacje oraz jednostki samorządu terytorialnego

Na dzień 31 grudnia 2013 rokuSposób wycenyCena nabyciaWycena bilansowaWycena w wartości godziwejOdpis z tytułu utraty wartości
Spółki Indeksu WIG - Banki w wartości godziwej 138 661 140 340 140 340 -
  w zamortyzowanym koszcie 1 336 121 1 349 381 b.d. -
Spółki indeksu WIG - Paliwa w wartości godziwej 268 489 283 249 283 249 -
  w zamortyzowanym koszcie 700 000 700 816 b.d. -
Banki krajowe nienotowane w zamortyzowanym koszcie 65 000 66 227 b.d. -
Banki zagraniczne w wartości godziwej 552 634 634 -
  w zamortyzowanym koszcie 90 548 92 296 b.d. -
Samorządy krajowe w wartości godziwej 45 632 54 279 54 279 -
  w zamortyzowanym koszcie 50 000 52 507 b.d. -
Pozostałe w wartości godziwej 5 154 5 573 5 573 -
  w zamortyzowanym koszcie 23 657 23 835 22 408 -
Pozostałe - objęte pełnymi odpisami w wartości godziwej 11 630 - - 11 630
Banki zagraniczne - objęte pełnymi odpisami w zamortyzowanym koszcie 1 142 - - 1 142
Razem   2 736 586 2 769 137 nd. 12 772

Na dzień 31 grudnia 2012 rokuSposób wycenyCena nabyciaWycena bilansowaWycena w wartości godziwejOdpis z tytułu utraty wartości
Spółki Indeksu WIG - Banki w wartości godziwej 161 653 163 261 163 261 -
  w zamortyzowanym koszcie 954 838 971 931 b.d. -
Indeks WIG-Paliwa w wartości godziwej 259 390 275 928 275 928 -
  w zamortyzowanym koszcie 700 000 701 234 b.d. -
Banki krajowe nienotowane w zamortyzowanym koszcie 65 000 66 866 b.d. -
Banki zagraniczne w wartości godziwej 102 142 142 -
  w zamortyzowanym koszcie 86 936 87 248 b.d. -
Samorządy krajowe w wartości godziwej 45 632 53 010 53 010 -
  w zamortyzowanym koszcie 50 000 52 509 54 398 -
Pozostałe w zamortyzowanym koszcie 62 805 63 024 b.d. -
Pozostałe - objęte pełnymi odpisami w wartości godziwej 11 630 - - 11 630
Razem   2 397 986 2 435 153 nd. 11 630