15. Należności, w tym należności z tytułu kontraktów ubezpieczeniowych

Należności, w tym należności z tytułu kontraktów ubezpieczeniowych - wartość bilansowa31 grudnia 201331 grudnia 2012
Należności z tytułu ubezpieczeń bezpośrednich, w tym: 1 384 325 1 368 993
 - należności od ubezpieczających 1 245 337 1 193 159
 - należności od pośredników ubezpieczeniowych 113 941 139 418
 - inne należności 25 047 36 416
Należności z tytułu reasekuracji 18 828 15 099
Inne należności 1 261 833 451 701
Należności, w tym należności z tytułu kontraktów ubezpieczeniowych (netto) 2 664 986 1 835 793

Zarówno na dzień 31 grudnia 2013 roku, jak i na dzień 31 grudnia 2012 roku wartość godziwa należności nie odbiegała istotnie od ich wartości bilansowej.

Należności, w tym należności z tytułu kontraktów ubezpieczeniowych - wg wymagalności wynikającej z warunków umowy31 grudnia 201331 grudnia 2012
Do 1 roku 2 575 923 1 804 187
Powyżej 1 roku do 5 lat 87 813 29 513
Powyżej 5 lat 1 250 2 093
Należności, w tym należności z tytułu kontraktów ubezpieczeniowych - wg wymagalności wynikającej z warunków umowy, razem 2 664 986 1 835 793

Należności, w tym należności z tytułu kontraktów ubezpieczeniowych wg walut na 31 grudnia 2013 rokuPLNUSDEURLTLUAHPozostałeRazem
Należności z tytułu ubezpieczeń bezpośrednich 1 330 874 1 1 335 32 379 18 872 864 1 384 325
Należności od ubezpieczających 1 194 600 1 1 028 30 630 18 847 231 1 245 337
Należności od pośredników ubezpieczeniowych 111 305 - 307 1 671 25 633 113 941
Inne należności 24 969 - - 78 - - 25 047
Należności z tytułu reasekuracji 16 682 944 1 182 - 20 - 18 828
Inne należności 1 099 043 70 966 76 929 334 878 13 683 1 261 833
Należności, w tym należności z tytułu kontraktów ubezpieczeniowych wg walut, razem 2 446 599 71 911 79 446 32 713 19 770 14 547 2 664 986