15.1 Inne należności

Inne należności31 grudnia 201331 grudnia 2012
Należności od budżetu, inne niż z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych  86 177 4 946
Należności od Metro Projekt sp. z o.o. 83 203 98 373
Rozliczenia prewencyjne 53 506 56 837
Zaliczki 2 428 1 337
Należności od OFE PZU 2 113 3 454
Należności z tytułu wykonywania czynności komisarza awaryjnego 6 351 5 452
Należności z tytułu sprzedaży papierów wartościowych i depozytów zabezpieczających 887 264 178 263
Należności z tytułu dostaw i usług 97 646 79 370
Pozostałe 43 145 23 669
Inne należności, razem 1 261 833 451 701

Kwestie związane z należnościami od Metro Projekt sp. z o.o. zostały opisane w punkcie 52.7.