17. Utrata wartości aktywów finansowych i należności

Zmiana stanu odpisów z tytułu utraty wartości aktywów finansowych w roku zakończonym 31 grudnia 2013Odpisy z tytułu utraty wartości na początek okresuUtworzenie odpisów, ujęte w rachunku zysków i stratRozwiązanie odpisów ujęte w rachunku zysków i stratUsunięcie odpisów z ksiąg rachunkowych (sprzedaż, spisanie, itp.)Różnice kursoweZmiana składu grupyOdpisy z tytułu utraty wartości na koniec okresu
Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży 164 273 110 - (9 429) (55) - 154 899
 - instrumenty kapitałowe 164 273 110 - (9 429) (55) - 154 899
Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności - - - - (19) 1 221 1 202
 - instrumenty dłużne - - - - (19) 1 221 1 202
Pożyczki 24 582 - - - 143 - 24 725
Lokaty terminowe w instytucjach kredytowych 9 657 - - - 140 - 9 797
Pożyczki 14 925 - - - 3 - 14 928
Należności łącznie z należnościami z tytułu kontraktów ubezpieczeniowych 606 747 58 572 (11 900) (3 342) (229) 1 731 651 579
Należności z tytułu ubezpieczeń bezpośrednich 568 127 40 847 (10 111) (2 687) (182) 1 614 597 608
Należności z tytułu reasekuracji 3 959 1 220 (438) (122) - - 4 619
Inne należności 34 661 16 505 (1 351) (533) (47) 117 49 352
Udział reasekuratorów w rezerwach techniczno-ubezpieczeniowych 8 037 1 348 (4 557) - - - 4 828
Razem 803 639 60 030 (16 457) (12 771) (160) 2 952 837 233

Zmiana stanu odpisów z tytułu utraty wartości aktywów finansowych w roku zakończonym 31 grudnia 2012Odpisy z tytułu utraty wartości na początek okresuUtworzenie odpisów, ujęte w rachunku zysków i stratRozwiązanie odpisów ujęte w rachunku zysków i stratUsunięcie odpisów z ksiąg rachunkowych (sprzedaż, spisanie, itp.)Różnice kursoweOdpisy z tytułu utraty wartości na koniec okresu
Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży 253 372 14 915 - (103 814) (200) 164 273
 - instrumenty kapitałowe 253 372 14 915 - (103 814) (200) 164 273
Pożyczki 28 770 - - (3 400) (788) 24 582
Lokaty terminowe w instytucjach kredytowych 10 434 - - - (777) 9 657
Pożyczki 18 336 - - (3 400) (11) 14 925
Należności łącznie z należnościami z tytułu kontraktów ubezpieczeniowych 581 209 96 860 (42 614) (27 581) (1 127) 606 747
Należności z tytułu ubezpieczeń bezpośrednich 512 855 95 693 (37 340) (2 160) (921) 568 127
Należności z tytułu reasekuracji 4 848 89 (862) (116) - 3 959
Inne należności 63 506 1 078 (4 412) (25 305) (206) 34 661
Udział reasekuratorów w rezerwach techniczno-ubezpieczeniowych 18 613 12 064 (22 640) - - 8 037
Razem 881 964 123 839 (65 254) (134 795) (2 115) 803 639

Jakość kredytowa aktywów finansowych na dzień 31 grudnia 2013Wartość bilansowa (netto) aktywów nieprzeterminowanychWartość bilansowa (netto) aktywów przeterminowanychWartość bilansowa (netto) Odpisy z tytułu utraty wartościWartość brutto
objętych odpisami z tytułu utraty wartościnieobjętych odpisami z tytułu utraty wartoścido 3 miesięcypow. 3 miesięcy do 6 miesięcypowyżej 6 miesięcytworzone indywidualnietworzone grupowo
Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności - 18 859 902 - - - 18 859 902 1 202 - 18 861 104
Dłużne papiery wartościowe - 18 859 902 - - - 18 859 902 1 202 - 18 861 104
Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży - 1 511 157 - - - 1 511 157 - - 1 511 157
Dłużne papiery wartościowe - 1 511 157 - - - 1 511 157 - - 1 511 157
Pożyczki - 14 116 537 - - - 14 116 537 24 725 - 14 141 262
Dłużne papiery wartościowe - 2 088 892 - - - 2 088 892 - - 2 088 892
Transakcje buy-sell-back - 2 918 343 - - - 2 918 343 - - 2 918 343
Lokaty terminowe w instytucjach kredytowych - 7 387 007 - - - 7 387 007 9 797 - 7 396 804
Depozyty u cedentów - 87 - - - 87 - - 87
Pożyczki - 1 722 208 - - - 1 722 208 14 928 - 1 737 136
Należności łącznie z należnościami z tytułu kontraktów ubezpieczeniowych 215 334 2 057 560 148 616 27 267 216 209 2 664 986 90 974 560 605 3 316 565
Należności z tytułu ubezpieczeń bezpośrednich 207 110 893 232 145 401 25 953 112 629 1 384 325 37 114 560 494 1 981 933
Należności z tytułu reasekuracji 1 107 17 692 - - 29 18 828 4 619 - 23 447
Inne należności 7 117 1 146 636 3 215 1 314 103 551 1) 1 261 833 49 241 111 1 311 185
Udział reasekuratorów w rezerwach techniczno-ubezpieczeniowych 38 870 487 735 - - - 526 605 4 828 - 531 433
Razem 254 204 37 032 891 148 616 27 267 216 209 37 679 187 121 729 560 605 38 361 521

1) w tym 83.203 tys. zł dotyczących pożyczki zabezpieczonej hipotecznie, udzielonej spółce Metro-Projekt sp. z o.o., opisanej w punkcie 52.7.

Jakość kredytowa aktywów finansowych na dzień 31 grudnia 2012Wartość bilansowa (netto) aktywów nieprzeterminowanychWartość bilansowa (netto) aktywów przeterminowanychWartośćbilansowa (netto)Odpisy z tytułu utraty wartościWartość brutto
objętych odpisami z tytułu utraty wartościnieobjętych odpisami z tytułu utraty wartoścido 3 miesięcypow. 3 miesięcy do 6 miesięcypowyżej 6 miesięcytworzone indywidualnietworzone grupowo
Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności - 21 117 559 - - - 21 117 559 - - 21 117 559
Dłużne papiery wartościowe - 21 117 559 - - - 21 117 559 - - 21 117 559
Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży - 1 998 016 - - - 1 998 016 - - 1 998 016
Dłużne papiery wartościowe - 1 998 016 - - - 1 998 016 - - 1 998 016
Pożyczki - 9 752 615 - - - 9 752 615 24 582 - 9 777 197
Dłużne papiery wartościowe - 1 748 834 - - - 1 748 834 - - 1 748 834
Transakcje buy-sell-back - 2 466 157 - - - 2 466 157 - - 2 466 157
Lokaty terminowe w instytucjach kredytowych - 4 516 174 - - - 4 516 174 9 657 - 4 525 831
Depozyty u cedentów - 329 - - - 329 - - 329
Pożyczki - 1 021 121 - - - 1 021 121 14 925 - 1 036 046
Należności łącznie z należnościami z tytułu kontraktów ubezpieczeniowych 204 639 1 220 702 81 082 63 243 266 127 1 835 793 77 146 529 601 2 442 540
Należności z tytułu ubezpieczeń bezpośrednich 195 265 887 100 77 293 62 183 147 152 1 368 993 38 526 529 601 1 937 120
Należności z tytułu reasekuracji 2 330 12 709 - - 60 15 099 3 959 - 19 058
Inne należności 7 044 320 893 3 789 1 060 118 915 1 451 701 34 661 - 486 362
Udział reasekuratorów w rezerwach techniczno-ubezpieczeniowych 67 298 682 036 - - - 749 334 8 037 - 757 371
Razem 271 937 34 770 928 81 082 63 243 266 127 35 453 317 109 765 529 601 36 092 683

1) w tym 98.373 tys. zł dotyczących pożyczki zabezpieczonej hipotecznie, udzielonej spółce Metro-Projekt sp. z o.o., opisanej w punkcie 52.7.