19. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

Zmiana stanu aktywów z tytułu podatku odroczonego w roku zakończonym 31 grudnia 2013Stan na początek okresuZmiany odnoszone na wynik finansowyZmiana składu grupyRóżnice kursowePozostałe zmianyStan na koniec okresu
Instrumenty finansowe (3 216) 400 334 (23) 3 033 528
Należności 459 (186) 65 4 - 342
Nieruchomości - 2 689 - - - 2 689
Rezerwy na nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, etc. 78 (3) - - - 75
Rezerwa na premie oraz odpis na fundusz nagród 288 108 - - - 396
Rezerwy na urlopy pracownicze 60 (6) 2 (2) - 54
Inne rezerwy i zobowiązania 3 564 (101) 58 (37) - 3 484
Straty podatkowe do rozliczenia w latach następnych 4 508 (3 845) 15 - 7 685
Rezerwa z tytułu zwrotu przez PTE do ZUS nienależnych opłat manipulacyjnych 1 679 (273) - - - 1 406
Ulga podatkowa z tytułu działalności w specjalnej strefie ekonomicznej 6 543 725 - - - 7 268
Pozostałe różnice - 19 4 (1) - 22
Aktywa z tytułu odroczonego podatku, razem 13 963 (473) 478 (59) 3 040 16 949

Zmiana stanu aktywów z tytułu podatku odroczonego w roku zakończonym 31 grudnia 2012Stan na początek okresuZmiany odnoszone na wynik finansowyZmiany odnoszone na inne całkowite dochodyRóżnice kursowePrzeniesienie do rezerwy na podatek odroczony 1)Stan na koniec okresu
Instrumenty finansowe (1 069) (169) (1 993) 15 - (3 216)
Należności 422 36 - 1 - 459
Nieruchomości (7 984) 142 - - 7 842 -
Rezerwy na nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, etc. 459 (42) - - (339) 78
Rezerwa na premie oraz odpis na fundusz nagród 771 830 - - (1 313) 288
Rezerwy na urlopy pracownicze 58 8 - (6) - 60
Należności niewypłacone osobom fizycznym (z tytułu umów zlecenia, agencyjne, etc.) 314 7 - - (321) -
Inne rezerwy i zobowiązania 3 584 711 - (146) (585) 3 564
Straty podatkowe do rozliczenia w latach następnych 10 476 (5 968) - - - 4 508
Rezerwa z tytułu zwrotu przez PTE do ZUS nienależnych opłat manipulacyjnych 1 569 110 - - - 1 679
Ulga podatkowa z tytułu działalności w specjalnej strefie ekonomicznej - 6 543 - - - 6 543
Aktywa z tytułu odroczonego podatku, razem 8 600 2 208 (1 993) (136) 5 284 13 963

1) W dniu 27 września 2011 roku pomiędzy spółkami Grupy PZU została podpisana nowa umowa Podatkowej Grupy Kapitałowej (dalej: „PGK”) w rozumieniu Ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jednolity Dz. U. nr 74 z 2011 roku, poz. 397 z późn. zm., „Ustawa o CIT”) obejmująca 9 spółek: PZU, PZU Życie, TFI PZU, PZU AM, PZU CO, PZU Pomoc SA, Ipsilon BIS SA, Ogrodową-Inwestycje Sp. z o.o., Ipsilon Sp. z o.o. PGK powołana została na okres 3 lat – od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2014 roku. W związku z tym dokonano kompensaty aktywów i rezerwy z tytułu podatku odroczonego dla wszystkich konsolidowanych spółek uczestniczących w PGK.

Nierozpoznane aktywa z tytułu odroczonego podatku związane ze stratami podatkowymi, które na dzień 31 grudnia 2013 roku wyniosły odpowiednio:

  • w PZU Lietuva 75.476 tys. zł (na dzień 31 grudnia 2012 roku: 73.150 tys. zł);
  • w PZU Lietuva Gyvybes Draudimas 12.109 tys. zł.

Straty te mogą być zrealizowane w terminie nieograniczonym przepisami prawa.