2.2 Spółki Grupy PZU

L.p. Nazwa podmiotu Siedziba Data objęcia kontroli / znaczącego wpływu % kapitału akcyjnego/udziałowego posiadanego bezpośrednio lub pośrednio przez PZU% głosów posiadanych  bezpośrednio lub pośrednio przez PZUPrzedmiot działalności
31 grudnia 201331 grudnia 201231 grudnia 201331 grudnia 2012
Jednostki objęte konsolidacją   
1Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA Warszawa nd. nd. nd. nd. nd. Ubezpieczenia majątkowe i osobowe.
2Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA („PZU Życie”) Warszawa 18.12.1991 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% Ubezpieczenia na życie.
3Powszechne Towarzystwo Emerytalne PZU SA („PTE PZU”) Warszawa 08.12.1998 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% Zarządzanie funduszami emerytalnymi.
4PZU Centrum Operacji SA („PZU CO”) Warszawa 30.11.2001 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% Działalność pomocnicza związana z ubezpieczeniami i funduszami emerytalnymi.
5Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU SA („TFI PZU”) Warszawa 30.04.1999 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% Tworzenie, reprezentowanie i zarządzanie funduszami inwestycyjnymi.
6PZU Asset Management SA („PZU AM”) Warszawa 12.07.2001 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% Zarządzanie cudzym pakietem papierów wartościowych na zlecenie.
7PZU Pomoc SA Warszawa 18.03.2009 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% Usługowa działalność assistance.
8Międzyzakładowe Pracownicze Towarzystwo Emerytalne PZU SA („MPTE PZU SA”) Warszawa 13.08.2004 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% Zarządzanie pracowniczym funduszem emerytalnym.
9PrJSC IC PZU Ukraine („PZU Ukraine”) Kijów (Ukraina) 01.07.2005 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% Ubezpieczenia majątkowe.
10PrJSC IC PZU Ukraine Life Insurance („PZU Ukraine Life”) Kijów (Ukraina) 01.07.2005 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% Ubezpieczenia na życie.
11UAB DK PZU Lietuva („PZU Lietuva”) Wilno (Litwa) 26.04.2002 99,76% 99,76% 99,76% 99,76% Ubezpieczenia majątkowe.
12UAB PZU Lietuva Gyvybes Draudimas Wilno (Litwa) 26.04.2002 99,34% 99,34% 99,34% 99,34% Ubezpieczenia na życie.
13PZU Finanse Sp. z o.o. 1) Warszawa 08.11.2013 100,00% nd. 100,00% nd. Spółka nie prowadzi działalności.
14Tower Inwestycje Sp. z o.o. („Tower Inwestycje”) Warszawa 27.08.1998 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% Pozostała działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych.
15Ogrodowa-Inwestycje Sp. z o.o. Warszawa 15.09.2004 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% Nabywanie, eksploatacja, wynajem i zbywanie nieruchomości.
16Armatura Kraków SA 2) Kraków 07.10.1999 92,75% 63,83% 92,75% 63,83% Dystrybucja produktów Grupy Armatura, administracja i zarządzanie Grupą.
17Armatoora SA 2) Nisko 10.12.2008 92,75% 63,83% 92,75% 63,83% Produkcja i sprzedaż grzejników oraz baterii sanitarnych.
18Armaton SA (d. Armatoora SA i wspólnicy sp. k.) 2) Kraków 10.02.2009 92,75% 63,83% 92,75% 63,83% Wykorzystanie wolnych środków, inwestycje rozwojowe.
19Armagor SA 2) Kraków 06.09.2009 92,75% 63,83% 92,75% 63,83% Produkcja armatury wodnej, gazowej i centralnego ogrzewania.
20Armadimp SA 2) Kraków 20.07.2012 92,75% 63,83% 92,75% 63,83% Produkcja ceramicznych wyrobów sanitarnych.
21Ipsilon Sp. z o.o. Warszawa 02.04.2009 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% Usługowa działalność assistance oraz świadczenie usług medycznych.
22Ipsilon Bis SA Warszawa 02.09.2011 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% Spółka nie prowadzi działalności. 
23Omicron SA Warszawa 13.09.2011 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% Spółka nie prowadzi działalności.
24LLC SOS Services Ukraine Kijów (Ukraina) 01.07.2005 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% Usługi assistance.
25PZU SFIO Universum (d. PZU SFIO Dłużny) Warszawa 15.12.2009 nd. nd. nd. nd. Lokowanie środków zebranych od uczestników funduszu.
26PZU FIZ Akcji Warszawa 27.01.2010 nd. nd. nd. nd. j.w.
27PZU FIZ Dynamiczny Warszawa 27.01.2010 nd. nd. nd. nd. j.w.
28PZU FIZ Sektora Nieruchomości 3) Warszawa 01.07.2008 nd. nd. nd. nd. j.w.
29PZU FIZ Sektora Nieruchomości 2 3) Warszawa 21.11.2011 nd. nd. nd. nd. j.w.
Jednostki objęte konsolidacją  - ciąg dalszy 
30PZU FIZ Sektora Nieruchomości 3 3) Warszawa 24.02.2012 nd. nd. nd. nd. j.w.
31PZU FIZ Aktywów Niepublicznych BIS 1  Warszawa 12.12.2012 nd. nd. nd. nd. j.w.
32PZU FIZ Aktywów Niepublicznych BIS 2 („PZU FIZ AN BIS 2”) Warszawa 19.11.2012 nd. nd. nd. nd. j.w.
33PZU Dłużny Rynków Wschodzących Warszawa 20.11.2006 nd. nd. nd. nd. j.w.
34PZU FIZ Aktywów Niepublicznych RE Income 3) Warszawa 08.11.2011 nd. nd. nd. nd. j.w.
35PZU FIO Gotówkowy 4) Warszawa 01.07.2005 nd. nd. nd. nd. j.w.
Jednostka współzależna 
36Armatura Tower Sp. z o.o.  Kraków 08.11.2013 50,00% nd. 50,00% nd.  Realizacja projektów budowlanych. 
Jednostki stowarzyszone
37GSU Pomoc Górniczy Klub Ubezpieczonych SA  Tychy 08.06.1999 30,00% 30,00% 30,00% 30,00%  Obsługa ubezpieczeń. 
38EMC Instytut Medyczny SA 5)  Wrocław 18.06.2013 29,87% 9,95% 25,31% 8,43%  Ochrona zdrowia ludzkiego, prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk medycznych i farmacji.  
1) Dodatkowe informacje o założeniu spółki przedstawiono w punkcie 2.3.5. 
2) Informacje o zmianie zaangażowania w Armaturę Kraków zostały zaprezentowane w punkcie 2.3.3.
3) Na dzień 31 grudnia 2013 roku fundusze PZU FIZ Sektora Nieruchomości, PZU FIZ Sektora Nieruchomości 2, PZU FIZ Sektora Nieruchomości 3, PZU FIZ Aktywów Niepublicznych RE Income prowadziły swoją działalność inwestycyjną poprzez zależne spółki prawa handlowego mające charakter jednostek specjalnego przeznaczenia inwestujących w poszczególne nieruchomości, których liczba wynosiła odpowiednio dla każdego funduszu: 37, 8, 9, 6 (1 stycznia 2013 roku: 33, 8, 12, 6).
4) Konsolidowany od 1 kwietnia 2013 roku.
5) Nabycie spółki zostało opisane w punkcie 2.3.2.

Założenia, które stosuje Grupa PZU przy włączeniu funduszy inwestycyjnych do konsolidacji zostały zaprezentowane w punkcie  4.1. Z uwagi na zmniejszenie udziału Grupy PZU w aktywach netto konsolidowanych funduszy inwestycyjnych poniżej 50% wyłączono z konsolidacji następujących funduszy:

  • subfunudszu PZU Energia Medycyna Ekologia – od 1 lipca 2013 roku;
  • funduszu PZU FIZ Forte – od 31 grudnia 2013 roku.

W wyniku wyłączenia z konsolidacji wymienionych funduszy wykazano zmniejszenie stanu środków pieniężnych Grupy PZU o kwotę 14.551 tys. zł (w linii „zmniejszenie stanu środków pieniężnych z tytułu wyłączenia z konsolidacji funduszy inwestycyjnych” skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych).  

Na dzień 31 grudnia 2013 roku poza jednostkami wymienionymi w tabeli powyżej Grupa PZU posiadała:

  • 100% udziałów w spółce Syta Development sp. z o.o. w likwidacji, których wartość w skonsolidowanym sprawozdaniu z sytuacji finansowej Grupy PZU wynosiła zero. Ze względu na toczący się proces likwidacji spółki, kontrola nad nią sprawowana jest przez likwidatora, z tej przyczyny spółka ta nie podlega konsolidacji;
  • jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne następujących funduszy, w których udział Grupy PZU w aktywach netto przekraczał 20% (bez uwzględniania aktywów posiadanych w związku z zawartymi kontraktami ubezpieczeniowymi i inwestycyjnymi na rachunek i ryzyko klienta): Subfunduszu PZU Energia Medycyna Ekologia, Subfunduszu PZU Akcji Rynków Wschodzących, Subfunduszu PZU Akcji Spółek Dywidendowych, PZU FIZ Forte.