21.1 Odroczone koszty akwizycji w ubezpieczeniach majątkowych i osobowych

Zmiana stanu odroczonych kosztów akwizycji w ubezpieczeniach majątkowych i osobowych1 stycznia – 31 grudnia 20131 stycznia – 31 grudnia 2012
Wartość netto na początek okresu 512 890 504 458
Odroczone koszty akwizycji 571 978 538 880
Amortyzacja za okres odniesiona na wynik finansowy (538 131) (529 086)
Różnice kursowe (261) (1 362)
Wartość netto na koniec okresu 546 476 512 890