21.2 Odroczone koszty akwizycji w ubezpieczeniach na życie

Zmiana stanu odroczonych kosztów akwizycji w ubezpieczeniach na życie1 stycznia – 31 grudnia 20131 stycznia – 31 grudnia 2012
Wartość netto na początek okresu 61 599 65 385
Odroczone koszty akwizycji 3 367 -
Amortyzacja za okres odniesiona na wynik finansowy (4 719) (3 786)
Zmiana składu grupy 3 156 -
Różnice kursowe (60) -
Wartość netto na koniec okresu 63 343 61 599