22. Inne aktywa

Inne aktywa31 grudnia 201331 grudnia 2012
Rozliczenia z tytułu reasekuracji 63 272 54 335
Koszty informatyczne 18 202 11 274
Zapasy: 93 240 80 214
- materiały 39 572 36 026
- produkty i towary 53 422 43 801
- odzyski po szkodach 246 387
Pozostałe składniki aktywów 20 735 32 823
Inne aktywa, razem 195 449 178 646

Inne aktywa31 grudnia 201331 grudnia 2012
Krótkoterminowe 192 664 175 251
Długoterminowe 2 785 3 395
Inne aktywa, razem 195 449 178 646

Zapasy


Zapasy (pozostałe informacje)31 grudnia 201331 grudnia 2012
Wartość księgowa netto zapasów wykazywanych w wartości godziwej pomniejszonej o koszty sprzedaży 246 409
Wartość księgowa zapasów stanowiących zabezpieczenie zobowiązań 19 800 39 600

W 2013 roku spółki Grupy PZU utworzyły odpisy aktualizujące wartość zapasów w wysokości 150 tys. zł (w 2012 roku: rozwiązanie odpisów w wysokości 498 tys. zł).