25.1 Kapitał podstawowy

Wszystkie akcje zostały w pełni opłacone.

Stan na dzień 31 grudnia 2013 roku

Seria/ emisjaRodzaj akcjiRodzaj uprzywile-jowaniaRodzaj ograniczenia praw do akcjiLiczba akcjiWartość serii/emisji wg wartości nominalnej (w zł)Sposób pokrycia kapitałuData rejestracjiPrawo do dywidendy (od daty)
A imienne brak brak 4 011 4 011 gotówka 23.01.1997 27.12.1991
A na okaziciela brak brak 60 442 309 60 442 309 gotówka 23.01.1997 27.12.1991
B na okaziciela brak brak 25 905 980 25 905 980 aport 31.03.1999 01.01.1999
Liczba akcji razem  86 352 300        
Kapitał zakładowy razem   86 352 300      

Stan na dzień 31 grudnia 2012 roku

Seria/ emisjaRodzaj akcjiRodzaj uprzywile-jowaniaRodzaj ograniczenia praw do akcjiLiczba akcjiWartość serii/emisji wg wartości nominalnej (w zł)Sposób pokrycia kapitałuData rejestracjiPrawo do dywidendy (od daty)
A imienne brak brak 7 602 7 602 gotówka 23.01.1997 27.12.1991
A na okaziciela brak brak 60 438 718 60 438 718 gotówka 23.01.1997 27.12.1991
B na okaziciela brak brak 25 905 980 25 905 980 aport 31.03.1999 01.01.1999
Liczba akcji razem  86 352 300        
Kapitał zakładowy razem   86 352 300      

25.1.1. Wykaz akcjonariuszy PZU

Struktura akcjonariatu PZU z uwzględnieniem akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu PZU przedstawiała się następująco:

Stan na dzień 31 grudnia 2013 roku

Lp.Nazwa akcjonariuszaLiczba akcji oraz głosów na WZA Procent udziału w kapitale podstawowym oraz w ogólnej liczbie głosów na WZA
1. Skarb Państwa 30 385 253 35,19%
2. Pozostali akcjonariusze 55 967 047 64,81%
Razem 86 352 300 100,00%

Stan na dzień 31 grudnia 2012 roku

Lp.Nazwa akcjonariuszaLiczba akcji oraz głosów na WZA Procent udziału w kapitale podstawowym oraz w ogólnej liczbie głosów na WZA
1. Skarb Państwa 30 385 253 35,19%
2. Pozostali akcjonariusze 55 967 047 64,81%
Razem 86 352 300 100,00%

25.1.2. Transakcje dotyczące znacznych pakietów akcji PZU

W okresie od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia podpisania niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego ING Otwarty Fundusz Emerytalny („Fundusz ING”) w wyniku transakcji rozliczanych na GPW najpierw przekroczył, a następnie zmniejszył stan posiadania akcji PZU poniżej 5% głosów na walnym zgromadzeniu spółki. Informacje o tych transakcjach zostały przekazane w odpowiednich raportach bieżących PZU (odpowiednio z dnia 7 lutego 2013 roku oraz z 6 czerwca 2013 roku).  

25.1.3. Jednostka dominująca wobec PZU najwyższego szczebla

Na dzień 31 grudnia 2013 roku Skarb Państwa posiadał 35,1875% akcji PZU, uprawniających do wykonywania 35,1875% głosów na Walnym Zgromadzeniu. Nie występowała zatem jednostka dominująca wyższego szczebla w stosunku do PZU sporządzająca skonsolidowane sprawozdanie finansowe.

25.1.4. Podział zysku jednostki dominującej

W odniesieniu do podziału zysku za 2013 rok i za lata poprzednie, podziałowi podlega wyłącznie zysk wykazany w jednostkowym sprawozdaniu finansowym PZU sporządzonym zgodnie z PSR.

25.1.4.1. Podział zysku za 2012 rok

W dniu 23 maja 2013 roku ZWZ PZU dokonało podziału zysku netto za rok obrotowy 2012 w kwocie 2.580.720 tys. zł przeznaczając:

  • 2.564.663 tys. zł na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy, czyli 29,70 zł na akcję;
  • 6.057 tys. zł na kapitał zapasowy;
  • 10.000 tys. zł  na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Dzień ustalenia praw do dywidendy określono na 23 sierpnia 2013 roku, a dzień wypłaty dywidendy na 12 września 2013 roku.

Postępowanie przeciwko PZU o uchylenie uchwał w sprawie podziału zysku PZU za rok obrotowy 2006 zostało opisane szczegółowo w punkcie 52.1.

25.1.4.2. Zaliczka na poczet przewidywanej dywidendy za rok 2013

W dniu 26 sierpnia 2013 roku Zarząd PZU podjął uchwałę w sprawie wypłaty zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok 2013 w kwocie 1.727.046 tys. zł, czyli 20,00 zł na akcję, zgodnie z zapisami Art. 349 Kodeksu spółek handlowych, z zysku osiągniętego za okres 6 miesięcy zakończonych 30 czerwca 2013 roku w wysokości 4.679.913 tys. zł, wykazanego w jednostkowym sprawozdaniu finansowym PZU za ten okres, sporządzonym zgodnie z PSR.

Tego samego dnia Rada Nadzorcza wyraziła zgodę na wypłatę przedmiotowej zaliczki, przy czym dzień ustalenia prawa określono na 12 listopada 2013 roku, a dzień wypłaty - na 19 listopada 2013 roku.

25.1.4.3. Podział zysku za 2013 rok

Do dnia podpisania niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Zarząd PZU nie podjął uchwały w sprawie propozycji podziału zysku za rok 2013.