25.2 Kapitał z aktualizacji wyceny

Kapitał z aktualizacji wyceny31 grudnia 201331 grudnia 2012
Wycena instrumentów finansowych dostępnych do sprzedaży 118 832 238 961
Reklasyfikacja nieruchomości z rzeczowych aktywów trwałych do inwestycyjnych 123 512 124 281
Kapitał z aktualizacji wyceny, razem 242 344 363 242

Zmiana kapitału z aktualizacji wyceny  z tytułu wyceny instrumentów finansowych dostępnych do sprzedaży1 stycznia - 31 grudnia 20131 stycznia - 31 grudnia 2012
Stan na początek okresu 238 961 161 307
Zmiany (120 129) 77 654
- zmiana wartości godziwej 174 945 502 017
- odpisy z tytułu utraty wartości - 14 546
- sprzedaż (295 074) (438 909)
Stan na koniec okresu 118 832 238 961