26.1 Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe w ubezpieczeniach majątkowych i osobowych

Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe w ubezpieczeniach majątkowych i osobowych31 grudnia 201331 grudnia 2012
Rezerwa składek 4 428 845 4 435 516
Rezerwa na pokrycie ryzyka niewygasłego 8 770 8 202
Rezerwy na niewypłacone odszkodowania i świadczenia 6 041 030 5 362 089
Rezerwa na skapitalizowaną wartość rent 5 761 332 5 660 281
Rezerwy na premie i rabaty dla ubezpieczonych 2 277 2 812
Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe, razem 16 242 254 15 468 900

Rezerwy brutto wg klas rachunkowych określonych w dziale II załącznika do Ustawy o działalności ubezpieczeniowej31 grudnia 201331 grudnia 2012
Następstwa wypadków i choroba (grupa 1 i 2) 383 967 376 993
Komunikacyjne - odpowiedzialność cywilna (grupa 10) 10 452 238 9 856 594
Komunikacyjne pozostałe (grupa 3) 1 664 589 1 675 657
Morskie, lotnicze i transportowe (grupy 4, 5, 6, 7) 70 633 79 854
Od ognia i innych szkód majątkowych (grupy 8 i 9) 1 377 179 1 237 683
Odpowiedzialność cywilna (grupy 11,12,13) 1 947 727 1 761 286
Kredyt i gwarancje (grupy 14,15) 135 806 262 911
Świadczenie pomocy (grupa 18) 121 669 116 033
Ochrona prawna (grupa 17) 2 627 2 242
Pozostałe (grupa 16) 85 819 99 647
Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe, razem 16 242 254 15 468 900

Rezerwy na udziale własnym wg klas rachunkowych określonych w dziale II załącznika do Ustawy o działalności ubezpieczeniowej31 grudnia 201331 grudnia 2012
Następstwa wypadków i choroba (grupa 1 i 2) 383 795 383 725
Komunikacyjne - odpowiedzialność cywilna (grupa 10) 10 246 315 9 476 320
Komunikacyjne pozostałe (grupa 3) 1 635 612 1 650 199
Morskie, lotnicze i transportowe (grupy 4, 5, 6, 7) 59 173 66 252
Od ognia i innych szkód majątkowych (grupy 8 i 9) 1 230 550 1 117 034
Odpowiedzialność cywilna (grupy 11,12,13) 1 896 918 1 705 981
Kredyt i gwarancje (grupy 14,15) 86 202 141 968
Świadczenie pomocy (grupa 18) 121 126 115 482
Ochrona prawna (grupa 17) 2 627 2 242
Pozostałe (grupa 16) 53 417 60 363
Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe, razem 15 715 735 14 719 566

Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe w ubezpieczeniach majątkowych i osobowych31 grudnia 201331 grudnia 2012
Krótkoterminowe 3 245 725 3 252 782
Długoterminowe 12 996 529 12 216 118
Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe, razem 16 242 254 15 468 900

Jako rezerwy długoterminowe wykazano rezerwy, z których prognozowane przepływy pieniężne nastąpią po upływie więcej niż 12 miesięcy od zakończenia okresu sprawozdawczego.