27. Kontrakty inwestycyjne

Kontrakty inwestycyjne - wartość bilansowa31 grudnia 201331 grudnia 2012
Kontrakty inwestycyjne o gwarantowanych i ustalonych warunkach 1 250 492 1 297 224
 - wyceniane wg zamortyzowanego kosztu 1 250 492 1 297 224
Kontrakty inwestycyjne na rachunek i ryzyko klienta (unit-linked) 870 545 1 001 923
Kontrakty inwestycyjne - wartość bilansowa, razem 2 121 037 2 299 147

Kontrakty inwestycyjne na rachunek i ryzyko klienta (ang. unit-linked) zostały wyznaczone przy początkowym ujęciu jako zobowiązania finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy.

Wartość godziwa zobowiązań z tytułu kontraktów inwestycyjnych o gwarantowanych i ustalonych warunkach nie odbiega istotnie od wartości bilansowej.

Aktywa finansowe związane z kontraktami inwestycyjnymi:

  • o gwarantowanych i ustalonych warunkach to lokaty bankowe, wykazywane w pozycji „Pożyczki – lokaty terminowe w instytucjach kredytowych” przedstawione w punkcie 14.4 lub obligacje skarbowe kwalifikowane przede wszystkim do portfela utrzymywanych do terminu wymagalności.
  • na rachunek i ryzyko klienta (unit-linked) to głównie jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, ujmowane w pozycji „Instrumenty finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy - przeznaczone do obrotu – instrumenty kapitałowe – nienotowane na rynku regulowanym”, instrumenty pochodne, ujmowane w pozycji  „Instrumenty finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy - przeznaczone do obrotu – instrumenty pochodne” (przedstawione w punkcie 14.3), a także, lokaty bankowe.