28. Rezerwy na świadczenia pracownicze

W związku z przyjętymi zasadami rachunkowości oraz faktem, iż spółki Grupy PZU nie wydzieliły aktywów programów określonych świadczeń, wartość bilansowa rezerw programów określonych świadczeń równa się wartości bieżącej odpowiadających im zobowiązań.

Założenia aktuarialne wykorzystane przy szacowaniu rezerw na świadczenia pracownicze zostały zaprezentowane w punkcie 4.8.

Rezerwy na świadczenia pracownicze31 grudnia 201331 grudnia 2012
Rezerwa na urlopy 60 094 46 658
Świadczenia po okresie zatrudnienia 31 365 28 605
- rezerwy na odprawy emerytalne 12 141 12 145
- rezerwy na świadczenia pośmiertne 19 224 16 460
Inne długoterminowe świadczenia pracownicze 31 921 32 044
- rezerwy na nagrody jubileuszowe - 1 191
- pozostałe 1 31 921 30 853
Rezerwy na świadczenia pracownicze,  razem 123 380 107 307

1) Pozycja zawiera głównie rezerwę na świadczenia socjalne po okresie zatrudnienia

Przychody i koszty netto ujęte w rachunku zysków i strat związane z rezerwami na świadczenia pracownicze1 stycznia - 31 grudnia 20131 stycznia - 31 grudnia 2012
Przychody (koszty) netto ujęte w rachunku zysków i strat (4 574) 176 705
Programy określonych świadczeń (5 700) 67 043
- rezerwy na odprawy emerytalne (2 654) 68 770
- rezerwy na świadczenia pośmiertne (3 046) (1 727)
Inne długoterminowe świadczenia pracownicze 1 126 109 662
- rezerwy na nagrody jubileuszowe 1 191 109 516
- pozostałe (65) 146
Przychody (koszty) netto ujęte w innych całkowitych dochodach 902 -
Programy określonych świadczeń 902 -
- rezerwy na odprawy emerytalne 862 -
- rezerwy na świadczenia pośmiertne 40 -
Przychody i koszty netto ujęte w rachunku zysków i strat związane z rezerwami na świadczenia pracownicze, razem  (3 672) 176 705