28.1 Rezerwy na odprawy emerytalne

Zmiana stanu rezerwy na odprawy emerytalne1 stycznia - 31 grudnia 20131 stycznia - 31 grudnia 2012
Stan na początek okresu 12 145 93 832
Zmiany ujmowane w rachunku zysków i strat 2 654 (68 770)
- koszt bieżącego zatrudnienia 1 084 3 113
- koszt przeszłego zatrudnienia 440 (64 225)
- przychody lub koszty z tytułu odsetek 1 130 1 974
- zyski i (straty) aktuarialne rozpoznane w okresie nd. 1 (9 632)
Ponowna wycena rezerwy (zmiany rozpoznawane w innych całkowitych dochodach): (862) nd.
- zyski i straty aktuarialne powstałe na skutek zmian założeń demograficznych 113 nd.
- zyski i straty aktuarialne powstałe na skutek zmian założeń finansowych (975) nd.
Świadczenia wypłacone (1 806) (12 917)
Zmiana składu grupy 10 -
Stan na koniec okresu 12 141 12 145

1) W związku z nowelizacją MSR 19 od 2013 roku zyski i straty aktuarialne wykazuje się w innych całkowitych dochodach, a nie w rachunku zysków i strat, jak miało to miejsce w roku 2012.

Łączne oczekiwane przepływy z tytułu odpraw emerytalnych od dnia bilansowego 
Do 3 miesięcy 64
Powyżej 3 miesięcy do 1 roku 494
Powyżej 1 roku do 5 lat 3 040
Powyżej 5 lat 65 092
Razem 68 690