28.2 Rezerwy na świadczenia pośmiertne

Zmiana stanu rezerwy na świadczenia pośmiertne1 stycznia - 31 grudnia 20131 stycznia - 31 grudnia 2012
Stan na początek okresu 16 460 14 829
Zmiany ujmowane w rachunku zysków i strat 3 046 1 727
- koszt bieżącego zatrudnienia 1 369 1 392
- koszt przeszłego zatrudnienia 1 334 14
- przychody lub koszty z tytułu odsetek 343 268
- zyski i straty aktuarialne rozpoznane w okresie nd. 1 53
Ponowna wycena rezerwy (zmiany rozpoznawane w innych całkowitych dochodach): (40) nd.
- zyski i straty aktuarialne powstałe na skutek zmian założeń demograficznych 896 nd.
- zyski i straty aktuarialne powstałe na skutek zmian założeń finansowych (936) nd.
Świadczenia wypłacone (242) (96)
Stan na koniec okresu 19 224 16 460

1) W związku z nowelizacją MSR 19 od 2013 roku zyski i straty aktuarialne wykazuje się w innych całkowitych dochodach, a nie w rachunku zysków i strat, jak miało to miejsce w roku 2012.

Łączne oczekiwane przepływy z tytułu świadczeń pośmiertnych od dnia bilansowego 
Do 3 miesięcy 56
Powyżej 3 miesięcy do 1 roku 957
Powyżej 1 roku do 5 lat 5 798
Powyżej 5 lat 76 972
Razem 83 783