3.1 Wprowadzenie nowych MSSF

3.1.1. Standardy i interpretacje oraz zmiany standardów wchodzące w życie od 1 stycznia 2013 roku

W niniejszym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym zastosowano następujące nowe standardy i interpretacje oraz zmiany standardów:

Nazwa standardu/interpretacji Data wejścia w życie dla rocznych okresów rozpoczynających się od dniaRozporządzenie zatwierdzające standard lub interpretacjęKomentarz
Zmiany do MSR 19 – Poprawki do rachunkowości świadczeń po okresie zatrudnienia 1 stycznia 2013 475/2012 Najistotniejsze zmiany to:
(1) eliminacja opcji odraczania zysków i strat, znanej jako „metoda korytarzowa”;
(2) poprawa prezentacji zmian w aktywach i zobowiązaniach wynikających z określonych świadczeń pracowniczych (m. in. poprzez wprowadzenie wymogu prezentacji zmian wynikających z przeszacowania w innych całkowitych dochodach i wyodrębnienie ich ze zwykłych operacji jednostki);
(3) zwiększenie wymogów dotyczących ujawnień na temat charakterystyki określonych świadczeń pracowniczych oraz ryzyk związanych z tymi świadczeniami.
W wyniku zastosowania zmian do MSR 19 Grupa PZU zaprezentowała szereg nowych ujawnień dotyczących świadczeń pracowniczych. Zyski i straty aktuarialne zostały zaprezentowane w innych całkowitych dochodach, zamiast dotychczasowej prezentacji w rachunku zysków i strat.
MSSF 13 – Wycena w wartości godziwej 1 stycznia 2013 1255/2012 MSSF 13 definiuje wartość godziwą, zawiera wskazówki dotyczące ustalenia wartości godziwej i wymaga szeregu szczegółowych ujawnień dotyczących wartości godziwej.
Zastosowanie nowego MSSF wpłynęło na istotne rozszerzenie zakresu ujawnień dotyczących wartości godziwej.
Zmiana do MSR 12 - Podatek odroczony: realizacja aktywów 1 stycznia 2012 1 1255/2012 MSR 12 wymaga od jednostek wyceny aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego w zależności od tego, czy jednostka planuje realizację aktywów przez wykorzystanie lub sprzedaż. Dla aktywów wycenianych zgodnie z MSR 40 Nieruchomości inwestycyjne ocena, czy aktywa te zostaną zrealizowane przez wykorzystanie czy sprzedaż może być trudna i subiektywna. Zmiany rozwiązują ten problem poprzez wprowadzenie założenia, że wartość składnika aktywów realizuje się zwykle w momencie jego sprzedaży.
Zmiana nie miała wpływu na skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy PZU.
Ciężka hiperinflacja i usunięcie sztywnych terminów dla stosujących MSSF po raz pierwszy (Zmiany do MSSF 1) 1 lipca 20111 1255/2012 Zmiany to:
(1) zastąpienie sztywnego terminu „1 stycznia 2004” sformułowaniem „dzień przejścia na MSSF”;
(2) wprowadzenie wytycznych dotyczących powrotu do sporządzania sprawozdań finansowych zgodnie z MSSF po okresie niezdolności do przestrzegania MSSF ze względu na silną hiperinflację waluty funkcjonalnej.
Zmiana nie dotyczy Grupy PZU.
KIMSF 20 – Koszty usuwania nadkładu na etapie produkcji w kopalniach odkrywkowych 1 stycznia 2013 1255/2012 Interpretacja określa, że koszty związane z usuwaniem nadkładu w wydobyciu metodą odkrywkową należy ująć jako dodatkowy element do istniejącego składnika aktywów (lub jako jego zwiększenie) i amortyzować w przewidywanym okresie użyteczności rozpoznanych zasobów, dostępnych dzięki usunięciu nadkładu (przy użyciu metody jednostek produkcji, chyba że odpowiedniejsza jest inna metoda).
Zmiana nie dotyczy Grupy PZU.
Zmiany do MSSF 7 - kompensowanie aktywów finansowych i zobowiązań finansowych 1 stycznia 2013 1256/2012 Zmiany wymagają ujawnienia informacji o:
(1) wszystkich ujętych instrumentach finansowych, które zostały skompensowane zgodnie z paragrafem 42 MSR 32;
(2) ujętych instrumentach finansowych, które dają prawo do przeprowadzania kompensat zgodnie z właściwą umową lub podobnymi umowami, nawet jeśli nie zostały one skompensowane zgodnie z MSR 32.
Zmiana nie ma istotnego wpływu na skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy PZU.
Zmiany do MSSF 1 – Pożyczki rządowe 1 stycznia 2013 183/2013 Zmiana określa, w jaki sposób jednostki stosujące MSSF po raz pierwszy rozliczają pożyczki rządowe oprocentowane poniżej stopy rynkowej na moment przejścia na MSSF; dodaje zwolnienie od retrospektywnego stosowania MSSF jednostkom stosującym MSSF po raz pierwszy w taki sam sposób, jak w przypadku zwolnień przyznanym jednostkom obecnie sporządzającymi sprawozdanie finansowe według MSSF w momencie, gdy wymóg ten został włączony w 2008 roku do MSR 20 „Dotacje rządowe oraz ujawnianie informacji na temat pomocy rządowej”.
Zmiana nie dotyczy Grupy PZU.
Zmiany do MSSF 2009 -2011 1 stycznia 2013 301/2013 Zmiany do różnych standardów i interpretacji w ramach procedury wprowadzania corocznych poprawek do Standardów (MSSF 1, MSR 1, MSR 16, MSR 32 oraz MSR 34) ukierunkowanych głównie na rozwiązywanie niezgodności i uściślenie słownictwa. Wprowadzone zmiany doprecyzowały wymagane ujęcie księgowe w sytuacjach, w których poprzednio dopuszczana była dowolność interpretacji. Najważniejsze z nich to nowe lub zmienione wymogi dotyczące: ponownego zastosowania MSSF 1, kosztów finansowania zewnętrznego wg MSSF 1, doprecyzowania wymogów w odniesieniu do informacji porównawczej, klasyfikacji urządzeń na potrzeby serwisów, wpływu podatku dochodowego od dystrybucji instrumentów kapitałowych właścicielom, informacji segmentowej o łącznych aktywach i zobowiązaniach w śródrocznych sprawozdaniach finansowych.
Zmiana nie ma istotnego wpływu na skonsolidowane sprawozdania finansowe Grupy PZU.

1) Komisja Europejska głosowała za tym, aby regulacja obowiązywała najpóźniej dla rocznych okresów rozpoczynających się od lub po trzecim dniu po publikacji, która nastąpiła dnia 29 grudnia 2012 roku (okresy rozpoczynające się od lub po 1 stycznia 2013 roku).

3.1.2. Standardy i interpretacje oraz zmiany standardów, które zostały wydane, ale jeszcze nie obowiązują

Następujące standardy i interpretacje oraz zmiany standardów zostały wydane, ale jeszcze nie obowiązują:

  • Zatwierdzone rozporządzeniem Komisji Europejskiej:

Nazwa standardu/interpretacjiData wejścia w życie dla rocznych okresów rozpoczynających się od dniaRozporządzenie zatwierdzające standard lub interpretacjęKomentarz
MSSF 10 – Skonsolidowane sprawozdania finansowe 1 stycznia 2013 1 1254/2012 MSSF 10 zastępuje wytyczne dotyczące konsolidacji zawarte w MSR 27 „Skonsolidowane i jednostkowe sprawozdania finansowe” i SKI-12 „Konsolidacja - jednostki specjalnego przeznaczenia” poprzez wprowadzenie jednolitego modelu konsolidacji dla wszystkich jednostek na podstawie kontroli, niezależnie od charakteru inwestycji (tj. tego, czy jednostka jest kontrolowana poprzez prawa głosu inwestorów czy poprzez inne ustalenia umowne, powszechnie stosowane w jednostkach specjalnego przeznaczenia). Zgodnie z MSSF 10, kontrola opiera się na tym, czy inwestor posiada zdolność kontroli nad inwestycją, ekspozycję lub prawo do zmiennych zysków powstałych z zaangażowania w inwestycję oraz możliwość korzystania z kontroli nad inwestycją w celu wpłynięcia na wysokość zwrotu z inwestycji. W wyniku zastosowania MSSF 10 od początku 2014 roku konsolidacją zostaną objęte Subfundusz PZU Energia Medycyna Ekologia, Subfundusz PZU Akcji Rynków Wschodzących, Subfundusz PZU Akcji Spółek Dywidendowych, PZU FIZ Forte. W efekcie w aktywach i zobowiązaniach bilansu zostaną rozpoznane aktywa i zobowiązania konsolidowanych funduszy zamiast jednostek uczestnictwa. Spowoduje to wzrost sumy bilansowej o ok. 4.600 tys. zł. Ze względu na retrospektywne zastosowanie nowego standardu, dane za 2013 rok będą podlegały przekształceniu. 
MSSF 11 – Wspólne ustalenia umowne 1 stycznia 2013 1 1254/2012 MSSF 11 wprowadza nowe regulacje rachunkowości w odniesieniu do wspólnych ustaleń umownych, zastępując MSR 31 „Udziały we wspólnych przedsięwzięciach”. Możliwość zastosowania metody konsolidacji proporcjonalnej została usunięta. Ponadto,  MSSF 11 eliminuje termin „wspólnie kontrolowane aktywa” pozostawiając rozróżnienie na wspólne operacje i wspólne przedsięwzięcie. Zastosowanie MSSF 11 nie będzie miało istotnego wpływu na skonsolidowane sprawozdania finansowe Grupy PZU.
MSSF 12 – Ujawnienia na temat zaangażowania w inne jednostki 1 stycznia 2013 1) 1254/2012 MSSF 12 będzie wymagał dostarczenia zwiększonej informacji zarówno na temat jednostek objętych konsolidacją, jak i jednostek nieobjętych konsolidacją. Celem MSSF 12 jest dostarczanie informacji tak, aby użytkownicy sprawozdań finansowych mogli ocenić podstawę kontroli, ograniczenia narzucone na skonsolidowane aktywa i pasywa, ekspozycję na ryzyko wynikające z zaangażowania w strukturalne jednostki nieobjęte konsolidacją oraz zaangażowanie niekontrolujących posiadaczy udziałów w operacjach skonsolidowanych jednostek. Zastosowanie MSSF12 będzie wymagało dodatkowych ujawnień w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym (przede wszystkim na temat posiadanych jednostek stowarzyszonych i jednostek posiadających udziały niekontrolujące).
Wytyczne przejściowe (zmiany do MSSF 10, MSSF 11 i MSSF 12) 1 stycznia 2013 1 313/2013 Zmiany do mają na celu dostarczenie dodatkowych objaśnień na temat przepisów przejściowych w MSSF 10, MSSF 11 i MSSF 12 w taki sposób, aby ograniczyć wymogi przekształcenia danych porównawczych tylko do poprzedzającego okresu porównawczego.
Zmiany do MSSF 10, MSSF 12 i MSR 27 – Jednostki inwestycyjne 1 stycznia 2014 1174/2013 Zmiany zwalniają z wymogu konsolidacji (zgodnie z MSSF 10) oraz wymagają od jednostek inwestycyjnych ujmowania poszczególnych jednostek zależnych w wartości godziwej przez wynik finansowy, zamiast  konsolidacji. Zmiany zawierają także wymogi dotyczące ujawnień dla jednostek inwestycyjnych. Zmiana nie dotyczy Grupy PZU.
Znowelizowany MSR 27 – Jednostkowe sprawozdania finansowe 1 stycznia 2013 1 1254/2012 Wymagania dotyczące jednostkowych sprawozdań finansowych nie uległy zmianie i są zawarte w znowelizowanym MSR 27. Inne części MSR 27 zostały zastąpione przez MSSF 10. Zmiana nie dotyczy Grupy PZU.
Znowelizowany MSR 28 – Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych oraz wspólne przedsięwzięcia 1 stycznia 2013 1 1254/2012 MSR 28 zmieniono w wyniku publikacji MSSF 10, MSSF 11 i MSSF 12.
Zmiany do MSR 32 - kompensowanie aktywów finansowych i zobowiązań finansowych 1 stycznia 2014 1256/2012 Zmiany doprecyzowują zasady kompensowania i skupiają się na czterech głównych obszarach: wyjaśnieniu, na czym polega „posiadanie możliwego do wyegzekwowania prawa do przeprowadzania kompensaty”; jednoczesnym przeprowadzaniu kompensat i rozliczeń; kompensowaniu zabezpieczeń; pojęciu jednostki rozliczeniowej na potrzeby kompensat. Zmiana nie będzie miała istotnego wpływu na skonsolidowane sprawozdania finansowe Grupy PZU.
Zmiany do MSR 36 – ujawnianie wartości odzyskiwalnej w odniesieniu do aktywów niefinansowych 1 stycznia 2014 1374/2013 Zmiany do MSR 36 o niewielkim zakresie dotyczą doprecyzowania wymogu ujawnienia informacji o wartości odzyskiwalnej aktywów, dla których dokonano odpisu z tytułu utraty wartości i jednocześnie ta wartość odzyskiwalna jest oparta na wartości godziwej pomniejszonej o koszty zbycia.

Zmiana nie będzie miała istotnego wpływu na skonsolidowane sprawozdania finansowe Grupy PZU. 
Zmiany do MSR 39 – Nowacja instrumentów pochodnych oraz kontynuacja rachunkowości zabezpieczeń 1 stycznia 2014 1375/203 Zmiany o niewielkim zakresie dają możliwość dalszego stosowania rachunkowości zabezpieczeń w przypadku nowacji instrumentu pochodnego (wyznaczonego jako instrument zabezpieczający) w taki sposób, że jego stroną staje się kontrahent centralny, pod warunkiem spełnienia określonych warunków.

Zmiana nie będzie miała wpływu na skonsolidowane sprawozdania finansowe Grupy PZU (brak stosowania rachunkowości zabezpieczeń). 

1) Komisja Europejska głosowała za tym, aby regulacja obowiązywała najpóźniej dla rocznych okresów rozpoczynających się od dnia 1 stycznia 2014 roku (wcześniejsze stosowanie jest dozwolone).

  • Niezatwierdzone przez Komisję Europejską:

Nazwa standardu/interpretacjiData wydania przez Radę Międzynarodowych Standardów RachunkowościData wejścia w życie dla rocznych okresów rozpoczynających się od dnia (wg Rady Międzynarodowych Standardów Rachunkowości)Komentarz
MSSF 9 - Instrumenty finansowe 12 listopada 2009 -
16 grudnia 2011
(aktualizacja) 
W dniu 19 listopada 2013 roku Rada Międzynarodowych Standardów Rachunkowości ogłosiła odroczenie terminu obligatoryjnego wprowadzenia standardu z uwagi na niezakończenie fazy prac dotyczącej utraty wartości. Nowa data wprowadzenia zostanie ustalona w przyszłości, gdy projekt MSSF 9 będzie bliższy zakończenia  Dnia 19 listopada 2013 roku Rada Międzynarodowych Standardów Rachunkowości („RMSR”) wydała kolejną serię zmian do rachunkowości instrumentów finansowych. Standard ustala pojedyncze podejście w celu określenia czy aktywa finansowe wyceniane są wg zamortyzowanego kosztu czy w wartości godziwej, zastępując liczne zasady określone w MSR 39. Podejście MSSF 9 oparte jest na ocenie, w jaki sposób jednostka zarządza instrumentami finansowymi (tj. oparte na ocenie modelu biznesowego) oraz ocenie charakterystyki umownych przepływów pieniężnych, związanych z aktywami finansowymi. Nowy standard wymaga również zastosowania pojedynczej metody oceny utraty wartości, zastępując liczne metody oceny utraty wartości określone przez MSR 39. Nowe wymogi dotyczące rozliczania zobowiązań finansowych dotyczą problemu zmienności wyniku finansowego wynikającego z decyzji emitenta o wycenie własnego zadłużenia w wartości godziwej. RMSR zdecydowała o utrzymaniu obecnej wyceny wg zamortyzowanego kosztu w odniesieniu do większości zobowiązań, dokonując zmiany jedynie w regulacjach dotyczących własnego ryzyka kredytowego. W ramach nowych wymogów jednostka, która zdecyduje się wycenić zobowiązania w wartości godziwej, prezentuje zmianę wartości godziwej wynikającą ze zmian własnego ryzyka kredytowego w innych całkowitych dochodach zamiast w rachunku zysków i strat. Zmiany z listopada 2013 roku wprowadzą istotne zmiany w rachunkowości zabezpieczeń, pozwalają na zastosowanie ujmowania własnego ryzyka kredytowego bez konieczności zmiany innych zasad rachunkowości instrumentów finansowych.
Z uwagi na odległy i nieokreślony termin wejścia w życie i oczekiwane dalsze zmiany zasad rachunkowości dotyczących instrumentów finansowych, związane m.in. z obecnie prowadzonymi pracami nad stopniowym zastępowaniem aktualnie obowiązującego MSR 39 nowymi regulacjami, nie dokonano oszacowań wpływu zastosowania MSSF 9 na całkowite dochody i kapitały własne Grupy PZU.
Zmiany do MSR 19 – Świadczenia pracownicze – Plany określonych świadczeń – składki pracownicze 21 listopada 2013 1 lipca 2014 Drobne zmiany dotyczą zakresu zastosowania MSR 19 do składek od pracowników lub osób trzecich płaconych na rzecz programów określonych świadczeń. Celem zmian jest uproszczenie rozliczania składek, które są niezależne od liczby przepracowanych lat pracy (np. składek pracowniczych, obliczanych jako stały procent wynagrodzenia).
Zmiana nie będzie miała wpływu na skonsolidowane sprawozdania finansowe Grupy PZU.
MSSF 14 – Odroczone salda z działalności regulowanej 30 stycznia 2014 1 stycznia 2016 Umożliwienie podmiotom stosującym MSSF po raz pierwszy, a które obecnie ujmują odroczone salda z działalności regulowanej zgodnie z ich poprzednimi, ogólnie przyjętymi zasadami rachunkowości, kontynuację ujmowania tych sald po przejściu na MSSF.
Zmiana nie dotyczy Grupy PZU.
Zmiany do MSSF 2010-2012 12 grudnia 2013 1 lipca 2014 Zmiany do różnych standardów i interpretacji w ramach procedury wprowadzania corocznych poprawek do Standardów (MSSF 2, MSSF 3, MSSF 8, MSSF 13, MSR 16, MSR 24 oraz MSR 38), ukierunkowane głównie na rozwiązywanie niezgodności i uściślenie słownictwa. Wprowadzone zmiany doprecyzowały wymagane ujęcie księgowe w sytuacjach, w których poprzednio dopuszczana była dowolność interpretacji. Najważniejsze z nich to nowe lub zmienione wymogi dotyczące: definicji „warunku nabycia uprawnień”; rozliczania zapłaty warunkowej w połączeniu przedsięwzięć; agregacji segmentów operacyjnych i uzgodnienia sumy aktywów segmentów sprawozdawczych do aktywów jednostki; wyceny krótkoterminowych należności i zobowiązań; proporcjonalnego przekształcenia skumulowanego umorzenia w modelu przeszacowania oraz definicji kluczowych członków kierownictwa.
Zmiana nie będzie miała istotnego wpływu na skonsolidowane sprawozdania finansowe Grupy PZU.
Zmiany do MSSF 2011-2013 12 grudnia 2013 1 lipca 2014 Zmiany do różnych standardów i interpretacji w ramach procedury wprowadzania corocznych poprawek do Standardów (MSSF 1, MSSF 3, MSSF 13 oraz MSR 40) ukierunkowane głównie na rozwiązywanie niezgodności i uściślenie słownictwa. Wprowadzone zmiany doprecyzowały wymagane ujęcie księgowe w sytuacjach, w których poprzednio dopuszczana była dowolność interpretacji. Najważniejsze z nich to nowe lub zmienione wymogi dotyczące: znaczenia obowiązujących MSSF w MSSF 1; zakresu zwolnień dotyczących wspólnych przedsięwzięć; zakresu paragrafu 52 MSSF 13 (zwolnienie portfela) oraz doprecyzowania relacji między MSSF 3 a MSR 40, dotyczącej klasyfikacji nieruchomości jako inwestycyjnych lub użytkowanych we własnym zakresie.
Zmiana nie będzie miała istotnego wpływu na skonsolidowane sprawozdania finansowe Grupy PZU.
Interpretacja KIMSF 21 - Opłaty publiczne 20 maja 2013 1 stycznia 2014 KIMSF 21 to interpretacja MSR 37 - Rezerwy, zobowiązania warunkowe i aktywa warunkowe. MSR 37 określa kryteria rozpoznawania zobowiązania, jednym z których jest wymóg posiadania obecnego obowiązku wynikającego z przeszłych zdarzeń (tzw. zdarzenie obligujące). Interpretacja wyjaśnia, że zdarzeniem skutkującym powstanie zobowiązania do uiszczenia opłaty publicznej jest działalność podlegająca opłacie publicznej, określona w odpowiednich przepisach prawnych.
Zmiana nie będzie miała wpływu na skonsolidowane sprawozdania finansowe Grupy PZU.

Podsumowując – zmiany wymienionych wyżej standardów i interpretacji nie będą miały istotnego wpływu na skonsolidowane sprawozdania finansowe Grupy PZU, z wyłączeniem MSSF 9 i MSSF 10.