3.16 Kapitały

3.16.1. Kapitał podstawowy

Kapitał podstawowy ujmuje się w wysokości określonej w statucie jednostki dominującej i zarejestrowanej w Krajowym Rejestrze Sądowym.

3.16.2. Kapitał zapasowy

Kapitał zapasowy tworzony jest i podlega dystrybucji zgodnie z regulacjami prawnymi kraju siedziby spółki (w Polsce zgodnie z postanowieniami Kodeksu spółek handlowych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku, poz. 1030)) oraz statutów spółek Grupy PZU.

3.16.3. Kapitał z aktualizacji wyceny

W pozycji „Kapitał z aktualizacji wyceny” ujmowane są skutki:

  • przeszacowania aktywów finansowych zaliczonych do kategorii aktywów dostępnych do sprzedaży;
  • przeszacowania wartości nieruchomości do ich wartości godziwej na dzień ich przekwalifikowania z nieruchomości wykorzystywanych na własne potrzeby do nieruchomości inwestycyjnych.

3.16.4. Zyski i straty aktuarialne dotyczące rezerw pracowniczych

Pozycja obejmuje zyski i straty aktuarialne wynikające ze wzrostu lub obniżenia wartości bieżącej zobowiązań z tytułu określonych świadczeń na skutek zmian założeń aktuarialnych i korekt założeń aktuarialnych ex post. W pozycji ujmuje się zyski i straty wynikające ze zmian przyjętych założeń demograficznych (np. umieralność, wskaźnik rotacji pracowników) oraz założeń finansowych (np. stopa dyskontowa czy prognozowane stopy wzrostu wynagrodzeń).

3.16.5. Różnice kursowe z przeliczenia

Pozycja zwiera różnice powstałe na skutek przeliczeń aktywów i zobowiązań zagranicznych jednostek zależnych przeliczonych na walutę polską po obowiązującym na koniec okresu sprawozdawczego średnim kursie ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski („NBP”) oraz pozycji rachunku zysków i strat oraz innych całkowitych dochodów przeliczonych po kursie stanowiącym średnią arytmetyczną średnich kursów NBP na dzień kończący każdy miesiąc roku obrotowego.

3.16.6. Niepodzielony wynik

W pozycji „Niepodzielony wynik” wykazuje się:

  • zysk netto lat ubiegłych, który nie został podzielony przez Walne Zgromadzenie / Zgromadzenie Wspólników;
  • wynik finansowy netto bieżącego okresu;
  • niepokrytą stratę netto.

Podziału zysku (względnie pokrycia straty) netto jednostki dominującej oraz spółek Grupy PZU dokonuje się wyłącznie w odniesieniu do zysków (straty) netto wykazanych w jednostkowych sprawozdaniach finansowych tych podmiotów sporządzonych zgodnie ze standardami rachunkowości przyjętymi w kraju siedziby danej spółki.

3.16.7. Udziały niekontrolujace

Udziały niekontrolujące stanowią tę część kapitałów w jednostce zależnej, której nie można bezpośrednio lub pośrednio przyporządkować do jednostki dominującej. Udziały niekontrolujące wycenia się w wartości proporcjonalnego udziału w możliwych do zidentyfikowania aktywach netto jednostki zależnej.