3.3 Zmiany sposobu sporządzania skonsolidowanego sprawozdania finansowego w stosunku do roku poprzedniego

W 2013 roku dokonano następującej zmiany w sposobie sporządzania skonsolidowanego sprawozdania finansowego w stosunku do sprawozdania finansowego Grupy PZU za rok 2012:

  • od początku 2013 roku dokonano modyfikacji sposobu agregacji danych finansowych do segmentów sprawozdawczych w nocie segmentowej, sporządzanej zgodnie z MSSF 8. Nowy sposób agregacji danych finansowych do segmentów sprawozdawczych, opisany w punkcie 5 uwzględnia objęcie konsolidacją jednostek zależnych (spółki i fundusze) dotychczas niekonsolidowanych oraz objęcie wyceną metodą praw własności spółek stowarzyszonych, szczegółowo opisane w punkcie 3.4.1;
  • w celu zaprezentowania w jednej pozycji sprawozdania z sytuacji finansowej rezerw dotyczących świadczeń pracowniczych, kwoty dotyczące zobowiązań z tytułu urlopów pracowniczych, o których mowa w punkcie 3.19.4 zostały przeniesione z rozliczeń międzyokresowych kosztów do pozycji „Rezerwy na świadczenia pracownicze”.