3.4 Zasady konsolidacji

W roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2013 roku dokonano konsolidacji wszystkich jednostek zależnych.

Niniejsze skonsolidowane sprawozdanie finansowe obejmuje salda jednostki dominującej oraz jednostek zależnych po wyeliminowaniu wzajemnych transakcji.

Sprawozdania finansowe jednostek zależnych sporządzane są za ten sam okres sprawozdawczy, co sprawozdanie jednostki dominującej, z zastrzeżeniem, że sprawozdania finansowe konsolidowanych funduszy inwestycyjnych sporządzane są na dzień, za który publikowana jest ostatnia oficjalna wycena jednostek uczestnictwa lub certyfikatów inwestycyjnych tych funduszy, stanowiąca podstawę do ujęcia wyceny tych funduszy w sprawozdaniach finansowych konsolidowanych jednostek Grupy PZU.

Zasady przeliczania aktywów, zobowiązań oraz całkowitych dochodów zagranicznych jednostek zależnych przedstawiono w punkcie 3.16.5.

3.4.1. Zmiana zasad konsolidacji

W latach poprzednich, do końca 2012 roku dokonywano konsolidacji wszystkich istotnych jednostek zależnych. Przy określaniu istotności były brane pod uwagę kryteria osiąganych przychodów, wartości bezwzględnej wyniku finansowego oraz sumy bilansowej.

Począwszy od dnia 1 stycznia 2013 roku zaprzestano stosowania kryterium istotności, w konsekwencji obejmując konsolidacją wszystkie jednostki zależne od PZU, co oznaczało objęcie konsolidacją od dnia 1 stycznia 2013 roku następujących jednostek:

 • Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU SA;
 • PZU Asset Management SA;
 • PZU Pomoc SA;
 • Międzyzakładowe Pracownicze Towarzystwo Emerytalne PZU SA;
 • PrJSC IC PZU Ukraine Life Insurance;
 • UAB PZU Lietuva Gyvybes Draudimas;
 • Ipsilon Sp. z o.o.;
 • Ipsilon Bis SA;
 • Omicron SA;
 • LLC SOS Services Ukraine;
 • PZU FIZ Sektora Nieruchomości;
 • PZU FIZ Sektora Nieruchomości 2;
 • PZU FIZ Sektora Nieruchomości 3;
 • PZU FIZ Aktywów Niepublicznych BIS 1; 
 • PZU FIZ Aktywów Niepublicznych BIS 2;
 • PZU Energia Medycyna Ekologia;
 • PZU Dłużny Rynków Wschodzących;
 • PZU FIZ Forte; 
 • PZU FIZ Aktywów Niepublicznych RE Income.

Objęcie konsolidacją oznacza, że aktywa oraz zobowiązania tych jednostek zostały ujęte w stosownych pozycjach niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego zamiast dotychczasowej prezentacji wartości inwestycji w daną jednostkę zależną (w spółki wg kosztu nabycia z uwzględnieniem odpisów z tytułu utraty wartości, a w fundusze inwestycyjne w wartości godziwej) w odpowiedniej pozycji „Aktywów finansowych”.

W latach poprzednich, do końca 2012 roku kryterium istotności stosowane było także w odniesieniu do jednostek stowarzyszonych, a zaprzestanie jego stosowania oznaczało wycenę metodą praw własności od dnia 1 stycznia 2013 roku następujących spółek:

 • Kolej Gondolowa Jaworzyna Krynicka SA (informacje o późniejszej sprzedaży spółki zaprezentowano w punkcie 2.3.4);
 • GSU Pomoc Górniczy Klub Ubezpieczonych SA.

Objęcie wyceną metodą praw własności oznacza, że wartość inwestycji w daną jednostkę stowarzyszoną ustalona metodą praw własności została zaprezentowana w osobnej pozycji aktywów „Jednostki wyceniane metodą praw własności”, zamiast dotychczasowej prezentacji wg kosztu nabycia z uwzględnieniem odpisów z tytułu utraty wartości w pozycji „Aktywa finansowe – Instrumenty finansowe dostępne do sprzedaży”.

Powyższe zmiany zostały ujęte w skonsolidowanym sprawozdaniu pod datą 1 stycznia 2013 roku, a skutki (wynikające z wyceny bilansowej tych składników aktywów na dzień 31 grudnia 2012 roku a wartością aktywów netto tych jednostek na dzień 1 stycznia 2013 roku) zostały odniesione w całości na wynik finansowy.

W wyniku objęcia konsolidacją jednostek zależnych (spółek i funduszy inwestycyjnych) wykazano zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 479.751 tys. zł (w linii „zwiększenie stanu środków pieniężnych z tytułu zmiany zakresu konsolidacji” skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych).

3.4.1.1. Jednostki zależne – spółki obejmowane konsolidacją

Na dzień 1 stycznia 2013 roku różnice pomiędzy aktywami netto spółek obejmowanych konsolidacją a wartością bilansową inwestycji w daną jednostkę zależna ujęto w następujących pozycjach:

 • różnice dodatnie – w pozycji „Pozostałe przychody operacyjne”;
 • różnice ujemne – w pozycji „Pozostałe koszty operacyjne”.

Uzgodnienie efektu objęcia spółek zależnych konsolidacją od 1 stycznia 2013 rokuAktywaZobowiązaniaAktywa nettoWartość bilansowa akcji (wg hist.  kosztu nabycia z uwzgl. odpisów z tytułu utraty wartości)Udział Grupy PZU w kapitale jednostkiUdział Grupy PZU w aktywach nettoWpływ na skonsolido-wany wynik finansowy Grupy PZU
Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU SA 71 421 27 636 43 785 24 793 100,00% 43 785 18 992
PZU Asset Management SA 12 621 1 982 10 639 4 642 100,00% 10 639 5 997
Międzyzakładowe Pracownicze Towarzystwo Emerytalne PZU SA 1 578 226 1 352 500 100,00% 1 352 852
Razem - wpływ na pozostałe przychody operacyjne  25 841 
PrJSC IC PZU Ukraine Life Insurance 32 884 26 105 6 779 25 921 100,00% 6 779 (19 142)
UAB PZU Lietuva Gyvybes Draudimas 79 680 52 639 27 041 40 235 99,34% 26 863 (13 372)
PZU Pomoc 19 729 3 564 16 165 18 565 100,00% 16 165 (2 400)
LLC SOS Services Ukraine 694 151 543 729 100,00% 543 (186)
Ipsilon Bis SA 87 3 84 100 100,00% 84 (16)
Ipsilon Sp. z o.o. 38 1 37 52 100,00% 37 (15)
Omicron SA 100 3 97 100 100,00% 97 (3)
Razem - wpływ na pozostałe koszty operacyjne (35 134)
Razem - wpływ na skonsolidowany wynik finansowy  (9 293) 

3.4.1.2. Jednostki zależne – fundusze obejmowane konsolidacją

Na dzień 1 stycznia 2013 roku w pozycji „Inne zobowiązania” ujęto kwoty stanowiące wartości inwestycji inwestorów spoza Grupy PZU w fundusze inwestycyjne obejmowane konsolidacją.

Do 31 grudnia 2012 roku inwestycje w niektóre fundusze inwestycyjne kwalifikowane były do portfela aktywów dostępnych do sprzedaży, a zmiany wartości godziwej wykazywano w pozycji ”Kapitał z aktualizacji wyceny”. Na dzień 1 stycznia 2013 roku salda ujęte z tego tytułu w pozycji ”Kapitał z aktualizacji wyceny” zostały przeniesione do skonsolidowanego rachunku zysków i strat i wykazane w pozycji „Zmiana netto wartości godziwej aktywów i zobowiązań wycenianych w wartości godziwej”.

W tabeli poniżej zaprezentowano dane finansowe w podziale na poszczególne fundusze obejmowane konsolidacją.

Fundusz inwestycyjnyŁączne aktywa funduszu podlegające konsolidacji na 1 stycznia 2013Kwota przeniesiona z pozycji „Kapitał z aktualizacji wyceny” do skonsolidowanego rachunku zysków i strat na 1 stycznia 2013 rokuZobowiązania wobec inwestorów spoza Grupy PZU ujęte w pozycji „Inne zobowiązania” na 1 stycznia 2013 roku
PZU FIZ Sektora Nieruchomości 1 423 814 120 815
PZU FIZ Sektora Nieruchomości 2 1 505 604 782
PZU FIZ Sektora Nieruchomości 3 1 8 592 (1 408) 
PZU FIZ Aktywów Niepublicznych BIS 1 2 500
PZU FIZ Aktywów Niepublicznych BIS 2 2 107 640 27 640
Subfundusz PZU Energia Medycyna Ekologia 3 187 407 80 100
Subfundusz PZU Dłużny Rynków Wschodzących 2 319 969 28 031 6 182
PZU FIZ Forte 2 3 107 020 92 6 928
PZU FIZ Aktywów Niepublicznych RE Income 1 169 645 3 410 36 233
Subfundusz PZU FIO Gotówkowy 2 4 473 008 5 265 151 072
Razem 2 303 199 184 627 280 515
1) Przeniesienie kwoty z pozycji „Kapitał z aktualizacji wyceny” do skonsolidowanego rachunku zysków i strat jest konsekwencją zakwalifikowania, na dzień objęcia funduszu konsolidacją, posiadanych przez fundusz nieruchomości do grupy nieruchomości wycenianych w wartości godziwej, zgodnie z polityką rachunkowości Grupy PZU stosowaną dla nieruchomości inwestycyjnych, a w szczególności z zastosowania paragrafu 35 standardu MSR 40 „Nieruchomości inwestycyjne”.
2) Przeniesienie kwoty z pozycji „Kapitał z aktualizacji wyceny” do skonsolidowanego rachunku zysków i strat dotyczy tych aktywów finansowych funduszu, które zostały zakwalifikowane do portfela wycenianego w wartości godziwej przez wynik finansowy w momencie pierwszego rozpoznania.
3) Informacje o wyłączeniu z konsolidacji funduszu zaprezentowano w punkcie 2.2.
4) Dane wg stanu na dzień objęcia konsolidacją – tj. na 1 kwietnia 2013 roku. 

3.4.1.3. Jednostki stowarzyszone – spółki wyceniane metodą praw własności

Na dzień 1 stycznia 2013 roku różnice pomiędzy udziałem Grupy PZU w aktywach netto spółek obejmowanych wyceną metodą praw własności a wartością bilansową inwestycji w jednostki stowarzyszone ujęto w „Pozostałych przychodach operacyjnych” w skonsolidowanym rachunku zysków i strat.

Uzgodnienie efektu wyceny jednostek stowarzyszonych metodą praw własności1 stycznia 2013
Aktywa 47 875
Zobowiązania 6 275
Aktywa netto 41 600
Wartość bilansowa akcji 5 888
Udział Grupy PZU w skonsolidowanych aktywach netto spółek 15 439
Łączny wpływ na skonsolidowany wynik finansowy brutto 9 551