3.5 Kursy walutowe

W niniejszym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym przyjęto następujące kursy walutowe do przeliczania danych finansowych zagranicznych jednostek podporządkowanych:

Kursy walutowe przyjęte do przeliczenia danych finansowych zagranicznych jednostek podporządkowanych1 stycznia – 31 grudnia 201331 grudnia 20131 stycznia – 31 grudnia 201231 grudnia 2012
LTL 1,2196 1,2011 1,2087 1,184
UAH 0,3886 0,3706 0,4001 0,3825

Kursy te są:

  • dla pozycji sprawozdania z sytuacji finansowej – kursami średnimi NBP na dzień bilansowy;
  • dla pozycji rachunku zysków i strat, sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych – kursami wyliczonymi jako średnia arytmetyczna z kursów NBP, obowiązujących na ostatni dzień każdego z miesięcy danego okresu.