3.8 Rzeczowe aktywa trwałe

Składniki rzeczowych aktywów trwałych wykazuje się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, pomniejszonych o dotychczasowe umorzenie oraz odpisy z tytułu utraty wartości.

Amortyzacji podlegają wszystkie rzeczowe aktywa trwałe oraz ich istotne komponenty, z wyjątkiem gruntów oraz rzeczowych aktywów trwałych w budowie. Amortyzacja przeprowadzana jest od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dany składnik przyjęto do użytkowania, metodą liniową przez oszacowany okres użyteczności tych aktywów.

Poniżej przedstawiono roczne stawki amortyzacji dla istotnych składników aktywów:

Kategoria aktywówStawka
Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego 2,50%
Budynki i budowle 1,5% - 10%
Maszyny i urządzenia techniczne  10% - 40%
Środki transportu  14% - 33%
Sprzęt informatyczny 20% - 40%
Pozostałe aktywa trwałe 7% - 20%

Aktywa utrzymywane na podstawie umowy leasingu finansowego amortyzuje się przez okres ich użyteczności, chyba że nie występuje prawdopodobieństwo ich zakupu lub przeniesienia własności. W takim przypadku amortyzuje się je przez okres nie dłuższy niż przez okres trwania leasingu.