30. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

Zmiana stanu rezerwy z tytułu podatku odroczonego w roku zakończonym 31 grudnia 2013Stan na początek okresuZmiany odnoszone na wynik finansowyZmiany odnoszone na inne całkowite dochodyZmiana składu grupyPozostałe zmianyStan na koniec okresu
Instrumenty finansowe 358 165 (68 666) (42 802) (544) 759 246 912
Należności regresowe (3 706) 1 307 - - - (2 399)
Nieruchomości 29 609 (18 394) 3 185 (1 129) - 13 271
Odroczone koszty akwizycji 110 752 (46) - - - 110 706
Zarachowane przychody i koszty reasekuracyjne (21 208) 1 176 - - - (20 032)
Rezerwy na nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, etc. (13 856) (444) - - - (14 300)
Rezerwa na premie oraz odpis na fundusz nagród (41 488) 1 663 - (1 374) - (41 199)
Rezerwy na urlopy pracownicze (5 680) (1 385) - (134) - (7 199)
Należności niewypłacone osobom fizycznym (z tytułu umów zlecenia, agencyjne, etc.) (41 074) (11 307) - (8) - (52 389)
Inne rezerwy i zobowiązania (107 977) (864) - 733 - (108 108)
Fundusz prewencyjny 15 326 16 071 - - - 31 397
Rezerwa na wyrównanie szkodowości 110 915 1 201 - - - 112 116
Pozostałe różnice (32 221) 19 018 - -246 72 (13 377)
Rezerwa z tytułu podatku odroczonego, razem 357 557 (60 670) -39 617 (2 702) 831 255 399

Zmiana stanu rezerwy z tytułu podatku odroczonego w roku zakończonym 31 grudnia 2012Stan na początek okresuZmiany odnoszone na wynik finansowyZmiany odnoszone na inne całkowite dochodyPrzeniesienie z aktywów z tytułu podatku odroczonegoStan na koniec okresu
Instrumenty finansowe 66 546 271 561 20 058 - 358 165
Należności regresowe (6 982) 3 276 - - (3 706)
Nieruchomości 12 560 5 256 3 951 7 842 29 609
Odroczone koszty akwizycji 105 999 4 753 - - 110 752
Odroczone koszty akwizycji OFE PZU (917) 1 986 - - 1 069
Zarachowane przychody i koszty reasekuracyjne (10 771) (10 437) - - (21 208)
Rezerwy na nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, etc. (50 169) 36 652 - (339) (13 856)
Rezerwa na premie oraz odpis na fundusz nagród (40 859) 684 - (1 313) (41 488)
Rezerwy na urlopy pracownicze (5 000) (680) - - (5 680)
Należności niewypłacone osobom fizycznym (z tytułu umów zlecenia, agencyjne, etc.) (35 802) (4 950) - (322) (41 074)
Inne rezerwy i zobowiązania (95 468) (11 924) - (585) (107 977)
Fundusz prewencyjny 13 103 2 223 - - 15 326
Rezerwa na wyrównanie szkodowości 111 872 (957) - - 110 915
Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe w ubezpieczeniach na życie 76 434 (76 434) - - -
Rezerwa na koszty z tytułu reorganizacji i restrukturyzacji (21 462) 10 405 - - (11 057)
Pozostałe różnice (9 368) (12 865) - - (22 233)
Rezerwa z tytułu podatku odroczonego, razem 109 716 218 549 24 009 5 283 357 557

Kwestia kompensowania aktywów i rezerwy z tytułu podatku odroczonego spółek wchodzących w skład PGK została opisana w punkcie 19.