31. Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego